Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 15 - Αναλογική εφαρμογή άρ.38 Ν.2008/92

Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν. 2008/92 (ΦΕΚ- 16 Α') εφαρμόζονται
και για τους Κοινωνικούς, Τεχνικούς και Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας που
υπηρετούν στο ΣΕΠΕ και μετακινούνται για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων,
μετρήσεων εργασιακών παραγόντων και τη διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων.
Ως προς τον τρόπο καταβολής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35
του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ-90 Α')" (αντικ. του άρθρου 15 από την παρ. 5 του άρθρου 9
του Ν. 2639/98, ΦΕΚ-205 Α').
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.