Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1876/1990-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Συλλογικές Συμβάσεις...

Άρθρο 1 - Έκταση Εφαρμογής του Νόμου...

Άρθρο 2 - Περιεχόμενο της συλλογικής...

Άρθρο 3 - Είδη συλλογικών συμβάσεων ...

Άρθρο 4 - Διαδικασία διαπραγματεύσε...

Άρθρο 5 - Διαδικασία υπογραφής και θ...

Άρθρο 6 - Ικανότητα για σύναψη συλλο...

Άρθρο 7 - Ισχύς συλλογικής σύμβασης ...

Άρθρο 8 - Δέσμευση...

Άρθρο 9 - Χρόνος ισχύος της συλλογικ...

Άρθρο 10 - Συρροή...

Άρθρο 11 - Προσχώρηση και επέκταση εφ...

Άρθρο 12 - Καταγγελία της συλλογικής ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Συμφιλίωση...

Άρθρο 13 - Συμφιλίωση...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Μεσολάβηση - Διαιτησία...

Άρθρο 14 - Μεσολάβηση – Διαιτησία...

Άρθρο 15 - Μεσολάβηση...

Άρθρο 16 - Διαιτησία...

Άρθρο 16Α - Έφεση κατά απόφασης διαιτη...

Άρθρο 16Β - Δικαστικός έλεγχος των δια...

Άρθρο 17 - Οργανισμός Μεσολάβησης και...

Άρθρο 18 - Πόροι – Κανονισμοί...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Διατάξεις που αφορούν τους ερ...

Άρθρο 19 - Εργαζομένοι με σχέση ιδιωτ...

Άρθρο 20 - Παρέκκλιση στο ύψος της αμο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Ποινικές κυρώσεις...

Άρθρο 21 - Ποινικές κυρώσεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 22 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 23 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 24 - Νομιμοποιήσεις προσλήψεων...

Άρθρο 25 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 26 - Κυρώσεις ΥΑ (ωράριο καταστη...

Άρθρο 27 - Κύρωση Υ.Α....

Άρθρο 28 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων περ...

Άρθρο 29 - Αντικατάσταση διατάξεων...

Άρθρο 30 - Δημοσιογραφικές επαγγελμα...

Άρθρο 31 - Κατάργηση διατάξεων...

Άρθρο 32 - Τροποποίηση διατάξεων...

Άρθρο 33 - Ανώτατο όριο αποζημίωσης α...

Άρθρο 34 - Μετάταξη - μεταφορά προσωπι...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22 - Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκρότηση του σώματος μεσολαβητών και
διαιτητών και για χρονικό διάστημα το πολύ 12 μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η μεσολάβηση θα εξακολουθήσει
να διενεργείται από τους οριζόμενους από το Υπουργείο Εργασίας
υπαλλήλους, η δε διαιτητική επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας
από τα υφιστάμενα πρωτοβάθμια διαιτητικά δικαστήρια του Ν. 3239/55,
πλήν αυτών που εκκρεμούν στα δευτεροβάθμια διαιτητικά δικαστήρια
κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του παρόντος, οι οποίες εκδικάζονται
από αυτά σύμφωνα με το ισχύον μέχρι σήμερα δίκαιο, ενώ κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 23 - Καταργούμενες διατάξεις

1. Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 έως και 27, 40, 41, 42 παρ.2, πλην της περιπτ. β' του
Ν.3239/55.
β) Οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ.1 και 2, 8 και 10 παρ. 1,2,4,5,6,8,9,10,11
και 12 του Ν.3755/57. γ) Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του
Ν.Δ.186/69.
δ) Οι διατάξεις των άρθρων 1 πλην της παρ. 2 ως και 5 και του
άρθρου 10 παρ. 1 και 2 του
Ν.Δ.1198/72.
ε) Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 549/1977. στ) Οι διατάξεις του Ν.Δ.
73/74.
ζ) Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 435/76.
2. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του Α.Ν. 435/1968.
3. Πάσα αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.

Άρθρο 24 - Νομιμοποιήσεις προσλήψεων

Θεωρούνται νόμιμες από τότε που έγιναν, οι προσλήψεις που
πραγματοποιήθηκαν με τις πιο κάτω αποφάσεις διορισμού για την
κάλυψη 161 κενών οργανικών θέσεων σε 12 ασφαλιστικούς
οργανισμούς, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
1. Ταμείο Ε.Α.Π.Α Λιμενεργατών Πειραιώς α) Φ201/4281/24-7-1987
(ΦΕΚ 158/ΝΠΔΔ/12-8-87) β) Φ201/6722/7-12-87 (ΦΕΚ
243/ΝΠΔΔ/22-12-87) γ) ΠΡ.10,11 της 18-4-1989 (ΦΕΚ 72/ΝΠΔΔ/24-
4-89) Συνολικός αριθμός υπαλλήλων 6
2. Ταμείο Σ.Μ.Ε Δημοσίων Έργων α) Φ.Επιλ. 553/2-2-1987 (ΦΕΚ
19/ΝΠΔΔ/5-2-87) β) Φ43/3356/4-6-1987 (ΦΕΚ 106/ΝΠΔΔ/15-6-
87) γ) Πρ.158 της 14-2-1989 (ΦΕΚ 45/ΝΠΔΔ/6-3-89 και ΦΕΚ
53/ΝΠΔΔ/17-3-89)
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων 61
3. Ταμείο Νομικών α) Φ41/4152/16-7-1987 (ΦΕΚ 147/ΝΠΔΔ/30-7-
87) β) Φ41/3963/7-7-1987 (ΦΕΚ 138/ΝΠΔΔ/28-7-87) γ) απ.3455/10-
5-1989 (πρ.12-5-89) (ΦΕΚ 88/ΝΠΔΔ/19-5-89) Συνολικός αριθμός
υπαλλήλων 13.
10. Ταμείο Α.Τ. Τύπου Αθηνών Φ57/4332/23-7-1987 (ΦΕΚ
158/ΝΠΔΔ/12-8-87) Αριθμός υπαλλήλων 2
11. Ταμείο Ε.Α.Υ. Εταιρειών Τσιμέντων α)Φ109/5108/15-9-
1987(ΦΕΚ190/ΝΠΔΔ/1-10-87)β)Φ109/2192/26-4-1988(ΦΕΚ
76/ΝΠΔΔ/9-5-88) Συνολικός αριθμός υπαλλήλων 10 12. Ταμείο Α.Υ.
Τελωνειακών Υπαλλήλων α)Φ143/4169/16-7-1987 (ΦΕΚ 152/ΝΠΔΔ/7-
8-87 και ΦΕΚ 186/ΝΠΔΔ/24-9-87)
β) Φ143/6195/13-11-1987 (ΦΕΚ 224/ΝΠΔΔ/20-11-87)
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων 4.

Άρθρο 25 - Κύρωση αποφάσεων

Ακολουθεί κατάλογος επικυρωμένων αποφάσεων

Άρθρο 26 - Κυρώσεις ΥΑ (ωράριο καταστημάτων 1989-φορτοεκφορτωτές κλπ)

Kυρώνεται από τότε που εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΠΠΠ/Φ.1/9390 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 768/Β/25-10-1988 και της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

"Αριθ. ΔΙΠΠΠ Φ.1/9390

Προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τους νόμους 1648/1986 και 1735/1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147) και 1735/1987 (ΦΕΚ 195).

2. Οτι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού στον οποίο αποβλέπει το σύστημα των προσλήψεων προσωπικού στο δημόσιο τομέα που καθιερώθηκε με τους ν. 1735/1987 και 1648/1986, κρίνονται ως αναγκαίες συγκεκριμένες συμπληρωματικές ρυθμίσεις, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1. Μετά την τρίτη λέξη "...καλώς", στον έβδομο στίχο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 1735/1987 και πριν από τη λέξη "και" προστίθεται η φράση "10 μόρια", όταν ο χαρακτηρισμός είναι "καλώς".

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 1648/1986 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:

"Ομοίως προστατεύονται και πολύτεκνοι γονείς με 4 τέκνα ή ένα από τα τέκνα τους και όχι περισσότεροι από ένα μέλος της οικογένειας, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι πολύτεκνοι γονείς ή τέκνα τους του προηγούμενου εδαφίου".

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1648/1986 προστίθεται η εξής φράση: "και τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου και τέκνα αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης του ν. 1285/82 (ΦΕΚ 115)".

4. Η φράση με τις λέξεις "και αναπήρους", στον τέταρτο στίχο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του ν. 1648/1986, που αρχίζει μετά την τελευταία λέξη "περιόδου" στον τρίτο στίχο της ίδιας παραγράφου και τελειώνει πριν από την λέξη "της" του τέταρτου στοίχου αντικαθίσταται ως εξής: "τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, ως και τέκνα αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης του ν. 1285/1982 και προστατευόμενους".

Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 1988

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Κυρώνονται από τότε που εκδόθηκαν οι κατωτέρω υπουργικές αποφάσεις:1. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, αριθ. 1533/12.5.1989  (ΦΕΚ  358/

τ.Β ` της 15.5.1989), της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:"ΑΡΙΘ. 1533Καθορισμός  χρονικών  ορίων  λειτουργίας  καταστημάτων περιοχής τέως

Διοικήσεως Πρωτευούσης για τη θερινή περίοδο 1989.ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕχοντας υπόψη:1.  Τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου άρθρου του Ν.1788/88,  που

κύρωσε  την με αριθμ. 10/19.1.88 Π.Υ.Σ. "Ρυθμίσεις για τη βελτίωση της

ποιότητας ζωής στην Αθήνα".2.  Τις διατάξεις του άρθρου  16  του  Ν.   1558/85  "Κυβέρνηση  και

κυβερνητικά όργανα".3.   Τις  κλιματολογικές  συνθήκες  που  επικρατούν  κατά  τη Θερινή

περίοδο και την υπάρχουσα υποδομή στα καταστήματα.4.  Τις απόψεις των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων εργοδοτών  και

εργαζομένων.5. Την από 11.5.89 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.6. Τις ανάγκες εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού.ΑποφασίζουμεΚαθορίζουμε   το  ωράριο  λειτουργίας  των  εμπορικών  καταστημάτων,

καταστημάτων τροφίμων και κρεοπωλείων  -  οπωρολαχανοπωλείων  περιοχής

τέως  Διοικήσεως Πρωτευούσης, από 16 Μαϊου 1989, για τη θερινή περίοδο

ως εξής:α.    Εμπορικών   καταστημάτων   -   καταστημάτων    τροφίμων    και

οπωρολαχανοπωλείων:Δευτέρα    8.00 - 15.00

Τρίτη      8.00 - 14.00      και       17.30 - 20.30

Τετάρτη    8.00 - 15.00

Πέμπτη     8.00 - 14.00      και       17.30 - 20.30

Παρασκευή  8.00 - 14.00      και       17.30 - 20.30

Σάββατο    8.00 - 15.00β. Κρεοπωλείων:Δευτέρα    7.30 - 15.00

Τρίτη      7.30 - 15.30

Τετάρτη    7.30 - 15.30

Πέμπτη     7.30 - 15.30

Παρασκευή  7.30 - 13.30      και       17.30 - 20.30

Σάββατο    7.30 - 15.00Η  απόφαση αυτή, που κοινοποιείται για εκτέλεση, θα δημοσιευθεί στην

Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα επικυρωθεί με νομοθετική διάταξη.2. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας αριθ. 30962/27.4.1989  (ΦΕΚ  315/

τ.Β ` της 27.4.1989), της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:"Αριθ. 30962Χρόνος καταβολής ειδικού εποχιακού βοηθήματος Ν. 1836/89.ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕχοντας υπόψη:1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  1558/1985  "Κυβέρνηση  και  Κυβερνητικά

Οργανα".2.  Τις διατάξεις του  Ν.1836/1989  "Προώθηση  της  απασχόλησης  και

επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις".3.   Την αριθμ.  32702/30.11.88 απόφασή μας "Ειδικό εποχιακό βοήθημα

στους οικοδόμους".Δ59/Ω4. Την αριθμ. 30659/31.3.1989 απόφασή μας "Ειδικό  εποχιακό  βοήθημα

προς  ομοειδείς επαγγελματικές κατηγορίες (εκτός οικοδόμων) και ειδικό

βοήθημα   προς   μεμονωμένους   ασφαλισμένους"   όπως    τροποποιήθηκε

μεταγενέστερα.5.    Την  αριθμ.  1532/25.4.1989  απόφαση  του  ΔΣ  του  ΟΑΕΔ  (αρ.

συνεδριάσεως 20/25.4.89) που μας υποβλήθηκε με το  αρ.  112635/26.4.89

έγγραφο του Οργανισμού.ΑποφασίζουμεΙ.  Στις ομοειδείς επαγγελματικές κατηγορίες της παρ.1 του άρθρου 22

του  Ν.  1836/89,  εκτός  των  οικοδόμων,  λατόμων,  ασβεστοποιών  και

υδραυλικών, το ειδικό εποχιακό βοήθημα καταβάλλεται μία φορά  το  έτος

κατά το από 1η Μαϊου έως 20 Δεκεμβρίου χρονικό διάστημα.Ο  έλεγχος  των  προϋποθέσεων  καταβολής του βοηθήματος διενεργείται

κατά το διάστημα από 1η Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου κάθε  έτος.  Ειδικά

για   το  βοήθημα  του  έτους  1989  ο  έλεγχος  των  προϋποθέσεων  θα

πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος.ΙΙ.  Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος της παρ. 6  του  άρθρου

22  του  Ν.  1836/1989  δεν  απαιτείται,  κατά την περίοδο της "πρώτης

εφαρμογής" της  με  αρ.  30659/31.3.89  απόφασής  μας,  που  είναι  το

διάστημα  των  έξι  μηνών,  η  συνδρομή  στο  πρόσωπο  του άνεργου της

ιδιότητας του ασφαλισμένου.ΙΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 22 του  Ν.  1836/

1989  και της αρ.  30659/1989 απόφασής μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με

την αρ.30902/ 1989 όμοια.ΙV.  Η απόφαση αυτή, που κοινοποιείται για εκτέλεση, να  δημοσιευθεί

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να κυρωθεί με νόμο.3.   Η  απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας, αριθ. 51590/19.7.1989 (ΦΕΚ

553/Β/ 21-7-1985), της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:"Αριθ. 51590Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών του Π.Δ/τος 901/76.ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕχοντας υπόψη:1.   Τις  διατάξεις  του  Π.Δ/τος  1156/77  "Περί   Οργανισμού   του

Υπουργείου Εργασίας".2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα".3.   Τις  διατάξεις  του  Π.  Δ/τος 901/76 "Περί αντικαταστάσεως των

διατάξεων του Π.Δ/τος 189/75 και περί οικονομικής ενισχύσεως  των  επί

τη   βάσει   του   Νόμου   89/1975   ανασυσταθέντων  εργατοϋπαλληλικών

επαγγελματικών σωματείων και ενώσεων".4.  Το άρθρο 27  του  Ν.   1264/1982  "Για  τον  εκδημοκρατισμό  του

συνδικαλιστικού κινήματος κ.λπ.".Αποφασίζουμε:Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για

οικονομική  ενίσχυση  των  συνδικαλιστικών  οργανώσεων έτους 1989, που

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.1, περίπτωση δ`  του  άρθρου  1

του Π.Δ/τος 901/76 από τη λήξη τους μέχρι 31 Οκτωβρίου 1989.Η  παραπάνω  απόφαση  που θα κυρωθεί με νόμο, να κοινοποιηθεί και να

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.4. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, αριθ. 14949/30.5.1989  (ΦΕΚ  452

τ.Β` της 12.6.1989), της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:"Αριθ. 14949

Συμπλήρωση   και  τροποποίηση  μερικών  διατάξεων  φορτοεκφορτωτικών

εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕχοντας υπόψη:1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  1558/1985  "Κυβέρνηση  και  Κυβερνητικά

Οργανα".2.    Τις   διατάξεις  του  Π.Δ.   1156/1977  "περί  οργανισμού  του

Υπουργείου Εργασίας".3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 74/1975 καθώς και του άρθρου  3

του Ν. 4504/1966.4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3239/1955.5.   Την  επείγουσα  ανάγκη  λήψεως  συμπληρωματικών  μέτρων για την

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των εργαζομένων  στις  φορτοεκφορτωτικές

εργασίες.ΑποφασίζουμεΙ. Συμπληρώνεται το άρθρο 5 του Ν. 74/1975 ως ακολούθως:1.  Στο  τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστίθεται η εξής

διάταξη:"Επίσης περιλαμβάνονται και οι παρακάτω σκοποί:α.  Η επιδότηση των υποαπασχολουμένων  φορτοεκφορτωτών  ξηράς  και

κομιστών   τελωνείων  ξηράς,  εφόσον  υπάγονται  στα  οικεία  Κεφάλαια

Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.).β.  Η χορήγηση ατόκων ομαδικών δανείων διαρκείας μέχρι  δέκα  ετών

στους  φορτοεκφορτωτές λιμένων και ξηράς για την αγορά μηχανικών μέσων

φορτοεκφορτώσεων και εργαλείων (γερανοί, κλάρκ, αρτάνες, κ.λπ.)".2.  Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθενται  παράγραφοι  4  και  5  που

έχουν ως εξής:"4.   Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, το ύψος του δανείου

και  της  επιδότησης,  η  διάρκεια  επιδότησης  και  δανειοδότησης,  η

εξόφληση  του  δανείου  και  κάθε  συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με

αποφάσεις μας.Με ίδιες αποφάσεις καθορίζονται τα  της  οικονομικής  ενίσχυσης  των

οικείων  Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) από το Λογαριασμό

Προστασίας Φορτοεκφορτωτών και Λιμενεργατών  (Λ.Π.Φ.Λ.)  για  τη  μέσω

τούτων  καταβολή του δανείου και της επιδότησης στους φορτοεκφορτωτές,

καθώς και του τρόπου των ενισχύσεων τούτων  και  απόδοσης  λογαριασμού

επ` αυτών.5.   Για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται εκ της εφαρμογής της

παρ.1 του άρθρου αυτού, που συμπληρώνεται με την παρούσα,  θεσπίζονται

υπέρ   του   Λ.Π.Φ.Λ.    πόροι  εκ  ποσοστού  4%  επί  των  κάθε  φορά

εισπραττομένων  νομίμων  εργατικών  δικαιωμάτων  που   βαρύνουν   τους

παρακάτω υπόχρεους:α.   Τον  φορτωτή ή παραλήπτη του εμπορεύματος ή είδους ως επαύξηση

των τιμολογίων φορτοεκφορτώσεων ξηράς, εκ ποσοστού 2%.β. Τους εργάτες φορτοεκφορτωτές ξηράς ως κράτηση, εκ ποσοστού 2%.Οι ανωτέρω πόροι συνεισπράττονται με τους  πόρους  των  Κεφαλαίων

Αποζημίωσης  Φορτοεκφορτωτών  (Κ.Α.Φ.)  Ξηράς  και  με  τη μέριμνα των

οργάνων αυτών κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον οικείο

λογαριασμό του Λ.Π.Φ.Λ.".ΙΙ.  Το εδάφιο β` της παραγράφου 5 του άρθρου  3  του  Ν.  4504/1966

"περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεως  διατάξεων τινών της Εργατικής

Νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων", που αφορά τους πόρους των

λογαριασμών αδείας, αντικαθίστανται ως εξής:"Οι πόροι των λογαριασμών του προηγουμένου εδαφίου  καθορίζονται  με

κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.Μέχρι   την   έκδοση   απόφασης,   σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  εδάφιο,

εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις".ΙΙΙ.  Το εδάφιο β` της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του  Ν.  4504/1966,

που αφορά την επέκταση των φορτοεκφορτωτικών διατάξεων, αντικαθίσταται

ως εξής:"Η   επέκταση   των  διατάξεων  των  φορτοεκφορτωτικών  εργασιών  σε

κοινότητες ενεργείται με κοινή απόφαση των  Υπουργών  Οικονομικών  και

Εργασίας,  μετά  από  έκθεση  του αρμόδιου Νομάρχη και γνωμοδότηση του

Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.)".ΙV. Η απόφαση αυτή που  θα  κυρωθεί  με  νόμο  να  δημοσιευθεί  στην

Εφημερίδα της Κυβέρνησης.5.  Η  απόφαση του Υπουργού Εργασίας, αριθ. 17645/28-9-1989 (ΦΕΚ 729

τ.Β` της 29-9-1989) της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:"Αριθ. 17645

Συμπλήρωση   της   14949/30-5-1989   απόφασης   Υπουργού    Εργασίας

"Συμπλήρωση και τροποποίηση μερικών διατάξεων φορτ/τικών εργασιών".Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕχοντας υπόψη:1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  1558/1985  "Κυβέρνηση  και  Κυβερνητικά

Οργανα".2. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 "Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας".3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 74/1975 καθώς και του άρθρου  3

του Ν. 4504/1966.4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3239/1955.5. Την   αριθ.    14949/30-5-1989  απόφασή  μας  "Συμπλήρωση  και

τροποποίηση μερικών διατάξεων φορτοεκφορτωτικών εργασιών" (ΦΕΚ  452/Β/

12-6-89).6.   Την  επείγουσα  ανάγκη  λήψεως  συμπληρωματικών  μέτρων για την

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των εργαζομένων  στις  φορτοεκφορτωτικές

εργασίες, αποφασίζουμε:Ι. Συμπληρώνεται η αριθμ. 14949/30-5-1989 απόφασή μας ως ακολούθως:1.   Στο  τέλος  της  παραγρ.  1 της παραπάνω απόφασης προστίθεται

υποπαράγραφος γ που έχει ως εξής:"γ.   Η  λειτουργία  θερινών  κατασκηνώσεων  για   τα   παιδιά   των

φορτοεκφορτωτικών λιμένων και ξηράς".Για  την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού δύναται να αγοράζονται από το

Λογαριασμό Προστασίας Φορτ/τών και Λιμενεργατών (Λ.Π.Φ.Λ.)  κατάλληλοι

οικοπεδικοί   χώροι  για  την  ανέγερση  κτιριακών  και  λοιπών  έργων

εγκατάστασης.Μέχρις ότου υλοποιηθεί ο  ανωτέρω  σκοπός  δύναται  με  δαπάνες  του

Λ.Π.Φ.Λ.   να   αποστέλλονται   τα   παιδιά   των  φορτοεκφορτωτών  σε

κατασκηνώσεις δημόσιου τομέα".2.  Στην παρ.2 της ως άνω απόφασης προστίθεται  και  παράγραφος  6

που έχει ως εξής:"6. Οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των κατασκηνώσεων καθώς και

αποστολής  των  τέκνων  φορτ/τών  σε  κατασκηνώσεις  του  Λ.Π.Φ.Λ.   ή

ευρύτερου δημόσιου τομέα, η διάθεση των  αναγκαίων  κονδυλίων  από  το

Λ.Π.Φ.Λ.   για  την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, η διαδικασία αγοράς

οικοπεδικών χώρων για την ανέγερση των αναγκαίων κτιριακών και  λοιπών

έργων  εγκατάστασης και εξοπλισμού, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια

καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας".(ΙΙ. Οι διατάξεις των πάραγραφων 1 και 2 της  απόφασης  14949/30-5-89

όπως   συμπληρώνονται   με  την  παρούσα  δεν  εφαρμόζονται  για  τους

φορτοεκφορτωτές ξηράς Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.)

***Η εντός () παράγραφος ΙΙ καταργήθηκε με την ΥΑ(ΚΟΙΝΗ)

10828/2000 (Β 473)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και  να

κυρωθεί με νόμο.

Άρθρο 27 - Κύρωση Υ.Α.

Κυρώνεται από τότε που εκδόθηκε η αριθ. 130558/12-6-1989 (ΦΕΚ 471/τ. Β' της 16-6-1989) απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Αμυνας, Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: "ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ,

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (ΦΕΚ 177/Α/85).

2. Την γνώμη της Ειδικής Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 1505/84.

Την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού χώρου γενικότερα των εργαζομένων στα Μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγείται στους εργαζόμενους μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής μία ημέρα αδείας μετ' αποδοχών ανά δίμηνο πέραν της κανονικής, ύστερα από αίτηση του εργαζομένου.

Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να ασκηθεί εντός του συγκεκριμένου διμήνου άλλως χάνεται.

2. Καθίσταται υποχρεωτική η απομάκρυνση των εγκύων από τις οθόνες οπτικής καταγραφής και η αλλαγή θέσης εργασίας τους για όλο το διάστημα της κύησης.

3. Καθιερώνονται 15λεπτα διαλλείμματα κάθε δύο ώρες κατά την διάρκεια του ωραρίου για όσους εργαζόμενους απασχολούνται μπροστά σε οθόνες πάνω από 4 ώρες την ημέρα συνολικά ή κάνουν διορθωτική εργασία ασχέτως αριθμού ωρών.

Τα διαλείμματα αυτά δεν συσσωρεύονται.

Για όσους παίρνουν ήδη διάλειμμα μισής ώρας, το διάλειμμα αυτό συμψηφίζεται με το παραπάνω χωρίς σώρευση.

Δεν δικαιολογείται διάλειμμα για άλλες κατηγορίες εργαζομένων πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1.

4. Βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας σε όλα τα μηχανογραφικά κέντρα με τα εξής τεχνικά μέτρα:

α) Εγκατάσταση κλιματισμού - αερισμού, όπου απαιτείται, η βελτίωση του υφισταμένου με προγραμματισμό και έγκριση σχετικών δαπανών, μελετών και έργων από το τρέχον έτος σε κάθε φορέα.

β) Διενέργεια ειδικών μελετών αντιμετώπισης του θορύβου σε κάθε μηχανογραφικό κέντρο, η ανάθεση των οποίων θα γίνει το τρέχον έτος ή ο προγραμματισμός και η έγκρισή τους το αργότερο το επόμενο έτος για κάθε φορέα.

γ) Για την επίτευξη εργονομικών ρυθμίσεων προμήθειες και εγκαταστάσεις, κατά το τρέχον έτος, των παραπάνω στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους μπροστά σε οθόνες:

- Ρυθμιζόμενα και περιστρεφόμενα καθίσματα.

- Υποπόδια.

- Ρυθμιζόμενα αναλόγια κειμένου.

- Ρυθμιζόμενες κουρτίνες.

- Κοινά φώτα και όχι φθορισμού ύστερα από αίτημα των εργαζομένων - Εξασφάλιση σκούρων επιφανειών στα τραπέζια

- Εξασφάλιση χώρου μπροστά στο πληκτρολόγιο ή ειδικού πλαισίου για τη στήριξη του χεριού.

5. Καθιερώνεται, με ευθύνη της διοίκησης του κάθε μηχανογραφικού κέντρου, διενέργεια σεμιναρίων επιμόρφωσης για τους κινδύνους και τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων μπροστά σε οθόνες και οπωσδήποτε τη διενέργεια σεμιναρίων πριν από την ανάληψη εργασίας από νέους υπαλλήλους.

6. Καθιερώνονται προληπτικές ιατρικές εξετάσεις για όλο το προσωπικό που εργάζεται μπροστά σε οθόνες από Ιατρό Οφθαλμίατρο και Ορθοπεδικό, μία φορά το χρόνο ή και όταν παρίσταται ανάγκη κατά περίπτωση. Μέχρις ότου προσληφθούν Γιατροί Εργασίας στους κατά τα ανωτέρω φορείς οι παραπάνω εξετάσεις θα διενεργούνται από γιατρούς στρατιωτικών νοσοκομείων.

7. Παρέχονται ειδικά γυαλιά, όταν αυτό συσταθεί από τον Οφθαλμίατρο καταβάλλοντας το κόστος αγοράς από την ασφάλιση του δημοσίου. Η απόφαση αυτή που θα κυρωθεί με νόμο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΠΑΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝ. ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Άρθρο 28 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας

1. Με Προεδρικό διάταγμα που προτείνει ο Υπουργός Εργασίας, μπορεί να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο, υπό τον τίτλο "κωδικοποίηση διατάξεων για συλλογικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις" όλες οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, του ν. 3239/55 "περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσεως κ.λ.π.", του ν.δ. 1198/72 "περί του τρόπου ρυθμίσεως των όρων αμοιβής και εργασίας του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημόσιου κ.λ.π." όπως και των μεταγενέστερων νόμων που τους τροποποίησαν ή τους συμπλήρωσαν, έστω και εμμέσως. Κατά την κωδικοποίηση αυτήν επιτρέπεται η νέα διάρθρωση της νομοθετικής ύλης, η συγχώνευση άρθρων και προσθήκη νέων, η φραστική διευκρίνιση και η διόρθωση και προσαρμογή της ορολογίας, αρκεί πάντοτε να μην αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων.

Η Κωδικοποίηση αυτή γίνεται από επταμελή επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και περιλαμβάνει ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και λειτουργεί εκτός ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Εισηγητής χωρίς ψήφο, ορίζεται υπάλληλος της Διευθύνσεως Δ3 του Υπουργείου. Επίσης στην επιτροπή μπορούν να προστεθούν και δύο επιστήμονες ειδικοί στα εργατικά ή κοινωνιολογικά θέματα.

2. Για τη διευκρίνιση κάθε χρήσιμης λεπτομέρειας στην εφαρμογή αυτού του νόμου, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας

Άρθρο 29 - Αντικατάσταση διατάξεων

1. Οι περιπτ. α' β' και ζ' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1597/1986 (Α' 68) αντικαθίστανται.

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 1597/1986

αντικαθίστανται.

3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 1597/1986

αντικαθίστανται.

Άρθρο 30 - Δημοσιογραφικές επαγγελματικές ενώσεις

Στις κατηγορίες των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 780/1978 περιλαμβάνονται και οι Τεχνικοί Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Άρθρο 31 - Κατάργηση διατάξεων

Από 1-1-1991 καταργείται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.δ. 3755/1957 "περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 3239/1955 κλπ".

Άρθρο 32 - Τροποποίηση διατάξεων

1. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 1469/1984 τροποποιείται.

2. (Καταργείται με το άρθρο 16 του ν. 2042/1992, ΦΕΚ Α' 75, η δε κατάργησή της ισχύει από 14.05.1992).

Άρθρο 33 - Ανώτατο όριο αποζημίωσης απόλυσης

Το οριζόμενο από το άρθρο 24 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α της 20-5-85) ανώτατο όριο αποζημίωσης αυξάνεται από την ισχύ του παρόντος στο ποσό "των δέκα πέντε χιλιάδων (15000) ευρώ".

Άρθρο 34 - Μετάταξη - μεταφορά προσωπικού

1. Επιτρέπεται η μετάταξη τακτικών υπαλλήλων α) Από υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία σε υπουργείο ή άλλη αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή σε ν.π.δ.δ..

β) Από ν.π.δ.δ. σε υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή άλλο ν.π.δ.δ., εφ' όσον με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου κρίνεται ότι πλεονάζουν, για οποιονδήποτε λόγο, στην υπηρεσία που ανήκουν οργανικώς. Η μετάταξη είναι υποχρεωτική και γίνεται, χωρίς αίτηση των υπαλλήλων, σε κενή θέση. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη μπορεί να γίνεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος. Η θέση αυτή μεταφέρεται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης και εντάσσεται στις θέσεις του οικείου κλάδου ή σε συνιστώμενο κλάδο. Οι μετατασσόμενοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται".

"2. Για τους μετατασσόμενους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 και των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987".

"3. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, εφ' όσον με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου κρίνεται ότι πλεονάζει, μεταφέρεται, χωρίς αίτησή του, σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. και κατατάσσεται σε κενές θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφ' όσον έχει τα προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις αυτές. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η κατάταξη γίνεται σε θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίες συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση μεταφοράς, κατά ειδικότητα και αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσώπων που θα καταταγούν σ' αυτές. Για το συνολικό αριθμό των θέσεων αυτών κατά ειδικότητα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το παραπάνω προσωπικό υπόκειται στις διατάξεις του Κεφ. Γ' του ν. 993/1979, όπως ισχύουν".

"4. Για το προσωπικό που μεταφέρεται έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 14, 16 και 17 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987".

"5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στη Δ.Ε.Η., στον Ο.Τ.Ε., στις τράπεζες του δημόσιου τομέα, στις επιχειρήσεις που υπάγονται στον Ο.Α.Ε., καθώς και στις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα που δεν είναι βιώσιμες, ιδίως λόγω πτώχευσης, ή που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση".

"6. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ., εφ' όσον με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου κρίνεται ότι πλεονάζει με οποιονδήποτε τρόπο, μεταφέρεται, χωρίς αίτηση, σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ., όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α-β της παρ. 1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4".

7. Οταν η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε κενή θέση ή συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, καταργείται με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς η θέση που κατέχει ο μετατασσόμενος ή μεταφερόμενος υπάλληλος.

"8. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα υπηρεσιακά συμβούλια των υπουργείων, των ν.π.δ.δ. και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα υποχρεούνται εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου να κρίνουν με απόφασή του για την ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού κατά κλάδο ή ειδικότητα. Η κρίση για την ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού θα επαναληφθεί και κατά το έτος 1992 και η σχετική διαδικασία θα αρχίσει το Φεβρουάριο του έτους αυτού. Τα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει να έχουν αποφανθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του ίδιου έτους. Η απόφαση των υπηρεσιακών συμβουλίων γνωστοποιείται εντός δέκα (10) ημερών στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και το πλεονάζον προσωπικό τίθεται αυτοδικαίως στη διάθεση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης για μετάταξη ή μεταφορά. Η μετάταξη ή μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των οικείων υπουργών. Αν σε φορείς της παρ. 3 δεν λειτουργεί υπηρεσιακό συμβούλιο, για τη μεταφορά προσωπικού απαιτείται απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησης αυτών.

Μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλου χωρίς αίτησή του, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνο μία φορά. Μετάθεση ή απόσπαση σε υπηρεσία άλλου νομού, χωρίς αίτηση του υπαλλήλου που μετατάσσεται ή μεταφέρεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαγορεύεται πριν παρέλθει εξάμηνο".

"9. Τα υπηρεσιακά συμβούλια, προκειμένου να κρίνουν για την ύπαρξη ή μη πλεονάζοντος προσωπικού κατά κλάδο ή ειδικότητα, λαμβάνουν υπόψη τους τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού, μόνιμο και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά κλάδο και ειδικότητα για κάθε φορέα, την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών, την έκταση των αρμοδιοτήτων τους, τη δυνατότητα εφαρμογής συστημάτων πληροφορικής και μηχανοργάνωσης, το γεγονός της μη πλήρους απασχόλησης μέρους του προσωπικού ή της μη απασχόλησής του σε εργασίες αντίστοιχες των προσόντων τους, τη δυνατότητα ανακατανομής του υπηρετούντος προσωπικού και την ανάγκη μείωσης των δαπανών του προσωπικού και εντατικοποίησης της εργασίας. Η ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και μόνο δεν μπορεί να αποτελέσει αιτιολογία κρίσης για μη ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης, μετά από έλεγχο του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, μπορεί να ζητεί αρμοδίως την επανεξέταση της σχετικής απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου".

10. Οι διατάξεις της παρ. 6-10 του άρθρου 17 του ν. 1586/1986 εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

11. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

12. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει ένα μήνα μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού κατά ένα μήνα ακόμα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 1990
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.