Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 4 - (Μη αντίθεση των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου με την υφιστάμενη νομοθεσία)

Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων άρθρων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν θίγουν σε καμμία
περίπτωση την υφισταμένη νομοθεσία, που αφορά στις ώρες και στους λοιπούς όρους εργασίας των
εργαζομένων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.