Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1876/1990-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Συλλογικές Συμβάσεις...

Άρθρο 1 - Έκταση Εφαρμογής του Νόμου...

Άρθρο 2 - Περιεχόμενο της συλλογικής...

Άρθρο 3 - Είδη συλλογικών συμβάσεων ...

Άρθρο 4 - Διαδικασία διαπραγματεύσε...

Άρθρο 5 - Διαδικασία υπογραφής και θ...

Άρθρο 6 - Ικανότητα για σύναψη συλλο...

Άρθρο 7 - Ισχύς συλλογικής σύμβασης ...

Άρθρο 8 - Δέσμευση...

Άρθρο 9 - Χρόνος ισχύος της συλλογικ...

Άρθρο 10 - Συρροή...

Άρθρο 11 - Προσχώρηση και επέκταση εφ...

Άρθρο 12 - Καταγγελία της συλλογικής ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Συμφιλίωση...

Άρθρο 13 - Συμφιλίωση...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Μεσολάβηση - Διαιτησία...

Άρθρο 14 - Μεσολάβηση – Διαιτησία...

Άρθρο 15 - Μεσολάβηση...

Άρθρο 16 - Διαιτησία...

Άρθρο 16Α - Έφεση κατά απόφασης διαιτη...

Άρθρο 16Β - Δικαστικός έλεγχος των δια...

Άρθρο 17 - Οργανισμός Μεσολάβησης και...

Άρθρο 18 - Πόροι – Κανονισμοί...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Διατάξεις που αφορούν τους ερ...

Άρθρο 19 - Εργαζομένοι με σχέση ιδιωτ...

Άρθρο 20 - Παρέκκλιση στο ύψος της αμο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Ποινικές κυρώσεις...

Άρθρο 21 - Ποινικές κυρώσεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 22 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 23 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 24 - Νομιμοποιήσεις προσλήψεων...

Άρθρο 25 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 26 - Κυρώσεις ΥΑ (ωράριο καταστη...

Άρθρο 27 - Κύρωση Υ.Α....

Άρθρο 28 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων περ...

Άρθρο 29 - Αντικατάσταση διατάξεων...

Άρθρο 30 - Δημοσιογραφικές επαγγελμα...

Άρθρο 31 - Κατάργηση διατάξεων...

Άρθρο 32 - Τροποποίηση διατάξεων...

Άρθρο 33 - Ανώτατο όριο αποζημίωσης α...

Άρθρο 34 - Μετάταξη - μεταφορά προσωπι...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 17 - Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

1.Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας", με έδρα την Αθήνα.  Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) είναι
ανεξάρτητος φορέας και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, των προεδρικών διαταγμάτων και των κανονιστικών πράξεων,
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 παρ. 2 του
ν.1876/1990, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του
κατά παρέκκλιση των διατάξεων που α- φορούν το δημόσιο τομέα.
2. Σκοπός του Ο.ΜΕ.Δ. είναι η υποστήριξη των ελεύθερων συλλογικών
διαπραγματεύσεων με την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας
προς τις εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις και μεμονωμένους
εργοδό- τες. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, ιδίως: α) οργανώνει
υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της μεσολάβησης και της διαιτησίας,
β) διεξάγει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, που
απευθύνονται κυρίως σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζομένων και οργανώσεις εργοδοτών για θέματα συλλογικών
διαπραγματεύσεων, εργασιακών σχέσεων και οικονομίας της εργασίας γ)
εκπονεί επιστημονικές έρευνες και μελέτες για θέματα συναφή με τους
σκοπούς του και δ) συντάσσει ετήσια έκθεση του έργου του, η οποία
υποβάλλεται προς τα Διοικητικά Συμβούλια των: α) Γενική
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), β) Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), γ) Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών,
Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ,) δ) Εθνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και καθώς επίσης προς τον Υπουργό
Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας διοικείται από επταμελές
διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από:
α) έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, έναν της ΓΣΕΒΕΕ και έ- ναν της ΕΣΕΕ, με
τους αναπληρωτές τους,
β) τρεις εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους και
γ) τον Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται με ομόφωνη
απόφαση των μελών των περιπτώσεων α’ και β’, η οποία απόφαση
λαμβάνεται σε συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται από τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν τη συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του
πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και έμπειρα σε θέματα
εργασιακών σχέσεων ή οικονομίας της εργασίας ή του εργατικού δικαίου.
4. Στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Μεσολάβησης και
Διαιτησίας συμμετέχει ως παρατηρητής και χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τον
αναπληρωτή του, κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου με εμπειρία στα
εργασιακά θέματα.
5. Για τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 3, η υπόδειξη από τους
αρμόδιους φορείς γίνεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
από την πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο
αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. α) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Ο
επαναδιορισμός των τακτικών μελών είναι δυνατός για μία ακόμη
συνεχόμενη τριετία.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη συγκρότηση
και είναι δυνατή η συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους ως τακτικού.
Εάν ελλείπει τακτικό μέλος, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης καλεί με τη διαδικασία της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου,
τον φορέα από τον όποιο προέρχεται το ελλείπον μέλος να ορίσει άλλο
πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του ελλείποντος μέλους.
8. α) Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές αποτελούν δύο αυτοτελή ειδικά
σώματα.
Ο ανώτατος αριθμός θέσεων μεσολαβητών και διαιτητών για όλη τη χώρα
είναι τριάντα οκτώ (38) εκ των οποίων δώδεκα (12) είναι διαιτητές. Με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες
ανάγκες μπορεί να αυξομειώνεται ο αριθμός κάθε σώματος, χωρίς
υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των τριάντα οκτώ (38) θέσεων.
β) Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές ασκούν δημόσιο λειτούργημα χωρίς
να έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και απολαμβάνουν
πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα οποία
οφείλουν να εκτελούν με αντικειμενικότητα και έχουν υποχρέωση να
τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Σώματος Μεσολαβητών Διαιτητών,
που εκδίδεται με ομόφωνη απόφαση των επτά (7) μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
9. α) Οι υποψήφιοι μεσολαβητές πρέπει:
i) να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, ii) να έχουν πτυχίο
πανεπιστημίου, νομικών ή οικονομικών επιστημών ή συναφών σπουδών,
iii) να έχουν πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών
σχέσεων.
β) Οι υποψήφιοι διαιτητές πρέπει:
i) να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους, ii) να έχουν πτυχίο
πανεπιστημίου, νομικών ή οικονομικών επιστημών ή συναφών σπουδών,
iii) να έχουν δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών
σχέσεων.
γ) Συνεκτιμώνται πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, όπως μεταπτυχιακοί
τίτλοι σπουδών και σχετικές δημοσιεύσεις, ιδίως σε θέματα εργασιακών
σχέσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με κανονισμό να καθορίσει επιπλέον
προσόντα από όσα αναφέρονται.
10. Οι μεσολαβητές και οι διαιτητές προσλαμβάνονται με τριετή θητεία, η
οποία είναι ανανεώσιμη με δυνατότητα μεταβολής της ιδιότητας του
μεσολαβητή ή του διαιτητή κατά την προηγούμενη θητεία τους.
Προκειμένου να ανανεωθεί η θητεία τους επανακρίνονται σύμφωνα με όσα
ορίζει ειδικός κανονισμός με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των επτά (7) μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. α) Ο διορισμός γίνεται μετά από δημόσια προκήρυξη των θέσεων των
μεσολαβητών και των θέσεων των διαιτητών. Οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα, τίτλους σπουδών, σχετικές
δημοσιεύσεις και δήλωση σε ποιο από το δύο σώματα προτιμούν να ε-
νταχθούν, καθώς και ό, τι άλλο καθορίζεται με την προκήρυξη.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μελέτη των φακέλων των
υποψηφίων και ενδεχόμενη προφορική συνέντευξη επιλέγει τους
ικανότερους με ομόφωνη απόφαση των επτά (7) μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
12. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. που εκφράζεται με ομόφωνη
απόφαση των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζεται
κάθε λεπτομέρεια, που αφορά τα θέματα των παραγράφων 3 έως 11 του
άρθρου αυτού, περιλαμβανομένου του αριθμού των θέσεων μεσολαβητών
διαιτητών και του διοικητικού ή άλλου προσωπικού του Ο.ΜΕ.Δ..»
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.