Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1876/1990-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Συλλογικές Συμβάσεις...

Άρθρο 1 - Έκταση Εφαρμογής του Νόμου...

Άρθρο 2 - Περιεχόμενο της συλλογικής...

Άρθρο 3 - Είδη συλλογικών συμβάσεων ...

Άρθρο 4 - Διαδικασία διαπραγματεύσε...

Άρθρο 5 - Διαδικασία υπογραφής και θ...

Άρθρο 6 - Ικανότητα για σύναψη συλλο...

Άρθρο 7 - Ισχύς συλλογικής σύμβασης ...

Άρθρο 8 - Δέσμευση...

Άρθρο 9 - Χρόνος ισχύος της συλλογικ...

Άρθρο 10 - Συρροή...

Άρθρο 11 - Προσχώρηση και επέκταση εφ...

Άρθρο 12 - Καταγγελία της συλλογικής ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Συμφιλίωση...

Άρθρο 13 - Συμφιλίωση...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Μεσολάβηση - Διαιτησία...

Άρθρο 14 - Μεσολάβηση – Διαιτησία...

Άρθρο 15 - Μεσολάβηση...

Άρθρο 16 - Διαιτησία...

Άρθρο 16Α - Έφεση κατά απόφασης διαιτη...

Άρθρο 16Β - Δικαστικός έλεγχος των δια...

Άρθρο 17 - Οργανισμός Μεσολάβησης και...

Άρθρο 18 - Πόροι – Κανονισμοί...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Διατάξεις που αφορούν τους ερ...

Άρθρο 19 - Εργαζομένοι με σχέση ιδιωτ...

Άρθρο 20 - Παρέκκλιση στο ύψος της αμο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Ποινικές κυρώσεις...

Άρθρο 21 - Ποινικές κυρώσεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 22 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 23 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 24 - Νομιμοποιήσεις προσλήψεων...

Άρθρο 25 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 26 - Κυρώσεις ΥΑ (ωράριο καταστη...

Άρθρο 27 - Κύρωση Υ.Α....

Άρθρο 28 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων περ...

Άρθρο 29 - Αντικατάσταση διατάξεων...

Άρθρο 30 - Δημοσιογραφικές επαγγελμα...

Άρθρο 31 - Κατάργηση διατάξεων...

Άρθρο 32 - Τροποποίηση διατάξεων...

Άρθρο 33 - Ανώτατο όριο αποζημίωσης α...

Άρθρο 34 - Μετάταξη - μεταφορά προσωπι...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 4 - Διαδικασία διαπραγματεύσεων - Δικαίωμα και υποχρέωση για διαπραγμάτευση

1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και οι
μεμονωμένοι εργοδότες έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να
διαπραγματεύονται για την κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας.
2. Η πλευρά που ασκεί το δικαίωμα για διαπραγμάτευση οφείλει να
γνωστοποιεί στην άλλη πλευρά με έγγραφο τον τόπο των διαπραγματεύσεων
και τα υπό διαπραγμάτευση θέματα.
Το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Η
άλλη πλευρά οφείλει να προσέλθει σε διαπραγμάτευση μέσα σε 10
εργάσιμες μέρες από τη γνωστοποίηση των θεμάτων και να ορίσει τους
αντιπροσώπους της. Η προθεσμία αυτή περιορίζεται σε 24 ώρες εφόσον
πρόκειται για ζητήματα που απαιτούν από τη φύση τους άμεση
αντιμετώπιση.
Ο ορισμός των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τη
διαπραγμάτευση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους,
εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
3. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται καλόπιστα και με πρόθεση να επιλυθεί
η συλλογική διαφορά. Τα μέρη οφείλουν να αιτιολογούν τις προτάσεις και
τις αντιπροτάσεις τους.
4. Η εργατική πλευρά δικαιούται να αξιώσει από την εργοδοτική πλήρη
και ακριβή πληροφόρηση καθώς και την παροχή όλων των
στοιχείων που είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση των
διαπραγματεύσεων των υπό συζήτηση θεμάτων και αναφέρονται στην
οικονομική κατάσταση, την οικονομική πολιτική και την πολιτική
προσωπικού της επιχείρησης.
Οι διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του Ν.1767/88
εφαρμόζονται ανάλογα στην περίπτωση του άρθρου αυτού.
Οι δημόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις αναγκαίες
πληροφορίες που αφορούν τις εξελίξεις της Εθνικής Οικονομίας καθώς και
στοιχεία για τους τομείς απασχόλησης τιμών και μισθών.
5. Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων της ίδιας επιχείρησης,
κλάδου ή επαγγέλματος δικαιούνται να παρέμβουν στις διαπραγματεύσεις
που τους αφορούν.
Εφόσον συνυπογράφουν τη συλλογική σύμβαση εργασίας δεσμεύονται από
αυτήν.
6. Κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων και της διαδικασίας
μεσολάβησης και διαιτησίας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των
εργαζομένων διατηρούν το δικαίωμα της απεργίας, εκτός αν αυτό έχει
αποκλειστεί από προηγούμενη συλλογική σύμβαση εργασίας.
7. Κατά τις διαπραγματεύσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται
από τους αντιπροσώπους των μερών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.