Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1876/1990-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Συλλογικές Συμβάσεις...

Άρθρο 1 - Έκταση Εφαρμογής του Νόμου...

Άρθρο 2 - Περιεχόμενο της συλλογικής...

Άρθρο 3 - Είδη συλλογικών συμβάσεων ...

Άρθρο 4 - Διαδικασία διαπραγματεύσε...

Άρθρο 5 - Διαδικασία υπογραφής και θ...

Άρθρο 6 - Ικανότητα για σύναψη συλλο...

Άρθρο 7 - Ισχύς συλλογικής σύμβασης ...

Άρθρο 8 - Δέσμευση...

Άρθρο 9 - Χρόνος ισχύος της συλλογικ...

Άρθρο 10 - Συρροή...

Άρθρο 11 - Προσχώρηση και επέκταση εφ...

Άρθρο 12 - Καταγγελία της συλλογικής ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Συμφιλίωση...

Άρθρο 13 - Συμφιλίωση...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Μεσολάβηση - Διαιτησία...

Άρθρο 14 - Μεσολάβηση – Διαιτησία...

Άρθρο 15 - Μεσολάβηση...

Άρθρο 16 - Διαιτησία...

Άρθρο 16Α - Έφεση κατά απόφασης διαιτη...

Άρθρο 16Β - Δικαστικός έλεγχος των δια...

Άρθρο 17 - Οργανισμός Μεσολάβησης και...

Άρθρο 18 - Πόροι – Κανονισμοί...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Διατάξεις που αφορούν τους ερ...

Άρθρο 19 - Εργαζομένοι με σχέση ιδιωτ...

Άρθρο 20 - Παρέκκλιση στο ύψος της αμο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Ποινικές κυρώσεις...

Άρθρο 21 - Ποινικές κυρώσεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 22 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 23 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 24 - Νομιμοποιήσεις προσλήψεων...

Άρθρο 25 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 26 - Κυρώσεις ΥΑ (ωράριο καταστη...

Άρθρο 27 - Κύρωση Υ.Α....

Άρθρο 28 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων περ...

Άρθρο 29 - Αντικατάσταση διατάξεων...

Άρθρο 30 - Δημοσιογραφικές επαγγελμα...

Άρθρο 31 - Κατάργηση διατάξεων...

Άρθρο 32 - Τροποποίηση διατάξεων...

Άρθρο 33 - Ανώτατο όριο αποζημίωσης α...

Άρθρο 34 - Μετάταξη - μεταφορά προσωπι...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Μεσολάβηση - Διαιτησία

Άρθρο 14 - Μεσολάβηση – Διαιτησία

1. Αν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτύχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη
έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τις υπηρεσίες μεσολάβησης ή να προσφύγουν
στη διαιτησία.
2. Οι όροι της προσφυγής στη μεσολάβηση και διαιτησία και η όλη
διαδικασία καθορίζονται με τη συνομολόγηση σχετικών ρητρών στις
συλλογικές συμβάσεις ή σε περίπτωση που δεν συνομολογήθηκαν τέτοιες
ρήτρες, με κοινή συμφωνία των μερών που διαπραγματεύονται. Αν λείπουν
παρόμοιες συμφωνίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού.
3. Οι υπηρεσίες μεσολάβησης και διαιτησίας γενικώς και αυτές που
παρέχονται από τους μεσολαβητές και διαιτητές του Οργανισμού
Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) βασίζονται στις αρχές της
ορθής κρίσης, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.»

Άρθρο 15 - Μεσολάβηση

1. Η προσφυγή στη Διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με συμφωνία των μερών.

2. Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία μονομερώς στις εξής περιπτώσεις: α) από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση, β) από οποιοδήποτε μέρος μετά την υποβολή της πρότασης μεσολάβησης.

3. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή ή από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας, αν το ζητήσει ένα εκ των μερών. Στην περίπτωση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, διεξάγεται από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας.

4. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, ο ορισμός ενός εκ των διαιτητών ως προέδρου της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, επιλέγονται με συμφωνία των μερών από τον κατάλογο διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. και σε περίπτωση ασυμφωνίας με κλήρωση. Εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την προσφυγή στη διαιτησία, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τα μέρη να προσέλθουν σε καθορισμένο τόπο και ώρα για την επιλογή διαιτητή ή
Επιτροπής Διαιτησίας και του προέδρου της, καθώς και των αναπληρωτών τους. Η επιλογή ή η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. ή του οριζομένου από αυτόν εκπροσώπου του. Κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να εκφράσει μία φορά άρνηση για το κληρωθέν πρόσωπο. Ο διαιτητής και η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό τους.

5. Ο διαιτητής και η Επιτροπή Διαιτησίας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τον μεσολαβητή. Μελετούν όλα τα στοιχεία και πορίσματα, που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της μεσολάβησης και τα πρόσθετα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία της διαιτησίας και κυρίως τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία, την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και την οικονομική κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, την πρόοδο στη μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας και στη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας.

6. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να περιέχει πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολογία σχετικά με τους όρους που τίθενται σε αυτή και οι οποίοι δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση ή να τροποποιούν προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας. Στη διαιτητική απόφαση διατυπώνονται ρητώς όλοι οι κανονιστικοί όροι. Κανονιστικοί όροι άλλων εν ισχύι συλλογικών ρυθμίσεων εξακολουθούν να ισχύουν με τη διαιτητική απόφαση. Η πληρότητα της αιτιολογίας ελέγχεται δικαστικά, σύμφωνα με το άρθρο 16Β του παρόντος.

7. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του διαιτητή ή της Επιτροπής Διαιτησίας, αν προηγήθηκε μεσολάβηση, και σε διάστημα τριάντα πέντε (35) ημερών, αν δεν προηγήθηκε. Η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας λαμβάνεται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία. Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. εντός πέντε (5) ημερών από εκδόσεώς της στα δεσμευόμενα από αυτή μέρη.

8. Η απόφαση της διαιτησίας εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και ισχύει από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.

9. Στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας για διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα προσφυγής του.»

Άρθρο 16 - Διαιτησία

 

1. Η προσφυγή στη Διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των

διαπραγματεύσεων με κοινή συμφωνία των μερών.

 

2. Είναι δυνατή η προσφυγή στη Διαιτησία μονομερώς στις εξής περιπτώσεις:

α) από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη Μεσολάβηση, ή

β) από οποιοδήποτε μέρος μετά τη υποβολή της πρότασης Μεσολάβησης, εφόσον

και τα δύο μέρη προσήλθαν και συμμετείχαν στη διαδικασία Μεσολάβησης.

 

3. Η προσφυγή στη Διαιτησία περιορίζεται στον καθορισμό βασικού ημερομισθίου

ή/και βασικού μισθού. Για τα λοιπά θέματα μπορεί να συνεχιστεί οποτεδήποτε η

συλλογική διαπραγμάτευση προκειμένου να συναφθεί συλλογική σύμβαση εργασίας.

 

4. Η Διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή και στην περίπτωση μονομερούς

προσφυγής στη Διαιτησία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, είναι

δυνατόν να ζητηθεί από ένα εκ των μερών η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής

Διαιτησίας. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές της τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, οι

αναπληρωτές τους, καθώς και ο ορισμός ενός εκ των διαιτητών ως Προέδρου της

τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, επιλέγονται με κοινή συμφωνία των μερών από

ειδικό κατάλογο διαιτητών και σε περίπτωση ασυμφωνίας με κλήρωση. Για το

σκοπό αυτόν, ύστερα από σαράντα οκτώ (48) ώρες από την προσφυγή στη

Διαιτησία, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τα μέρη να προσέλθουν σε

καθορισμένο τόπο και ώρα για την επιλογή διαιτητή ή Επιτροπής Διαιτησίας και

τον Πρόεδρο της.

 

Η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. ή του οριζομένου από αυτόν εκπροσώπου του και κάθε μέρος έχει το δικαίωμα για μια φορά να εκφράσει την άρνηση του για το κληρωθέν πρόσωπο. Ο διαιτητής και οι διαιτητές της τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντα τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών το αργότερο από τον ορισμό τους. Η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας λαμβάνεται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία.

 

5. Ο διαιτητής μελετά όλα τα στοιχεία και πορίσματα, που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της Μεσολάβησης, την οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, και έχει τα ίδια δικαιώματα με τον μεσολαβητή. Το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή Διαιτησίας.

 

6. Η απόφαση της Διαιτησίας εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και ισχύει από την επομένη της υποβολής της αίτησης για Μεσολάβηση.

7. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του Διαιτητή ή της Επιτροπής Διαιτησίας, αν προηγήθηκε Μεσολάβηση, και σε διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν δεν προηγήθηκε.

8. Στις περιπτώσεις προσφυγής στη Διαιτησία αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας για διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα προσφυγής.

 

Κατά το άρθρο 3 παρ.1 της  ΠΥΣ 6/2012,ΦΕΚ Α 38/28.2.2012 :

"Από 14-2-2012 η προσφυγή στη διαιτησία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α` 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία των μερών. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α` 27), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (Α` 212), παύει να ισχύει. Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 του Ν.1876/1990 (Α` 27), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (Α` 212) εξακολουθεί να ισχύει".

9. Οι διαφορές για το κύρος των διαιτητικών αποφάσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά το άρθρο 16 στοιχείο 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 του ίδιου Κώδικα. Η σχετική αγωγή εγείρεται από τα συμμετέχοντα στη συλλογική διαφορά μέρη ή δε εκδοθησομένη απόφαση ισχύει για όλα τα δεσμευόμενα από τη διαιτητική απόφαση μέρη.

Η δικάσιμος ορίζεται υποχρεωτικά εντός σαράντα πέντε (45) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αγωγής, ανεξάρτητα από πόσες υποθέσεις έχει η δικάσιμος.

Η έφεση ασκείται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της απόφασης και η δικάσιμος της έφεσης ορίζεται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της, η επίδοση της οποίας γίνεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συζήτηση."

Άρθρο 16Α - Έφεση κατά απόφασης διαιτησίας

1. Κατά της απόφασης του διαιτητή ή της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ασκήσει έφεση, που κατατίθεται στη γραμματεία του Ο.ΜΕ.Δ.. Η προθεσμία της έφεσης είναι δέκα (10) ήμερες από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα διαρκεί έως ότου εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας της έφεσης.

2. Η έφεση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Πενταμελή Επιτροπή Διαιτησίας που απαρτίζεται από:
α) Δύο μέλη που προέρχονται από τον κατάλογο των διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.και
β) έναν Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας και έναν Αρεοπαγίτη, οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το οικείο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για θητεία ενός (1) έτους, και έναν Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από την Ολομέλεια αυτού για θητεία ενός (1) έτους. Τα μέλη αυτά, όπως και οι διαιτητές, απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Η αμοιβή των μελών της Δευτεροβάθμιας Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας καθορίζεται με τον Κανονισμό Αμοιβών του Ο.ΜΕ.Δ., ο οποίος εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1876/1990.

4. Η ανάδειξη των μελών της Δευτεροβάθμιας Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, που θα επιληφθεί συγκεκριμένης έφεσης, εφόσον δεν πρόκειται για τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, γίνεται με κλήρωση, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 16 αυτού του νόμου και προεδρεύει ο εκάστοτε αρχαιότερος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου.

5. Στη διαδικασία ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας και για την απόφαση που θα εκδοθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 16, όπως ισχύει. Η απόφαση εκδίδεται με βάση τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στον πρώτο βαθμό διαιτησίας.

6. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διαιτησίας, ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, και κοινοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. εντός πέντε (5) ημερών από εκ-δόσεώς της στα δεσμευόμενα από αυτή μέρη.»

Άρθρο 16Β - Δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων

1. Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί έφεση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16Α, κατά απόφασης διαιτησίας που εκδόθηκε με τη διαδικασία του άρθρου 16, τα μέρη, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας εφέσεως του άρθρου 16Α, μπορούν να ασκήσουν αγωγή περί του κύρους αυτής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά το άρθρο 16 στοιχείο 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η αγωγή αυτή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 του ίδιου Κώδικα. Η σχετική αγωγή εγείρεται από συμμετέχοντα στη συλλογική διαφορά μέρη, η δε εκδοθησομένη απόφαση ισχύει για όλα τα δεσμευόμενα από τη διαιτητική
απόφαση μέρη. Η δικάσιμος ορίζεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την κατάθεση της αγωγής ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποθέσεων της δικασίμου. Η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της πρωτόδικης απόφασης. Η δικάσιμος της έφεσης ορίζεται εντός τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της. Η προθεσμία κλήτευσης είναι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συζήτηση.

2. Σε περίπτωση που ασκηθεί έφεση ενώπιον της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, κατά απόφασης διαιτησίας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16, τα μέρη μπορούν να ασκήσουν αγωγή περί του κύρους αυτής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, ενώπιον του Εφετείου. Η αγωγή αυτή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αγωγή εγείρεται από συμμετέχοντα στη συλλογική διαφορά μέρη, η δε εκδοθησομένη απόφαση ισχύει για όλα τα δεσμευόμενα από την τελική διαιτητική απόφαση μέρη. Η δικάσιμος ορίζεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την κατάθεση της αγωγής, ανεξάρτητα τον αριθμό των υποθέσεων της δικασίμου. Στην περίπτωση αυτή το Εφετείο μπορεί να κρίνει και το κύρος της απόφασης διαιτησίας που εκδόθηκε με τη διαδικασία του άρθρου 16.»

Άρθρο 17 - Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

1.Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας", με έδρα την Αθήνα.  Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) είναι
ανεξάρτητος φορέας και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, των προεδρικών διαταγμάτων και των κανονιστικών πράξεων,
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 παρ. 2 του
ν.1876/1990, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του
κατά παρέκκλιση των διατάξεων που α- φορούν το δημόσιο τομέα.
2. Σκοπός του Ο.ΜΕ.Δ. είναι η υποστήριξη των ελεύθερων συλλογικών
διαπραγματεύσεων με την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας
προς τις εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις και μεμονωμένους
εργοδό- τες. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, ιδίως: α) οργανώνει
υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της μεσολάβησης και της διαιτησίας,
β) διεξάγει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, που
απευθύνονται κυρίως σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζομένων και οργανώσεις εργοδοτών για θέματα συλλογικών
διαπραγματεύσεων, εργασιακών σχέσεων και οικονομίας της εργασίας γ)
εκπονεί επιστημονικές έρευνες και μελέτες για θέματα συναφή με τους
σκοπούς του και δ) συντάσσει ετήσια έκθεση του έργου του, η οποία
υποβάλλεται προς τα Διοικητικά Συμβούλια των: α) Γενική
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), β) Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), γ) Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών,
Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ,) δ) Εθνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και καθώς επίσης προς τον Υπουργό
Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας διοικείται από επταμελές
διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από:
α) έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, έναν της ΓΣΕΒΕΕ και έ- ναν της ΕΣΕΕ, με
τους αναπληρωτές τους,
β) τρεις εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους και
γ) τον Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται με ομόφωνη
απόφαση των μελών των περιπτώσεων α’ και β’, η οποία απόφαση
λαμβάνεται σε συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν τη συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του
πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και έμπειρα σε θέματα
εργασιακών σχέσεων ή οικονομίας της εργασίας ή του εργατικού δικαίου.
4. Στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Μεσολάβησης και
Διαιτησίας συμμετέχει ως παρατηρητής και χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τον
αναπληρωτή του, κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου με εμπειρία στα
εργασιακά θέματα.
5. Για τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 3, η υπόδειξη από τους
αρμόδιους φορείς γίνεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
από την πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο
αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. α) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Ο
επαναδιορισμός των τακτικών μελών είναι δυνατός για μία ακόμη
συνεχόμενη τριετία.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη συγκρότηση
και είναι δυνατή η συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους ως τακτικού.
Εάν ελλείπει τακτικό μέλος, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης καλεί με τη διαδικασία της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου,
τον φορέα από τον όποιο προέρχεται το ελλείπον μέλος να ορίσει άλλο
πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του ελλείποντος μέλους.
8. α) Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές αποτελούν δύο αυτοτελή ειδικά
σώματα.
Ο ανώτατος αριθμός θέσεων μεσολαβητών και διαιτητών για όλη τη χώρα
είναι τριάντα οκτώ (38) εκ των οποίων δώδεκα (12) είναι διαιτητές. Με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες
ανάγκες μπορεί να αυξομειώνεται ο αριθμός κάθε σώματος, χωρίς
υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των τριάντα οκτώ (38) θέσεων.
β) Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές ασκούν δημόσιο λειτούργημα χωρίς
να έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και απολαμβάνουν
πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα οποία
οφείλουν να εκτελούν με αντικειμενικότητα και έχουν υποχρέωση να
τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Σώματος Μεσολαβητών Διαιτητών,
που εκδίδεται με ομόφωνη απόφαση των επτά (7) μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
9. α) Οι υποψήφιοι μεσολαβητές πρέπει:
i) να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, ii) να έχουν πτυχίο
πανεπιστημίου, νομικών ή οικονομικών επιστημών ή συναφών σπουδών,
iii) να έχουν πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών
σχέσεων.
β) Οι υποψήφιοι διαιτητές πρέπει:
i) να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους, ii) να έχουν πτυχίο
πανεπιστημίου, νομικών ή οικονομικών επιστημών ή συναφών σπουδών,
iii) να έχουν δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών
σχέσεων.
γ) Συνεκτιμώνται πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, όπως μεταπτυχιακοί
τίτλοι σπουδών και σχετικές δημοσιεύσεις, ιδίως σε θέματα εργασιακών
σχέσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με κανονισμό να καθορίσει επιπλέον
προσόντα από όσα αναφέρονται.
10. Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές προσλαμβάνονται με τριετή θητεία, η
οποία είναι ανανεώσιμη με δυνατότητα μεταβολής της ιδιότητας του
μεσολαβητή ή του διαιτητή κατά την προηγούμενη θητεία τους.
Προκειμένου να ανανεωθεί η θητεία τους επανακρίνονται σύμφωνα με όσα
ορίζει ειδικός κανονισμός με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των επτά (7) μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. α) Ο διορισμός γίνεται μετά από δημόσια προκήρυξη των θέσεων των
μεσολαβητών και των θέσεων των διαιτητών. Οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα, τίτλους σπουδών, σχετικές
δημοσιεύσεις και δήλωση σε ποιο από το δύο σώματα προτιμούν να ε-
νταχθούν, καθώς και ό, τι άλλο καθορίζεται με την προκήρυξη.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μελέτη των φακέλων των
υποψηφίων και ενδεχόμενη προφορική συνέντευξη επιλέγει τους
ικανότερους με ομόφωνη απόφαση των επτά (7) μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
12. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. που εκφράζεται με ομόφωνη
απόφαση των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζεται
κάθε λεπτομέρεια, που αφορά τα θέματα των παραγράφων 3 έως 11 του
άρθρου αυτού, περιλαμβανομένου του αριθμού των θέσεων μεσολαβητών
διαιτητών και του διοικητικού ή άλλου προσωπικού του Ο.ΜΕ.Δ..»

Άρθρο 18 - Πόροι – Κανονισμοί

1. Οι πόροι του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας είναι:
α. Ως τακτικός πόρος ποσοστό 3% των ετήσιων, από εισφορές εσόδων της
Εργατικής Εστίας, τα οποία μπορούν να αυξάνονται με εθνική γενική
συλλογική σύμβαση εργασίας.
Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνει με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, αλλά σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο.
( Με το άρθρο 22 του Ν. 2639/98, ΦΕΚ-205 Α' ορίζεται ότι: "Από
την 1η Ιανουαρίου 1998 ο προβλεπόμενος από την περ. α' της παρ. 1 του
άρθρου 18 του ν. 1876/90 (ΦΕΚ- 27 Α') τακτικός πόρος του Οργανισμού
Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) από τον Οργανισμό Εργατικής
Εστίας (ΟΕΕ) ορίζεται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων από εισφορές
εσόδων του ΟΕΕ.
Το ποσοστό αυτό μπορεί να μειώνεται με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, έπειτα από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΜΕΔ").
β. Τακτική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας.
γ. Ποσά που εισπράττονται από τους ενδιαφερόμενους που
προσφεύγουν στις υπηρεσίες του Οργανισμού.
δ. Έσοδα από δωρεές δημοσιεύσεις εκδηλώσεις εκδόσεις κλπ..
2. Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει κανονισμούς, που δημοσιεύονται με
αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και ειδικά για την (γ) περίπτωση και
του Υπουργού Οικονομικών, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι
οι εξής:
α. Κανονισμός για την οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού.
(Εκδόθηκε η 94.227/91 απόφαση Υπ. Εργασίας – ΦΕΚ 378 Β)
β. Κανονισμός για προσλήψεις, κρίσεις και πειθαρχικές ποινές, δικαιώματα
και υποχρεώσεις για το προσωπικό και τους μεσολαβητές και διαιτητές.
γ. Κανονισμός προμηθειών, αμοιβών και λοιπών δαπανών και γενικά
διαχείρισης των πόρων.
δ. Κανονισμός για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση μεσολαβητών,
διαιτητών και του προσωπικού.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.