Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 17 - Τροποποίηση Α.Ν.539/45

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 του α.ν. 539/1945, όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν από το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 1346/1983, τροποποιούνται και
συμπληρώνονται ως εξής:
«Ειδικότερα για τους απασχολουμένους εποχιακά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της
χώρας, ορίζεται ότι κατά τη λήξη της εποχιακής τους απασχόλησης με οποιονδήποτε
τρόπο δικαιούνται αποδοχών αδείας δύο (2) ημερών κατά μήνα απασχόλησης,
ανεξάρτητα από τυχόν οφειλόμενη σε αυτούς αποζημίωση για άλλο λόγο. Για απασχόληση μικρότερη από μήνα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.
Ο χρόνος της ετήσιας άδειας δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ετησίως. Ο χρόνος
της άδειας αυτής είναι χρόνος εν ασφαλίσει, οι δε αποδοχές υπόκεινται στις νόμιμες
υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων κρατήσεις, αναγνωρίζονται δε ως ημέρες πού
διανύθηκαν σε καθεστώς απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.Δ.».
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.