Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ. 212/2006 Προστασία από την έκθεση σε αμίαντο

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδίο ...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτώ...

Άρθρο 4 - Γνωστοποίηση εργασιών...

Άρθρο 5 - Απαγορεύσεις...

Άρθρο 6 - Γενικά μέτρα...

Άρθρο 7 - Μετρήσεις – Έλεγχος περιβάλλ...

Άρθρο 8 - Οριακή τιμή έκθεσης...

Άρθρο 9 - Ειδικά μέτρα...

Άρθρο 10 - Εντοπισμός αμιαντούχων υλικώ...

Άρθρο 11 - Μέτρα σε ορισμένες δραστηριό...

Άρθρο 12 - Σχέδιο εργασίας...

Άρθρο 13 - Εκπαίδευση εργαζομένων...

Άρθρο 14 - Δυνατότητα εκτέλεσης εργασιώ...

Άρθρο 15 - Επιπρόσθετα μέτρα...

Άρθρο 16 - Ενημέρωση εργαζομένων...

Άρθρο 17 - Επίβλεψη υγείας...

Άρθρο 18 - Τήρηση στοιχείων...

Άρθρο 19 - Σήμανση...

Άρθρο 20 - Μητρώο αναγνωρισμένων κρουσμ...

Άρθρο 21 - Προσάρτηση Παραρτημάτων...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές προδιαγραφές και ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πρακτικές συστάσεις για τη...

Άρθρο 22 - Έλεγχος εφαρμογής...

Άρθρο 23 - Κυρώσεις...

Άρθρο 24 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 11 - Μέτρα σε ορισμένες δραστηριότητες

1. Για ορισμένες δραστηριότητες, όπως κατεδάφιση, αφαίρεση αμιάντου, επισκευή και συντήρηση κατά τις οποίες προβλέπεται υπέρβαση της οριακής τιμής, που καθορίζεται στο άρθρο 8, παρά τη χρήση τεχνικών προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας, ο εργοδότης καθορίζει τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων όταν αυτοί εκτελούν τέτοιες εργασίες, ιδιαίτερα:
α) χορηγούνται στους εργαζόμενους κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές και άλλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που οφείλουν να φορούν
β) τοποθετούνται πινακίδες που επισημαίνουν ότι προβλέπεται η υπέρβαση της οριακής τιμής του άρθρου 8 σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του παρόντος διατάγματος
γ) αποφεύγεται ο διασκορπισμός της σκόνης αμιάντου ή αμιαντούχων υλικών εκτός του χώρου εργασίας.
2. Πριν από τις δραστηριότητες αυτές, ζητείται η γνώμη της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας της επιχείρησης ή των εκπροσώπων για την υγεία και ασφάλεια ή, όπου δεν υπάρχουν, των ίδιων των εργαζομένων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.