Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 18 - Μονιμοποίηση προσωπικού ΟΑΕΔ

Το με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου και εργάζεται στον Οργανισμό προ του έτους 1992 ή έχει
προσληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1682/87 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του Ν. 993/79, τις διατάξεις του εδαφίου α' της παρ. 6
του άρθρου 13 του Ν. 1735/87, του άρθρου 59 του Ν. 1759/88, τις διατάξεις του
άρθρου 20 του Ν. 1735/87 του άρθρου 56 του Ν. 1943/91 και του άρθρου 13 του Ν.
2116/93, μονιμοποιείται, εφόσον υποβάλει σχετικό αίτημα εντός μηνός από την
έναρξη ισχύος του παρόντος και εντάσσεται σε υπάρχουσες κενές ή συνιστώμενες
οργανικές θέσεις, αντίστοιχων υφιστάμενων ή συνιστώμενων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ο.Α.Ε.Δ., κλάδων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.