Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1876/1990-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Συλλογικές Συμβάσεις...

Άρθρο 1 - Έκταση Εφαρμογής του Νόμου...

Άρθρο 2 - Περιεχόμενο της συλλογικής...

Άρθρο 3 - Είδη συλλογικών συμβάσεων ...

Άρθρο 4 - Διαδικασία διαπραγματεύσε...

Άρθρο 5 - Διαδικασία υπογραφής και θ...

Άρθρο 6 - Ικανότητα για σύναψη συλλο...

Άρθρο 7 - Ισχύς συλλογικής σύμβασης ...

Άρθρο 8 - Δέσμευση...

Άρθρο 9 - Χρόνος ισχύος της συλλογικ...

Άρθρο 10 - Συρροή...

Άρθρο 11 - Προσχώρηση και επέκταση εφ...

Άρθρο 12 - Καταγγελία της συλλογικής ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Συμφιλίωση...

Άρθρο 13 - Συμφιλίωση...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Μεσολάβηση - Διαιτησία...

Άρθρο 14 - Μεσολάβηση – Διαιτησία...

Άρθρο 15 - Μεσολάβηση...

Άρθρο 16 - Διαιτησία...

Άρθρο 16Α - Έφεση κατά απόφασης διαιτη...

Άρθρο 16Β - Δικαστικός έλεγχος των δια...

Άρθρο 17 - Οργανισμός Μεσολάβησης και...

Άρθρο 18 - Πόροι – Κανονισμοί...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Διατάξεις που αφορούν τους ερ...

Άρθρο 19 - Εργαζομένοι με σχέση ιδιωτ...

Άρθρο 20 - Παρέκκλιση στο ύψος της αμο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Ποινικές κυρώσεις...

Άρθρο 21 - Ποινικές κυρώσεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 22 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 23 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 24 - Νομιμοποιήσεις προσλήψεων...

Άρθρο 25 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 26 - Κυρώσεις ΥΑ (ωράριο καταστη...

Άρθρο 27 - Κύρωση Υ.Α....

Άρθρο 28 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων περ...

Άρθρο 29 - Αντικατάσταση διατάξεων...

Άρθρο 30 - Δημοσιογραφικές επαγγελμα...

Άρθρο 31 - Κατάργηση διατάξεων...

Άρθρο 32 - Τροποποίηση διατάξεων...

Άρθρο 33 - Ανώτατο όριο αποζημίωσης α...

Άρθρο 34 - Μετάταξη - μεταφορά προσωπι...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 24 - Νομιμοποιήσεις προσλήψεων

Θεωρούνται νόμιμες από τότε που έγιναν, οι προσλήψεις που
πραγματοποιήθηκαν με τις πιο κάτω αποφάσεις διορισμού για την
κάλυψη 161 κενών οργανικών θέσεων σε 12 ασφαλιστικούς
οργανισμούς, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
1. Ταμείο Ε.Α.Π.Α Λιμενεργατών Πειραιώς α) Φ201/4281/24-7-1987
(ΦΕΚ 158/ΝΠΔΔ/12-8-87) β) Φ201/6722/7-12-87 (ΦΕΚ
243/ΝΠΔΔ/22-12-87) γ) ΠΡ.10,11 της 18-4-1989 (ΦΕΚ 72/ΝΠΔΔ/24-
4-89) Συνολικός αριθμός υπαλλήλων 6
2. Ταμείο Σ.Μ.Ε Δημοσίων Έργων α) Φ.Επιλ. 553/2-2-1987 (ΦΕΚ
19/ΝΠΔΔ/5-2-87) β) Φ43/3356/4-6-1987 (ΦΕΚ 106/ΝΠΔΔ/15-6-
87) γ) Πρ.158 της 14-2-1989 (ΦΕΚ 45/ΝΠΔΔ/6-3-89 και ΦΕΚ
53/ΝΠΔΔ/17-3-89)
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων 61
3. Ταμείο Νομικών α) Φ41/4152/16-7-1987 (ΦΕΚ 147/ΝΠΔΔ/30-7-
87) β) Φ41/3963/7-7-1987 (ΦΕΚ 138/ΝΠΔΔ/28-7-87) γ) απ.3455/10-
5-1989 (πρ.12-5-89) (ΦΕΚ 88/ΝΠΔΔ/19-5-89) Συνολικός αριθμός
υπαλλήλων 13.
10. Ταμείο Α.Τ. Τύπου Αθηνών Φ57/4332/23-7-1987 (ΦΕΚ
158/ΝΠΔΔ/12-8-87) Αριθμός υπαλλήλων 2
11. Ταμείο Ε.Α.Υ. Εταιρειών Τσιμέντων α)Φ109/5108/15-9-
1987(ΦΕΚ190/ΝΠΔΔ/1-10-87)β)Φ109/2192/26-4-1988(ΦΕΚ
76/ΝΠΔΔ/9-5-88) Συνολικός αριθμός υπαλλήλων 10 12. Ταμείο Α.Υ.
Τελωνειακών Υπαλλήλων α)Φ143/4169/16-7-1987 (ΦΕΚ 152/ΝΠΔΔ/7-
8-87 και ΦΕΚ 186/ΝΠΔΔ/24-9-87)
β) Φ143/6195/13-11-1987 (ΦΕΚ 224/ΝΠΔΔ/20-11-87)
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων 4.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.