Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - (Ρυθμίσεις για την λειτουργία των Κέντρων Ερευνών Ψυχοτεχνικών)

1. Δια την επιτυχεστέραν εκτέλεσιν της υπηρεσίας του επαγγελματικού προσατατολισμού δύναται
να ιδρύονται δια Β. Δ/των προκαλουμένων υπό του Υπουργού Εργασίας εις τα μεγαλύτερα
Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας Κέντρα Ερευνών Ψυχοτεχνικών. Η οργάνωσις και η λειτουργία των
Κέντρων Ερευνών Ψυχοτεχνικών καθορίζεται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας.
2. Ο Υπουργός Εργασίας δύναται κατά την αυτήν διαδικασίαν να συστήση εις το Κέντρον Ερευνών
Ψυχοτεχνικών Αθηνών ειδικόν τμήμα δια την μορφωτικήν εξειδίκευσιν υπαλλήλων των
Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας προοριζομένων δια την επαγγελματικήν καθοδήγησιν των
εργαζομένων. Το πρόγραμμα και ώραι των ειδικών μαθημάτων, το διδακτικόν προσωπικόν και εν
γένει η οργάνωσις και η λειτουργία του τμήματος τούτου καθορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού
Εργασίας. Η διεύθυσνις των Κέντρων Ερευνών Ψυχοτεχνικών και του τμήματος δια την εξειδίκευσιν
προσωπικού δια την επαγγελματικήν καθοδήγησιν των εργαζομένων, περί ων το άρθρον 6 του
παρόντος, ανατίθεται υπό του Υπουργού Εργασίας εις αρμόδιον υπάλληλον του Υπουργείου
Εργασίας συγκεντρώνοντα σχετικάς προϋποθέσεις και σχετικήν πείραν ή εις ειδικά πρόσωπα
προσλαμβανόμενα επί συμβάσει.
3. Κατά την πρώτην περίοδον της οργανώσεως και λειτουργίας των Κέντρων Ερευνών Ψυχοτεχνικών
εξουσιοδοτείται το Υπουργικόν Σύμβούλιο, όπως προτάσει του Υπουργού Εργασίας μετακαλή
περιοδικώς εκ του εξωτερικού μέχρι τριών ειδικούς περί την οργάνωσιν του επαγγελματικού
προσανατολισμού, ορίζον συνάμα αποζημίωσιν και χρόνον υπηρεσίας αυτών. Επίσης ο υπουργός
Εργασίας εξουσιοδοτείται όπως κατά την αυτήν ως άνω περίοδον δι' αποφάσεως αυτού
προσλαμβάνη δια τας υπηρεσίας του επαγγελματικού προσανατολισμού μέχρι 5 ειδικούς
επιστήμονας, καθορίζων συγχρόνως τους όρους και την διάρκειαν της υπηρεσίας τούτων και
αποστέλλη εις την αλλοδαπήν δια την παρακολούθησιν της οργανώσεως και λειτουργίας των
υπηρεσιών του επαγγελματικού προσανατολισμού μέχρι δύο υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας
και ένα του Ιδρύματος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οριζόμενον υπό του Δ.Σ. τούτου, καθορίζων
την χώραν, τον χρόνον της μετεκπαιδεύσεως και την αποζημίωσιν των μετεκπαιδευομένων εντός
των περί δημοσίων υπαλλήλων ισχυόντων ορίων. Αι εν γένει δαπάναι δια την οργάνωσιν και
λειτουργίαν των υπηρεσιών του επαγγελματικού προσανατολισμού, των Κέντρων Επαγγελματικής
Μορφώσεως Εργαζομένων, ως και αι εν τη παραγράφω ταύτη προβλεπόμεναι ενεργούνται εις βάρος
του Ιδρύματος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τα ειδικώτερον δι' αποφάσεως του Υπουργού
Εργασίας οριζόμενα εκάστοτε.
4. Το Υπουργικόν συμβούλιον προτάσει του Υπουργού Εργασίας δύναται ν' αποφασίζη , όπως
ωρισμένα επαγγέλματα συναφή προς την τουριστικήν οικονομίαν ασκώνται υπό προσώπων ειδικής
επαγγελματικής μορφώσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο Υπουργός Εργασίας εξουδιοδοτείται όπως
καθορίζη δι' αποφάσεων αυτού: α) Τα προσόντα και τας προϋποθέσεις της ασκήσεως τούτων. β)
Την σύνθεσιν της αρμοδίας Επιτροπής δια την χορήγησιν της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος δια
την εποπτείαν και τον έλεγχον της εργασίας. γ) Τα περιστατικά, τα οποία συνιστώσι παραπτώματα
και τας αντιστοίχως επιβαλλομένας κυρώσεις, εξικνουμένας μέχρι προσωρινής ή οριστικής
απαγορεύσεως της ασκήσεως του επαγγέλματος. δ) Εκδίδη τον Κανονισμόν λειτουργίας της
Επιτροπής και την διαδικασίαν της ασκήσεως της πειθαρχικής διώξεως, και ε) Συγκροτεί τας κατά
τόπους αρμοδίας επιτροπάς και καθορίζει τας δαπάνας λειτουργίας αυτών εις βάρος του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στ) Ιδρύει επαγγελματικάς σχολάς αυτοδιοικουμένας ή μη, τελούσας
υπό την εποπτείαν του Υπουργού Εργασίας, δι' επαγγέλματα έχοντα ιδιαιτέραν σημασίαν δια
την οικονομίαν της χώρας κατά τα δια Β.Διαταγμάτων καθοριζόμενα, εν οις καθορισθήσονται οι
πόροι και αι δαπάναι λειτουργίας τούτων. Το Υπουργικόν Συμβούλιον καθορίζει προτάσει του
Υπουργού Εργασίας το όριον ηλικίας υποχρεωτικής εξόδου εκ της δραστηριότητος των ως άνω
επαγγελμάτων και ρυθμίζει τα χρονικά όρια καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του Νόμου
2112, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, προσδιορίζον και την εκ της
καταγγελίας της σχέσεως εργασίας οφειλομένην εκ του νόμου τούτου αποζημίωσιν προς τους
μισθωτούς.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.