Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 12 - Αναδιάρθρωση θέσεων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

1. Οι παράγραφοι 13 έως και 16 του άρθρου 28 του Ν. 3232/2004 αντικαθίστανται ως εξής:
«13. Στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και στις Διευθύνσεις Εκμετάλλευσης και Εφαρμογών
προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής ή Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού. Στη
Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
Στα Τμήματα προΐστανται οι υπάλληλοι των κλάδων Π Ε Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή
Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού εκτός από:
α) το Τμήμα Αμεσης Βοήθειας στο οποίο προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής
ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ή Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,
β) το Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης στο οποίο προΐσταται υπάλληλος του
κλάδου Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων,
γ) το Τμήμα Διαχείρισης Μικροϋπολογιστών και Περιφερειακών στο οποίο προΐστανται
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής,
δ) το Τμήμα Διαχείρισης Δικτύου στο οποίο προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Π Ε
Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής,
ε) το Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων στο οποίο προΐστανται
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής,
στ) το Τμήμα Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο οποίο προΐστανται
υπάλληλοι του κλάδου Π Ε Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής και
ζ) το Τμήμα Ασφάλειας Εφαρμογών και Συστημάτων στο οποίο προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.
14. Μεταφέρονται εκατόν τριάντα έξι (136) κενές θέσεις του Ι.ΚΑ. - Ε.Τ.Α.Μ. και συγκεκριμένα
είκοσι πέντε (25) θέσεις του κλάδου Π Ε Πληροφορικής, σαράντα επτά (47) θέσεις του κλάδου
ΤΕ Πληροφορικής, εξήντα τέσσερις (64) θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και
προσαυξάνουν τις θέσεις των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού κατά εβδομήντα μία (71)
και ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού κατά εξήντα πέντε (65).
15. Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των ενιαίων βαθμών Δ'- Α' των κλάδων
Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ
Πληροφορικής και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ανακατανέμονται μεταξύ των Κεντρικών και των
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, ως εξής:
α) Κεντρικές Υπηρεσίες:
Κλάδος Π Ε Διοικητικός - Οικονομικός θέσεις διακόσιες πενήντα έξι (256), κλάδος Π Ε
Πληροφορικής θέσεις πενήντα τέσσερις (54), κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις
σαράντα μία (41), κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις εξήντα επτά (67), κλάδος ΔΕ Προσωπικού
Η/Υ θέσεις εκατόν είκοσι τέσσερις (124).
β) Περιφερειακές Υπηρεσίες:
Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός θέσεις δύο χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα επτά (2.477),
κλάδος ΠΕ Πληροφορικής θέσεις πέντε (5), κλάδος ΤΕ Διοικητικός -Λογιστικός θέσεις
πεντακόσιες πενήντα (550), κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις δέκα (10), κλάδος ΔΕ Προσωπικού
Η/Υ θέσεις πενήντα τρεις (53).»
2. Η παράγραφος 17 του άρθρου 28 του Ν. 3232/2004 αναριθμείται σε 16.
3. Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ενσωματώνονται όλες οι θέσεις των κλάδων ΔΕ
Διοικητικού - Λογιστικού και ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων και οι υπηρετούντες
υπάλληλοι κατατάσσονται στον κλάδο αυτόν. Ο κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών
μετονομάζεται σε ΤΕ Μηχανικών και οι υπηρετούντες υπάλληλοι κατατάσσονται στον κλάδο
αυτόν.
Όπου στις διατάξεις του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127 Α') «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων», όπως ισχύει, αναφέρονται κλάδοι ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός και ΔΕ
Δακτυλογράφων - Στενογράφων, νοείται κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και όπου
αναφέρεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών νοείται κλάδος ΤΕ Μηχανικών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.