Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ. 212/2006 Προστασία από την έκθεση σε αμίαντο

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδίο ...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτώ...

Άρθρο 4 - Γνωστοποίηση εργασιών...

Άρθρο 5 - Απαγορεύσεις...

Άρθρο 6 - Γενικά μέτρα...

Άρθρο 7 - Μετρήσεις – Έλεγχος περιβάλλ...

Άρθρο 8 - Οριακή τιμή έκθεσης...

Άρθρο 9 - Ειδικά μέτρα...

Άρθρο 10 - Εντοπισμός αμιαντούχων υλικώ...

Άρθρο 11 - Μέτρα σε ορισμένες δραστηριό...

Άρθρο 12 - Σχέδιο εργασίας...

Άρθρο 13 - Εκπαίδευση εργαζομένων...

Άρθρο 14 - Δυνατότητα εκτέλεσης εργασιώ...

Άρθρο 15 - Επιπρόσθετα μέτρα...

Άρθρο 16 - Ενημέρωση εργαζομένων...

Άρθρο 17 - Επίβλεψη υγείας...

Άρθρο 18 - Τήρηση στοιχείων...

Άρθρο 19 - Σήμανση...

Άρθρο 20 - Μητρώο αναγνωρισμένων κρουσμ...

Άρθρο 21 - Προσάρτηση Παραρτημάτων...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές προδιαγραφές και ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πρακτικές συστάσεις για τη...

Άρθρο 22 - Έλεγχος εφαρμογής...

Άρθρο 23 - Κυρώσεις...

Άρθρο 24 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 17 - Επίβλεψη υγείας

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
1. Κάθε εργοδότης του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος διατάγματος υποχρεούται:
α) να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 4, 8, 9 και 10 του ν.1568/1985 και στο άρθρο 4 του π.δ. 17/1996, ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση και/ή στην εγκατάσταση
β) να παραπέμπει κάθε εργαζόμενο πριν από την έναρξη της έκθεσης σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο σε ιατρική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του.
Η εκτίμηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ειδική εξέταση του θώρακα και διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές και την πρακτική της ιατρικής και τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ.
Η ιατρική εξέταση επαναλαμβάνεται μία τουλάχιστον φορά κάθε τρία χρόνια για όσο διάστημα διαρκεί η έκθεση σε αμίαντο.
2. Αρμόδιος για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων είναι ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης ο οποίος καταρτίζει ατομικό ιατρικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2β του ν. 1568/1985 και το άρθρο 14 παράγραφος 3 του π.δ. 399/1994 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (Α΄221). Ανάλογα με τα αποτελέσματα της ιατρικής εξέτασης, ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται καθώς και για την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.). Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, την απαγόρευση της έκθεσης του εργαζόμενου σε σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο.
Ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον αρμόδιο γιατρό επανεκτίμηση των στοιχείων με βάση τα οποία κρίθηκε αναγκαία η λήψη των παραπάνω μέτρων. Σε περίπτωση διαφωνίας ζητείται η παρέμβαση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο γιατρός εργασίας ή ο ασφαλιστικός φορέας μπορεί να υποδείξει την αναγκαιότητα παράτασης της ιατρικής επίβλεψης και μετά το πέρας της έκθεσης, για διάστημα που κρίνεται αναγκαίο για τη διαφύλαξη της υγείας του συγκεκριμένου προσώπου.
3. Στις περιπτώσεις παράτασης της ιατρικής επίβλεψης οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον εργοδότη εάν η απασχόληση του εργαζόμενου είναι στην ίδια επιχείρηση. Εάν ο εργαζόμενος απασχολείται σε άλλη επιχείρηση ή όταν συνταξιοδοτηθεί οι δαπάνες βαρύνουν τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.