Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ. 212/2006 Προστασία από την έκθεση σε αμίαντο

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδίο ...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτώ...

Άρθρο 4 - Γνωστοποίηση εργασιών...

Άρθρο 5 - Απαγορεύσεις...

Άρθρο 6 - Γενικά μέτρα...

Άρθρο 7 - Μετρήσεις – Έλεγχος περιβάλλ...

Άρθρο 8 - Οριακή τιμή έκθεσης...

Άρθρο 9 - Ειδικά μέτρα...

Άρθρο 10 - Εντοπισμός αμιαντούχων υλικώ...

Άρθρο 11 - Μέτρα σε ορισμένες δραστηριό...

Άρθρο 12 - Σχέδιο εργασίας...

Άρθρο 13 - Εκπαίδευση εργαζομένων...

Άρθρο 14 - Δυνατότητα εκτέλεσης εργασιώ...

Άρθρο 15 - Επιπρόσθετα μέτρα...

Άρθρο 16 - Ενημέρωση εργαζομένων...

Άρθρο 17 - Επίβλεψη υγείας...

Άρθρο 18 - Τήρηση στοιχείων...

Άρθρο 19 - Σήμανση...

Άρθρο 20 - Μητρώο αναγνωρισμένων κρουσμ...

Άρθρο 21 - Προσάρτηση Παραρτημάτων...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές προδιαγραφές και ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πρακτικές συστάσεις για τη...

Άρθρο 22 - Έλεγχος εφαρμογής...

Άρθρο 23 - Κυρώσεις...

Άρθρο 24 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 13 - Εκπαίδευση εργαζομένων

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση σε όλους τους εργαζόμενους που εκτίθενται, ή ενδέχεται να εκτεθούν, σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο. Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν για τους εργαζόμενους και σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
2. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να είναι εύκολα κατανοητό από τους εργαζόμενους, πρέπει δε να τους επιτρέπει να αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες όσον αφορά την πρόληψη και την ασφάλεια, ιδίως δε σχετικά με:
α) τις ιδιότητες του αμιάντου και τις επιπτώσεις του για την υγεία, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεργιστική δράση του καπνίσματος
β) τα είδη προϊόντων ή υλικών που πιθανώς περιέχουν αμίαντο
γ) τις εργασίες που ενδέχεται να συνεπάγονται έκθεση σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο και τη σημασία των προληπτικών ελέγχων για τον περιορισμό της έκθεσης στο ελάχιστο
δ) τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας, τους ελέγχους και τον εξοπλισμό προστασίας
ε) τον κατάλληλο ρόλο, την εκλογή, την επιλογή, τους περιορισμούς και την ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) της αναπνοής σύμφωνα και με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του π.δ. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ» (Α΄ 220)
στ) τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
ζ) τις διαδικασίες απορρύπανσης
η) τη διάθεση των αποβλήτων
θ) τις απαιτήσεις ιατρικής επίβλεψης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.