Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

'Αρθρο 8 - (Σύσταση του Συμβουλίου Απασχόλησης)

1. Δια την εξακρίβωσιν του εργατικού δυναμικού της χώρας την συνεχή παρακολούθησιν και
μελέτην του προβλήματος της απασχολήσεως και της ανεργίας και δια την εισήγησιν των σχετικώς
ενδεδειγμένων μέτρων συνιστάται εν τω Υπουργείω Εργασίας Συμβούλιον Απασχολήσεως και
Ανεργίας. Η σύνθεσις τούτου καθορισθήσεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας εξ αρμοδίων
και ειδικών προσώπων. Χρέη εισηγητού του Συμβουλίου εκτελεί εις των αρμοδίων ανωτέρων
υπαλλήλων της σχετικής διευθύνσεως του Υπουργείου Εργασίας, γραμματεύς δε τούτου ορίζεται εις
των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας. Αι δαπάναι λειτουργίας του Συμβουλίου τούτου
ενεργούνται εις βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τα
ειδικώτερον δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας καθορισθησόμενα. Η μέχρι σήμερον
διεύθυνσις Απασχολήσεως και Μαθητείας μετονομάζεται εις διεύθυνσιν "Εργατικού Δυναμικού και
Επαγγελματικού προσανατολισμού". Υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου δύνανται
να μετατίθενται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας , μετά γνωμάτευσιν του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας εις εξωτερικάς υπηρεσίας του Υπουργείου , της
υπηρεσιακής τούτων αρμοδιότητος καθοριζομένης δια της περί μεταθέσεως αποφάσεως.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.