Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - (Κατάργηση διατάξεων)

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος:
Α. Καταργούνται:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του τρίτου άρθρου του Ν.
1769/1988 (ΦΕΚ 66/Α/1988) και η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν. 1571/1985 (ΦΕΚ 192/Α/1985).
[β) καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του πδ 118/2006 (Α΄ 119/16.6.2006)]***.
γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ΠΔ 1224/1981. δ) Οι παράγραφοι 3 και 4 του
άρθρου 15 του ΠΔ 1224/1981.
[ε) καταργήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του πδ 118/2006 (Α΄ 119/16.6.2006)]. στ) Το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ΒΔ 465/1970. ζ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ΒΔ
465/1970.
η) Η περίπτωσις γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984).
θ) Ο περιορισμός που αφορά τη χρήση του κτιρίου πρατηρίων διανομής υγραερίων, που περιέχεται
στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ΠΔ 595/1984.
ι) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 23 του ΠΔ 595/1984.
ια) Η υπ' αριθ. 1011/10.6.1987 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 314/Β/87) η οποία κυρώθηκε
από την παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν.
1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989).
"ιβ) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2, τα άρθρα 3 και 8, η περίπτ.
α) της παρ. 2 του άρθρου 11, η περίπτ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 23 Α')
και το άρθρο 8 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α')".
Β. Διαγράφονται:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 1224/1981 οι φράσεις:
"2. .... εις μεν τας πόλεις πληθυσμού άνω των 5.000 κατοίκων ... των εξ (6) μέτρων εις δε τας λοιπάς
περιοχάς μεγαλύτερον ....".
2. (Καταργήθηκε από 06.07.1994 με την παρ. 1 άρθρου 46 Ν. 2224/1994, ΦΕΚ Α' 112).
Η περίπτ. ιβ της παρ. Α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 06.07.1994 με την παρ. 1 άρθρου 46 Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α'
112). Η περίπτ. 2 της παρ. Β καταργήθηκε από 06.07.1994 με την παρ. 1 άρθρου 46 Ν. 2224/1994.*** Βλ. και άρθρο 5
του ν. 1224/1981.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.