Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 13 - Τροποποίηση διατάξεων Ν.2190/1994

1. Στο άρθρο 28Α του ν. 2190/1994 προστίθεται παράγραφος 3 η οποία έχει ως εξής:
«3. Ιδιαίτερα όσον αφορά το Νομό Κοζάνης, οι προσλήψεις προσωπικού της Δ.Ε.Η.
μέχρι 31.12.1995 για τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες της που ευρίσκονται στο
Νομό αυτόν, πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα από τους υπαγόμενους στην
περίπτωση του εδαφίου β’ της άνω παραγράφου 2, ομαδικώς απολυθέντες από
βιομηχανικές κα^ μεταλλευτικές επιχειρήσεις του νομού Κοζάνης, οι οποίοι
περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης που προέκυψε από την κατ’ εφαρμογή του
παρόντος νόμου τελευταία προκήρυξη της Δ.Ε.Η.
Οι ειδικότητες με τις οποίες θα προσληφθεί το υπόψη προσωπικό θα προσδιορισθούν
με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες της επιχείρησης σε συνδυασμό με τα προσόντα των
υποψηφίων, κατά την πρόσληψή τους.
Μετά την εξάντληση των υπαγομένων στο εδάφιο β’ της παραγράφου 2, οι
προσλήψεις προσωπικού στο Νομό Κοζάνης θα γίνονται κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 μεταξύ των λοιπών περιπτώσεων των εδαφίων α’, γ’ και δ’ της
παραγράφου αυτής, στις οποίες επιμερίζεται αναλογικά το ποσοστό που αντιστοιχεί
στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας παραγράφου».
2. Η παράγραφος 3, του άρθρου 28Α του ν. 2190/1994 αναριθμείται σε 4 και
τροποποιείται ως εξής:
«4. Οι λεπτομέρειες και ο τρόπος εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3
ρυθμίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας».
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.