Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 5 - (Λειτουργία των Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας)

1. Οι προς εργασίαν ικανοί άνεργοι και οι εργασίαν αναζητούντες υποχρεούνται να εγγράφωνται
εις τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας, της περιφερείας της κατοικίας αυτών.
"2. α) Εργοδόται εν γένει, υποχρεούνται να προσλαμβάνωσι το πάσης φύσεως προσωπικόν δια του
αρμοδίου Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας ως αρμόδιον νοείται το Γραφείον, εις την περιοχήν της
τοπικής απασχολήσεως του προσλαμβανομένου προσωπικού.
Επίσης το Κράτος και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων
και Κοινοτήτων, υπόκεινται εις την υποχρέωσιν ταύτην, εφ' όσον πρόκειται περί προσωπικού
συνδεομένου δια σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
β) Το Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας υποχρεούται να τοποθετή παρά τω εργοδότη κατ' αρχήν, τους
υπ' αυτού υποδεικνυομένους ανέργους, εις πάσαν δε άλλην περίπτωσιν, εκ των παρ' αυτώ ή παρ'
άλλοις Γ.Ε.Ε. εγγεγραμμένων ανέργων, τηρουμένης όμως της κατά την παράγραφον 5 του
παρόντος άρθρου καθοριζομένης προτεραιότητος.
γ) Εργοδότης προβαίνων εις την πρόσληψιν μισθωτού, κατά παράβασιν των εν εδαφίω α'
οριζομένων, υποχρεούται όπως αναγγείλη ταύτην, αμελλητί εις το αρμόδιον Γραφείον Ευρέσεως
Εργασίας, μη υποκείμενος εις ουδεμίαν κύρωσιν, εφ' όσον η αναγγελία γίνη εντός οκτώ (8) ημερών
από της προσλήψεως η προθεσμία αύτη ορίζεται τριακονθήμερος, προκειμένου περί προσλήψεων
μισθωτών παρ' ιδρυομένης, το πρώτον, επιχειρήσεως και εκμεταλλεύσεως ή εργασίας εν γένει,
ενεργουμένων κατά τους τρείς (3) πρώτους μήνας από της ενάρξεως της λειτουργίας της.
δ) Παρεχομένης απράκτου της κατά το προηγούμενον εδάφιον προθεσμίας ο εργοδότης υπόκειται
εις πρόστιμον ίσον προς δέκα (10) ημερομίσθια, ανειδικεύτου εργάτου.
ε) Το κατά τας ανωτέρω διατάξεις πρόστιμον βεβαιούται και επιβάλλεται δια πράξεως του
Προϊσταμένου του οικείου Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας.
στ) Κατά της πράξεως επιβολής προστίμου, επιτρέπεται η άσκησις προσφυγής, εντός ανατρεπτικής
προθεσμίας τριάκοντα (30) ημερών από της κοινοποιήσεως της πράξεως, ενώπιον του οικείου
Νομάρχου, αποφαινομένου μετά γνώμην της Συμβουλευτικής Επιτροπής του αρμοδίου Γραφείου
Ευρέσεως Εργασίας και δυναμένου είτε να μειώνη το πρόστιμον μέχρις 25% του συνολικώς
βεβαιωθέντος ποσού, είτε να εξαφανίζη την πράξιν του Προϊσταμένου, εφ' όσον διαπιστούται
εσφαλμένη εκτίμησις των συντρεχουσών εν εκάστη περιπτώσει ειδικών συνθηκών.
ζ) Τα κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενα πρόστιμα περιέρχονται εις τον Ο.Α.Ε.Δ. και εισπράττονται
κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως των πόρων τούτου.
3. Ο κύριος ή ο διευθυντής εργασιών, επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ως και οι διευθύνοντες
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως ή αυτονόμους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ασκουμένας δια λογαριασμόν του κράτους ή κατά παραχώρησιν
τούτου, οφείλουσιν οσάκις καλούνται υπό του Υπουργείου Εργασίας να δηλώσωσιν υπευθύνως
εγγράφως εφ' απλού εις τας εκάστοτε οριζομένας υπηρεσίας, επί τω τέλει εξακριβώσεως του εν
απασχολήσει εργατικού δυναμικού, την δύναμιν του υπ' αυτών απασχολουμένου πορσωπικού κατά
τα δι' αποφάσεως του υπουργού Εργασίας λεπτομερέστερον εκάστοτε καθοριζόμενα.
4. Επί παραβάσεως των προηγουμένων διατάξεων 2 και 3 του παρόντος άρθρου ο εργοδότης, και
προκειμένου περί νομικών προσώπων, τα μέλη της διοικήσεως και οι διαχειρισταί αυτών
τιμωρούνται κατ' έγκλησιν δια χρηματικής ποινής από 100 μέχρι 5.000 μεταλλικών δραχμών ή
δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών και εν υποτροπή και δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών. Τα εκ
των ποινών τούτων προερχόμενα έσοδα αποδίδονται εις την Εργατικήν Εστίαν κατά τα ειδικώτερον
δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας καθορισθησόμενα. Αι μηνύσεις κατά
των υπευθύνων υποβάλλονται υπό των προϊσταμένων των Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας,
δικάζονται δε δι' απ' ευθείας κλήσεως εις δικάσιμον προσδιοριζομένην εντός της επομένης
εβδομάδος από της υποβολής της μυνήσεως. Αι παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος άρθρου δεν
ισχύουσι δι' ας περιφερείας δεν λειτουργούσι Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας.
5. Η σειρά προτεραιότητος τοποθετήσεως υπό των Γραφείων Ευρέσεων Εργασίας των
εγγεγραμμένων ανέργων κατά κατηγορίας καθορίζεται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας,
αναλόγως προς τας συνθήκας της αγοράς εργασίας και βάσει των γενικωτέρων κρατικών απόψεων
περί απασχολήσεως του εργατικού δυναμικού της χώρας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.