Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρον 1 - Έκταση εφαρμογής Δ.Σ.Ε. 52/1936

1. Η παρούσα σύμβασις έχει εφαρμογήν εις το προσωπικόν το απασχολούμενον εις τα ακολούθους δημοσίας ή ιδιωτικάς επιχειρήσεις και καταστήματα:
Α. επιχειρήσεις εν αις κατασκευάζονται προϊόντα, μετατρέπονται, καθαρίζονται, προετοιμάζονται δια την πώλησιν, καταστρέφονται ή κατεδαφίζονται, ή εν αις αι ύλαι υφίστανται μεταβολήν περιλαμβανομένων των ναυπηγικών επιχειρήσεων, μως και των επιχειρήσεων παραγωγής, μετατροπής και μεταδόσεως κινητηρίου εν γένει δυνάμεως ως και του ηλεκτρισμού.
Β. επιχειρήσεις ένθα αποκλειστικών ή κυρίως κατασκευάζονται, ανοικοδομούνται, συντηρούνται, επισκευάζονται, τροποποιούνται ή κατεδαφίζονται τα εξής έργα: Οικοδομήματα και κτίσματα,
σιδηρόδρομοι,
τροχιόδρομοι,
αερολιμένες,
λιμένες,
αποθήκαι εμπορευμάτων,
προβλήτες,
προστατευτικά έργα κατά της επενεργείας των ρεόντων υδάτων και της θαλάσσης,
διώρυγες,
εγκαταστάσεις δια την εσωτερικήν ναυσιπλοϊαν και την συγκοινωνίαν δια θαλάσσης ή αέρος, οδοί,
σήραγγες,
γέφυραι,
οδογέφυραι,
συλλεκτήρες υπονόμων,
συνήθεις υπόνομοι,
φρέατα,
αρδευτικαί και αποξηραντικαί εγκαταστάσεις,
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας,
εγκαταστάσεις συναφείς προς την παραγωγήν ή την διανομήν ηλεκτρικής δυνάμεως και αεριόφωτος,
αγωγοί,
εγκαταστάσεις διανομής ύδατος,
ως και τας επιχειρήσεις ένθα εκτελούνται άλλαι ομοειδείς εργασίαι και πάσα εργασία προπαρασκευής ή θεμελιώσεως ήτις προηγείται των προρρηθέντων έργων
Γ. επιχειρήσεις μεταφοράς ή προσώπων ή εμπορευμάτων δι΄οδών ή σιδηροδρόμων, δι΄εσωτερικών υδάτων ή αέρος, περιλαμβανομένης και της μετακομίσεως εμπορευμάτων εις αποθήκας εμπορευμάτων, προκυμαίας, αποβάθρας, αποθήκας διαμετακομίσεως ή αερολιμένας.
Δ. μεταλλεία, λατομεία και εις τας πάσης φύσεως εξορυκτικάς βιομηχανίας.
Ε. εμπορικά καταστήματα συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομείων και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας.
Στ. καταστήματα και επιχειρήσεις ως η λειτουργία προϋποθέτει κυρίως εργασίαν γραφείου. Ζ. επιχειρήσεις τύπου.
Η. ιδρύματα σκοπόν έχοντα την ιατρικήν και νοσοκομειακήν περίθαλψιν ασθενών, αναπήρων, απόρων και ψυχοπαθών.
Θ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, οικοτροφεία (πανσιόν), λέσχας, καφενεία και άλλα καταστήματα ένθα προσφέρονται είδη αμέσου καταναλώσεως.
Ι. επιχειρήσεις θεαμάτων και διασκεδάσεων.
Ια. Καταστήματα εμπορικού και βιομηχανικού συνάμα χαρακτήρος, μη υπαγόμενα καθ΄ολοκληρίαν εις ουδεμίαν εκ των ανωτέρω κατηγοριών
2. Η αρμοδία αρχή εκάστης χώρας δέον όπως, μετά γνώμην των κυριωτέρων ενδιαφερομένων εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων – εάν υπάρχουν τοιαύται- καθορίζει την διαχωριστικήν γραμμήν αφ΄ενός μεταξύ των εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευθεισών επιχειρήσεων και αφ΄ετέρου εκείνων τας οποίας δεν αφορά η παρούσα σύμβασις.
3. Η αρμοδία αρχή εκάστης χώρας δύναται να εξαιρεί της εφαρμογής της παρούσας συμβάσεως: α. Πρόσωπα απασχολούμενα εις επιχειρήσεις ή καταστήματα ένθα εργάζονται μόνον τα μέλη της οικογενείας του εργοδότου. Β. πρόσωπα απασχολούμενα εις δημοσίας υπηρεσίας όπου οι όροι εργασίας παρέχουν δικαίωμα εις κανονικήν κατ΄έτος άδειαν μετ΄αποδοχών, διαρκείας τουλάχιστον ίσης, προς την υπο της παρούσης συμβάσεως, προβλεπομένην.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.