Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής

1.Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 164/2004 (Α' 134), το παρόν
Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στους εργαζόμενους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου, οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, περιλαμβανομένων και των
ανωνύμων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση γ' αυτού».
Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 180/2004
2.Δεν εφαρμόζεται: α) στις σχέσεις βασικής επ αγγελματικής κατάρτισης και στη σύμβαση ή
σχέση μαθητείας β) στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας π ου έχουν συναφθεί στο
π λαίσιο ενός ειδικού δημόσιου ή απ ό το δημόσιο υπ οστηριζόμενου π ρογράμματος
κατάρτισης, ένταξης και επ αγγελματικής επ ανεκπ αίδευσης γ)στις συμβάσεις π ροσωρινής
απ ασχόλησης των άρθρων 20,21,22,23,24,25,26 του ν. 2956/2001 (Α 258 ).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.