Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1876/1990-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Συλλογικές Συμβάσεις...

Άρθρο 1 - Έκταση Εφαρμογής του Νόμου...

Άρθρο 2 - Περιεχόμενο της συλλογικής...

Άρθρο 3 - Είδη συλλογικών συμβάσεων ...

Άρθρο 4 - Διαδικασία διαπραγματεύσε...

Άρθρο 5 - Διαδικασία υπογραφής και θ...

Άρθρο 6 - Ικανότητα για σύναψη συλλο...

Άρθρο 7 - Ισχύς συλλογικής σύμβασης ...

Άρθρο 8 - Δέσμευση...

Άρθρο 9 - Χρόνος ισχύος της συλλογικ...

Άρθρο 10 - Συρροή...

Άρθρο 11 - Προσχώρηση και επέκταση εφ...

Άρθρο 12 - Καταγγελία της συλλογικής ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Συμφιλίωση...

Άρθρο 13 - Συμφιλίωση...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Μεσολάβηση - Διαιτησία...

Άρθρο 14 - Μεσολάβηση – Διαιτησία...

Άρθρο 15 - Μεσολάβηση...

Άρθρο 16 - Διαιτησία...

Άρθρο 16Α - Έφεση κατά απόφασης διαιτη...

Άρθρο 16Β - Δικαστικός έλεγχος των δια...

Άρθρο 17 - Οργανισμός Μεσολάβησης και...

Άρθρο 18 - Πόροι – Κανονισμοί...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Διατάξεις που αφορούν τους ερ...

Άρθρο 19 - Εργαζομένοι με σχέση ιδιωτ...

Άρθρο 20 - Παρέκκλιση στο ύψος της αμο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Ποινικές κυρώσεις...

Άρθρο 21 - Ποινικές κυρώσεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 22 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 23 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 24 - Νομιμοποιήσεις προσλήψεων...

Άρθρο 25 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 26 - Κυρώσεις ΥΑ (ωράριο καταστη...

Άρθρο 27 - Κύρωση Υ.Α....

Άρθρο 28 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων περ...

Άρθρο 29 - Αντικατάσταση διατάξεων...

Άρθρο 30 - Δημοσιογραφικές επαγγελμα...

Άρθρο 31 - Κατάργηση διατάξεων...

Άρθρο 32 - Τροποποίηση διατάξεων...

Άρθρο 33 - Ανώτατο όριο αποζημίωσης α...

Άρθρο 34 - Μετάταξη - μεταφορά προσωπι...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Διατάξεις που αφορούν τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Άρθρο 19 - Εργαζομένοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ

Για τους εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο
ν.π.δ.δ. και ο.τ.α ισχύουν οι διατάξεις αυτού του νόμου, εφ'οσον δεν
αποκλείονται από τη φύση τους και με την επιφύλαξη των παρακάτω
ρυθμίσεων :
1. Όπου στο νόμο αυτόν αναφέρονται εργοδοτικές οργανώσεις ή
εργοδότης νοούνται ο Υπουργός
Οικονομικών ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.
Ειδικά για τους εργαζόμενους στα ν.π.δ.δ και στους ο.τ.α συμμετέχει και
ο υπουργός που ασκεί σ' αυτούς την εποπτεία. Στην τελευταία περίπτωση
μπορεί να οριστεί κοινός εκπρόσωπος με κοινή απόφαση των δυο
υπουργών Από πλευράς των εργαζομένων οι συλλογικές συμβάσεις
εργασίας της κατηγορίας αυτής υπογράφονται από τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις των εργαζομένων ανάλογης βαθμίδας.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής συλλογικής σύμβασης
εργασίας λόγω έλλειψης συνδικαλιστικής οργάνωσης των
εργαζομένων, οι όροι εργασίας καθορίζονται με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού εφ'όσον πρόκειται για
εργαζόμενους στο Δημόσιο και του Υπουργού οικονομικών και του
εποπτεύοντος υπουργού για εργαζομένους στα ν.π.δ.δ. και ο.τ.α.

Άρθρο 20 - Παρέκκλιση στο ύψος της αμοιβής-επιστημον.προσωπικό έρευνας

1. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις το ύψος της αμοιβής των
εργαζομένων, τους οποίους αφορά το παρόν κεφάλαιο, μπορεί να
καθορίζεται, με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών σε ύψος ανώτερο από το καθοριζόμενο με τη
διαδικασία του νόμου αυτού.
2. Η αμοιβή για το επιστημονικό προσωπικό που εργάζεται με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου των
οποίων προορισμός είναι η έρευνα, καθορίζεται με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου μέσα στα πλαίσια των αποδοχών που ορίζονται
για κάθε ειδικότητα με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
εποπτεύοντος κατά περίπτωση υπουργού.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.