Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 11 - Επίδομα διαχειριστικών λαθών

Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α') προστίθεται εδάφιο, που
έχει ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και μέχρι της συστάσεως οργανικών θέσεων ταμία στα
Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α., ο Διοικητής του Ιδρύματος δύναται με απόφαση
του να χορηγεί αντιστάθμισμα διαχειριστικών λαθών με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ40 Α').
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.