Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 14 - Καταβολή αποζημιώσεων από ΟΑΕΔ μισθωτών ξενοδ.ΕΛίκη

Ο Ο.Α.Ε.Δ. καταβάλλει τις οφειλόμενες λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας
νόμιμες αποζημιώσεις στους μισθωτούς τους ξενοδοχείου του Αιγίου "Ελίκη", που
διέκοψε τη λειτουργία του λόγω σεισμών.
Για την καταβολή των πιο πάνω αποζημιώσεων οι μισθωτοί οφείλουν να υποβάλουν
αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από
την ισχύ του παρόντος νόμου, αφού προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας
Επιθεώρησης Εργασίας για το ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης.
Η δαπάνη για την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών θα βαρύνει το "Λογαριασμό
προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη", που θεσπίστηκε
από το άρθρο 16 του Ν. 1836/89 (ΦΕΚ-79 Α').
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.