Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Π.Δ. 212/2006 Προστασία από την έκθεση σε αμίαντο

Άρθρα Νόμου

Άρθρο 1 - Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδίο ...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτώ...

Άρθρο 4 - Γνωστοποίηση εργασιών...

Άρθρο 5 - Απαγορεύσεις...

Άρθρο 6 - Γενικά μέτρα...

Άρθρο 7 - Μετρήσεις – Έλεγχος περιβάλλ...

Άρθρο 8 - Οριακή τιμή έκθεσης...

Άρθρο 9 - Ειδικά μέτρα...

Άρθρο 10 - Εντοπισμός αμιαντούχων υλικώ...

Άρθρο 11 - Μέτρα σε ορισμένες δραστηριό...

Άρθρο 12 - Σχέδιο εργασίας...

Άρθρο 13 - Εκπαίδευση εργαζομένων...

Άρθρο 14 - Δυνατότητα εκτέλεσης εργασιώ...

Άρθρο 15 - Επιπρόσθετα μέτρα...

Άρθρο 16 - Ενημέρωση εργαζομένων...

Άρθρο 17 - Επίβλεψη υγείας...

Άρθρο 18 - Τήρηση στοιχείων...

Άρθρο 19 - Σήμανση...

Άρθρο 20 - Μητρώο αναγνωρισμένων κρουσμ...

Άρθρο 21 - Προσάρτηση Παραρτημάτων...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές προδιαγραφές και ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πρακτικές συστάσεις για τη...

Άρθρο 22 - Έλεγχος εφαρμογής...

Άρθρο 23 - Κυρώσεις...

Άρθρο 24 - Έναρξη ισχύος...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πρακτικές συστάσεις για την ιατρική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας των εργαζομένων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1β

1. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα η έκθεση σε ίνες αμιάντου μπορεί να προκαλέσει τις ακόλουθες παθήσεις:
- αμιάντωση
- μεσοθηλίωμα
- καρκίνο του πνεύμονα
- καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος.
2. Ο γιατρός εργασίας που είναι αρμόδιος για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η έκθεση κάθε εργαζομένου.
3. Η κλινική παρακολούθηση των εργαζομένων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και την πρακτική της ιατρικής της εργασίας. Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:
- κατάρτιση του ιατρικού και επαγγελματικού ιστορικού του εργαζομένου,
- προσωπική συνέντευξη,
- κλινική εξέταση του θώρακα,
- εξέταση της αναπνευστικής λειτουργίας (σπειρομέτρηση και καμπύλη ροής όγκου).
Είναι επιθυμητή η διενέργεια και άλλων εξετάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται ακτινογραφία θώρακα συνήθων διαστάσεων ή αξονική τομογραφία, καθώς και εργαστηριακές αναλύσεις όπως η κυτταρολογική εξέταση των πτυέλων. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να αποφασίζονται για κάθε εργαζόμενο που παρακολουθείται ιατρικά, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες γνώσεις στον τομέα της ιατρικής της εργασίας.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.