Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - (Οργάνωση, έλεγχος και εποπτεία της αγοράς εργασίας)

1. Η παρακολούθησις , η εποπτεία και ο έλεγχος της αγοράς εργασίας ενεργούνται και
συντονίζονται υπό του Υπουργού Εργασίας.
2. 'Οργανα εφαρμογής και παρακολουθήσεως των λεπτομερειών της πολιτικής επί της αγοράς
εργασίας είναι οι εις τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας υπηρετούντες υπάλληλοι. Ο Υπουργός
Εργασίας δύναται να τοποθετηθή και μετακινή εις τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας κατ'
απόσπασιν υπαλλήλους του υπουργείου Εργασίας ή των Οργανισμών κοινωνικής πολιτικής
αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας.
3. Από της ισχύος του παρόντος πάντα τα εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερόμενα όργανα
καλούμενα εφεξής "όργανα παρακολουθήσεως αγοράς εργασίας" εξαρτώνται απ' ευθείας από το
Υπουργείον Εργασίας. Οι υπάλληλοι παρακολουθήσεως υπάγονται εις την πειθαρχικήν εξουσίαν
αποκλειστικώς του Υπουργείου Εργασίας, υπέχοντες συνάμα τας ευθύνας του υπαλλήλου τούτου.
Κατά τα λοιπά όμως διατηρούσι την ιδιότητα και την μισθολογικήν ρύθμισιν των υπαλλήλων του
Οργανισμού, εις τον οποίον ανήκουσιν οργανικώς. Πάσα ενέργεια αφορώσα την υπηρεσιακήν
κατάστασιν των υπαλλήλων παρακολουθήσεως (τοποθέτησις, μετάθεσις, πειθαρχική δίωξις κλπ.)
αποφασίζεται εφεξής πειθαρχικώς υπό του Υπουργείου Εργασίας, εφαρμοζομένης αναλόγως της
εκάστοτε ισχυούσης διαδικασίας δια τους υπαλλήλους των εξωτερικών υπηρεσιών του Υπουργείου
τούτου , χωρίς εκ τούτου οι υπάλληλοι παρακολουθήσεως ν' αποκτώσι την ιδιότητα δημοσίου
υπαλλήλου, αν δεν έχωσι ταύτην. Εν τη εννοία της εποπτείας και του ελέγχου του Υπουργείου
Εργασίας επί των πάσης φύσεως πράξεων των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, εξαιρέσει των
κατά το άρθρον 43 του Α.Ν. 1846/51 υπαγομένων υπό τον έλεγχον των ασφαλιστικών
δικαστηρίων, περιλαμβάνονται: 1) η συμβουλευτική παράστασις και η επίβλεψις , 2) η
συγκατάθεσις ως προϋπόθεσις της νομικής ισχύος των πράξεων των οργανισμών κοινωνικής
ασφαλίσεως, είτε δι' επικυρώσεως, είτε δι' εγκρίσεως, 3) η εξαφάνισις των νομικών αποτελεσμάτων
πράξεως είτε δι' ακυρώσεως αυτής, είτε δι' αναστολής των συνεπειών μέχρι της αποφάσεως άλλου
οργάνου, είτε αναθεωρήσεως κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, 4) η διενέργεια πράξεων αντί
του τακτικού οργάνου επί παραλείψεως οφειλομένης ενεργείας, και 5) η προς το συμφέρον της
υπηρεσίας ή εξ υπηρεσιακής ανάγκης αντικατάστασις των οργάνων διοικήσεως και λοιπών
επιτροπών εσωτερικής λειτουργίας. Επίσης εν τη ασκήσει της εποπτείας και του ελέγχου ο Υπουργός
της Εργασίας δύναται: 1) να μεταθέτη ή ν' αποσπά υπαλλήλους από ενός οργανισμού εις άλλον
οργανισμόν. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η μετάθεσις και τοποθέτησις γίνεται οριστική, του μετατιθεμένου
υπαλλήλου αποκτώντος την ιδιότητα και ακολουθούντος εφεξής την μισθολογικήν ρύθμισιν των
υπαλλήλων του οργανισμού παρ' ω μετετέθη, και 2) ν' ασκή πειθαρχικήν εξουσίαν
εφαρμοζομένης αναλόγως της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας και διαδικασίας δια τους
υπαλλήλους των εξωτερικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας. Δια του όρου "Οργανισμοί
Κοινωνικής Ασφαλίσεως" νοούνται πάντες οι υπό την εποπτείαν του Υπουργού Εργασίας
αποσυγκεντρωμένοι οργανισμοί οι διενεργούντες υποχρεωτικήν κοινωνικήν ασφάλισιν, πλην του
Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των κατά τον Ν. 281 "περί σωματείων, ιδρυομένων
αλληλοβοηθητικών σωματείων".
4. Ο Υπουργός Εργασίας εξουσιοδοτείται , όπως δι' αποφάσεως αυτού καθορίζη τας υπηρεσιακάς
σχέσεις Επιθεωρήσεως Εργασίας προς τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας , ως και τας εκ της σχετικής
ρυθμίσεως προκαλουμένας δαπάνας λειτουργίας της υπηρεσίας Επιθεωρήσεως Εργασίας και
κινήσεως του απασχολουμένου προσωπικού εις βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.