Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρον 3 - Αποδοχές αδείας

Εις τους δυνάμει του άρθρ.2 της παρούσης συμβάσεως λαμβάνοντας άδειαν, δέον να παρέχεται δι΄όλην την διάρκειαν της περί ης ο λόγος αδείας:
α) Είτε η συνήθης αμοιβή υπολογιζομένη κατά τον, υπο της εθνικής νομοθεσίας, καθοριστέον τρόπον, ηυξυμένη κατά το αντίτιμον της εις είδος αμοιβής του, εάν δικαιούται τοιαύτης.
β) Είτε αμοιβή οριζομένη δια συλλογικής συμβάσεως.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.