Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 9 - Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

1. Μειώνονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 51 του Ν. 2676/1999
(ΦΕΚ 1 Α'), όπως ισχύουν μετά την αναρίθμηση της σε παρ. 6 με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 16 του Ν. 2747/1999 (ΦΕΚ226 Α'), την τροποποίηση της με την παρ. 6 του άρθρου 11
του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α'), τα πρόσθετα τέλη και λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις των
οφειλόμενων απαιτητών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. χρονικής περιόδου μέχρι
30.11.2004, κατά 80%, εφόσον αυτές καταβληθούν εφάπαξ και κατά 50% εφόσον ρυθμιστεί η
εξόφληση τους μέχρι και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση της κανονικής
καταβολής των τρεχουσών εισφορών. Το ποσό μείωσης των πρόσθετων τελών και λοιπών
πρόσθετων επιβαρύνσεων στην περίπτωση τμηματικής καταβολής αφαιρείται από τις τελευταίες
δόσεις.
2. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει:
α) για τους εργοδότες των ανέλεγκτων κοινών και οικοδομικοτεχνικών επιχειρήσεων μέχρι την
ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, εφόσον υποβάλουν αίτηση
για ρύθμιση, προσκομίσουν τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία για έλεγχο στις υπηρεσίες του
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι 30.4.2005,
β) για τις βεβαιωμένες και μη καταβληθείσες οφειλές των κοινών και οικοδομικοτεχνικών
επιχειρήσεων που ανάγονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση
μέχρι 30.4.2005,
γ) για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της
οφειλής.
Οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μία μόνο ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειας της αναβιώνουν
τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις.
3. Κατά τα λοιπά και στην παρούσα ρύθμιση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 51-55
του Ν. 2676/ 1999, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τον υπολογισμό του ποσού της προκαταβολής το
οποίο καθορίζεται σε 5% επί της συνολικής οφειλής.
Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των διακοσίων (200,00) ευρώ.
4. Δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές
τους με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2,3,4 και 5 του άρθρου 8 και της παραγράφου 3 του
άρθρου 33 του Ν. 3232/2004, εφόσον τηρούν τους όρους των ρυθμίσεων που προβλέπονται από
τις διατάξεις αυτές.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.