Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1876/1990-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Συλλογικές Συμβάσεις...

Άρθρο 1 - Έκταση Εφαρμογής του Νόμου...

Άρθρο 2 - Περιεχόμενο της συλλογικής...

Άρθρο 3 - Είδη συλλογικών συμβάσεων ...

Άρθρο 4 - Διαδικασία διαπραγματεύσε...

Άρθρο 5 - Διαδικασία υπογραφής και θ...

Άρθρο 6 - Ικανότητα για σύναψη συλλο...

Άρθρο 7 - Ισχύς συλλογικής σύμβασης ...

Άρθρο 8 - Δέσμευση...

Άρθρο 9 - Χρόνος ισχύος της συλλογικ...

Άρθρο 10 - Συρροή...

Άρθρο 11 - Προσχώρηση και επέκταση εφ...

Άρθρο 12 - Καταγγελία της συλλογικής ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Συμφιλίωση...

Άρθρο 13 - Συμφιλίωση...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Μεσολάβηση - Διαιτησία...

Άρθρο 14 - Μεσολάβηση – Διαιτησία...

Άρθρο 15 - Μεσολάβηση...

Άρθρο 16 - Διαιτησία...

Άρθρο 16Α - Έφεση κατά απόφασης διαιτη...

Άρθρο 16Β - Δικαστικός έλεγχος των δια...

Άρθρο 17 - Οργανισμός Μεσολάβησης και...

Άρθρο 18 - Πόροι – Κανονισμοί...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Διατάξεις που αφορούν τους ερ...

Άρθρο 19 - Εργαζομένοι με σχέση ιδιωτ...

Άρθρο 20 - Παρέκκλιση στο ύψος της αμο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Ποινικές κυρώσεις...

Άρθρο 21 - Ποινικές κυρώσεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 22 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 23 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 24 - Νομιμοποιήσεις προσλήψεων...

Άρθρο 25 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 26 - Κυρώσεις ΥΑ (ωράριο καταστη...

Άρθρο 27 - Κύρωση Υ.Α....

Άρθρο 28 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων περ...

Άρθρο 29 - Αντικατάσταση διατάξεων...

Άρθρο 30 - Δημοσιογραφικές επαγγελμα...

Άρθρο 31 - Κατάργηση διατάξεων...

Άρθρο 32 - Τροποποίηση διατάξεων...

Άρθρο 33 - Ανώτατο όριο αποζημίωσης α...

Άρθρο 34 - Μετάταξη - μεταφορά προσωπι...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 26 - Κυρώσεις ΥΑ (ωράριο καταστημάτων 1989-φορτοεκφορτωτές κλπ)

Kυρώνεται από τότε που εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΠΠΠ/Φ.1/9390 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 768/Β/25-10-1988 και της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

"Αριθ. ΔΙΠΠΠ Φ.1/9390

Προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τους νόμους 1648/1986 και 1735/1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147) και 1735/1987 (ΦΕΚ 195).

2. Οτι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού στον οποίο αποβλέπει το σύστημα των προσλήψεων προσωπικού στο δημόσιο τομέα που καθιερώθηκε με τους ν. 1735/1987 και 1648/1986, κρίνονται ως αναγκαίες συγκεκριμένες συμπληρωματικές ρυθμίσεις, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1. Μετά την τρίτη λέξη "...καλώς", στον έβδομο στίχο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 1735/1987 και πριν από τη λέξη "και" προστίθεται η φράση "10 μόρια", όταν ο χαρακτηρισμός είναι "καλώς".

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 1648/1986 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:

"Ομοίως προστατεύονται και πολύτεκνοι γονείς με 4 τέκνα ή ένα από τα τέκνα τους και όχι περισσότεροι από ένα μέλος της οικογένειας, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι πολύτεκνοι γονείς ή τέκνα τους του προηγούμενου εδαφίου".

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1648/1986 προστίθεται η εξής φράση: "και τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου και τέκνα αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης του ν. 1285/82 (ΦΕΚ 115)".

4. Η φράση με τις λέξεις "και αναπήρους", στον τέταρτο στίχο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του ν. 1648/1986, που αρχίζει μετά την τελευταία λέξη "περιόδου" στον τρίτο στίχο της ίδιας παραγράφου και τελειώνει πριν από την λέξη "της" του τέταρτου στοίχου αντικαθίσταται ως εξής: "τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, ως και τέκνα αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης του ν. 1285/1982 και προστατευόμενους".

Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 1988

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Κυρώνονται από τότε που εκδόθηκαν οι κατωτέρω υπουργικές αποφάσεις:1. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, αριθ. 1533/12.5.1989  (ΦΕΚ  358/

τ.Β ` της 15.5.1989), της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:"ΑΡΙΘ. 1533Καθορισμός  χρονικών  ορίων  λειτουργίας  καταστημάτων περιοχής τέως

Διοικήσεως Πρωτευούσης για τη θερινή περίοδο 1989.ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕχοντας υπόψη:1.  Τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου άρθρου του Ν.1788/88,  που

κύρωσε  την με αριθμ. 10/19.1.88 Π.Υ.Σ. "Ρυθμίσεις για τη βελτίωση της

ποιότητας ζωής στην Αθήνα".2.  Τις διατάξεις του άρθρου  16  του  Ν.   1558/85  "Κυβέρνηση  και

κυβερνητικά όργανα".3.   Τις  κλιματολογικές  συνθήκες  που  επικρατούν  κατά  τη Θερινή

περίοδο και την υπάρχουσα υποδομή στα καταστήματα.4.  Τις απόψεις των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων εργοδοτών  και

εργαζομένων.5. Την από 11.5.89 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.6. Τις ανάγκες εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού.ΑποφασίζουμεΚαθορίζουμε   το  ωράριο  λειτουργίας  των  εμπορικών  καταστημάτων,

καταστημάτων τροφίμων και κρεοπωλείων  -  οπωρολαχανοπωλείων  περιοχής

τέως  Διοικήσεως Πρωτευούσης, από 16 Μαϊου 1989, για τη θερινή περίοδο

ως εξής:α.    Εμπορικών   καταστημάτων   -   καταστημάτων    τροφίμων    και

οπωρολαχανοπωλείων:Δευτέρα    8.00 - 15.00

Τρίτη      8.00 - 14.00      και       17.30 - 20.30

Τετάρτη    8.00 - 15.00

Πέμπτη     8.00 - 14.00      και       17.30 - 20.30

Παρασκευή  8.00 - 14.00      και       17.30 - 20.30

Σάββατο    8.00 - 15.00β. Κρεοπωλείων:Δευτέρα    7.30 - 15.00

Τρίτη      7.30 - 15.30

Τετάρτη    7.30 - 15.30

Πέμπτη     7.30 - 15.30

Παρασκευή  7.30 - 13.30      και       17.30 - 20.30

Σάββατο    7.30 - 15.00Η  απόφαση αυτή, που κοινοποιείται για εκτέλεση, θα δημοσιευθεί στην

Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα επικυρωθεί με νομοθετική διάταξη.2. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας αριθ. 30962/27.4.1989  (ΦΕΚ  315/

τ.Β ` της 27.4.1989), της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:"Αριθ. 30962Χρόνος καταβολής ειδικού εποχιακού βοηθήματος Ν. 1836/89.ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕχοντας υπόψη:1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  1558/1985  "Κυβέρνηση  και  Κυβερνητικά

Οργανα".2.  Τις διατάξεις του  Ν.1836/1989  "Προώθηση  της  απασχόλησης  και

επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις".3.   Την αριθμ.  32702/30.11.88 απόφασή μας "Ειδικό εποχιακό βοήθημα

στους οικοδόμους".Δ59/Ω4. Την αριθμ. 30659/31.3.1989 απόφασή μας "Ειδικό  εποχιακό  βοήθημα

προς  ομοειδείς επαγγελματικές κατηγορίες (εκτός οικοδόμων) και ειδικό

βοήθημα   προς   μεμονωμένους   ασφαλισμένους"   όπως    τροποποιήθηκε

μεταγενέστερα.5.    Την  αριθμ.  1532/25.4.1989  απόφαση  του  ΔΣ  του  ΟΑΕΔ  (αρ.

συνεδριάσεως 20/25.4.89) που μας υποβλήθηκε με το  αρ.  112635/26.4.89

έγγραφο του Οργανισμού.ΑποφασίζουμεΙ.  Στις ομοειδείς επαγγελματικές κατηγορίες της παρ.1 του άρθρου 22

του  Ν.  1836/89,  εκτός  των  οικοδόμων,  λατόμων,  ασβεστοποιών  και

υδραυλικών, το ειδικό εποχιακό βοήθημα καταβάλλεται μία φορά  το  έτος

κατά το από 1η Μαϊου έως 20 Δεκεμβρίου χρονικό διάστημα.Ο  έλεγχος  των  προϋποθέσεων  καταβολής του βοηθήματος διενεργείται

κατά το διάστημα από 1η Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου κάθε  έτος.  Ειδικά

για   το  βοήθημα  του  έτους  1989  ο  έλεγχος  των  προϋποθέσεων  θα

πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος.ΙΙ.  Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος της παρ. 6  του  άρθρου

22  του  Ν.  1836/1989  δεν  απαιτείται,  κατά την περίοδο της "πρώτης

εφαρμογής" της  με  αρ.  30659/31.3.89  απόφασής  μας,  που  είναι  το

διάστημα  των  έξι  μηνών,  η  συνδρομή  στο  πρόσωπο  του άνεργου της

ιδιότητας του ασφαλισμένου.ΙΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 22 του  Ν.  1836/

1989  και της αρ.  30659/1989 απόφασής μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με

την αρ.30902/ 1989 όμοια.ΙV.  Η απόφαση αυτή, που κοινοποιείται για εκτέλεση, να  δημοσιευθεί

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να κυρωθεί με νόμο.3.   Η  απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας, αριθ. 51590/19.7.1989 (ΦΕΚ

553/Β/ 21-7-1985), της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:"Αριθ. 51590Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών του Π.Δ/τος 901/76.ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕχοντας υπόψη:1.   Τις  διατάξεις  του  Π.Δ/τος  1156/77  "Περί   Οργανισμού   του

Υπουργείου Εργασίας".2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα".3.   Τις  διατάξεις  του  Π.  Δ/τος 901/76 "Περί αντικαταστάσεως των

διατάξεων του Π.Δ/τος 189/75 και περί οικονομικής ενισχύσεως  των  επί

τη   βάσει   του   Νόμου   89/1975   ανασυσταθέντων  εργατοϋπαλληλικών

επαγγελματικών σωματείων και ενώσεων".4.  Το άρθρο 27  του  Ν.   1264/1982  "Για  τον  εκδημοκρατισμό  του

συνδικαλιστικού κινήματος κ.λπ.".Αποφασίζουμε:Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για

οικονομική  ενίσχυση  των  συνδικαλιστικών  οργανώσεων έτους 1989, που

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.1, περίπτωση δ`  του  άρθρου  1

του Π.Δ/τος 901/76 από τη λήξη τους μέχρι 31 Οκτωβρίου 1989.Η  παραπάνω  απόφαση  που θα κυρωθεί με νόμο, να κοινοποιηθεί και να

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.4. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, αριθ. 14949/30.5.1989  (ΦΕΚ  452

τ.Β` της 12.6.1989), της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:"Αριθ. 14949

Συμπλήρωση   και  τροποποίηση  μερικών  διατάξεων  φορτοεκφορτωτικών

εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕχοντας υπόψη:1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  1558/1985  "Κυβέρνηση  και  Κυβερνητικά

Οργανα".2.    Τις   διατάξεις  του  Π.Δ.   1156/1977  "περί  οργανισμού  του

Υπουργείου Εργασίας".3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 74/1975 καθώς και του άρθρου  3

του Ν. 4504/1966.4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3239/1955.5.   Την  επείγουσα  ανάγκη  λήψεως  συμπληρωματικών  μέτρων για την

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των εργαζομένων  στις  φορτοεκφορτωτικές

εργασίες.ΑποφασίζουμεΙ. Συμπληρώνεται το άρθρο 5 του Ν. 74/1975 ως ακολούθως:1.  Στο  τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστίθεται η εξής

διάταξη:"Επίσης περιλαμβάνονται και οι παρακάτω σκοποί:α.  Η επιδότηση των υποαπασχολουμένων  φορτοεκφορτωτών  ξηράς  και

κομιστών   τελωνείων  ξηράς,  εφόσον  υπάγονται  στα  οικεία  Κεφάλαια

Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.).β.  Η χορήγηση ατόκων ομαδικών δανείων διαρκείας μέχρι  δέκα  ετών

στους  φορτοεκφορτωτές λιμένων και ξηράς για την αγορά μηχανικών μέσων

φορτοεκφορτώσεων και εργαλείων (γερανοί, κλάρκ, αρτάνες, κ.λπ.)".2.  Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθενται  παράγραφοι  4  και  5  που

έχουν ως εξής:"4.   Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, το ύψος του δανείου

και  της  επιδότησης,  η  διάρκεια  επιδότησης  και  δανειοδότησης,  η

εξόφληση  του  δανείου  και  κάθε  συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με

αποφάσεις μας.Με ίδιες αποφάσεις καθορίζονται τα  της  οικονομικής  ενίσχυσης  των

οικείων  Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) από το Λογαριασμό

Προστασίας Φορτοεκφορτωτών και Λιμενεργατών  (Λ.Π.Φ.Λ.)  για  τη  μέσω

τούτων  καταβολή του δανείου και της επιδότησης στους φορτοεκφορτωτές,

καθώς και του τρόπου των ενισχύσεων τούτων  και  απόδοσης  λογαριασμού

επ` αυτών.5.   Για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται εκ της εφαρμογής της

παρ.1 του άρθρου αυτού, που συμπληρώνεται με την παρούσα,  θεσπίζονται

υπέρ   του   Λ.Π.Φ.Λ.    πόροι  εκ  ποσοστού  4%  επί  των  κάθε  φορά

εισπραττομένων  νομίμων  εργατικών  δικαιωμάτων  που   βαρύνουν   τους

παρακάτω υπόχρεους:α.   Τον  φορτωτή ή παραλήπτη του εμπορεύματος ή είδους ως επαύξηση

των τιμολογίων φορτοεκφορτώσεων ξηράς, εκ ποσοστού 2%.β. Τους εργάτες φορτοεκφορτωτές ξηράς ως κράτηση, εκ ποσοστού 2%.Οι ανωτέρω πόροι συνεισπράττονται με τους  πόρους  των  Κεφαλαίων

Αποζημίωσης  Φορτοεκφορτωτών  (Κ.Α.Φ.)  Ξηράς  και  με  τη μέριμνα των

οργάνων αυτών κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον οικείο

λογαριασμό του Λ.Π.Φ.Λ.".ΙΙ.  Το εδάφιο β` της παραγράφου 5 του άρθρου  3  του  Ν.  4504/1966

"περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεως  διατάξεων τινών της Εργατικής

Νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων", που αφορά τους πόρους των

λογαριασμών αδείας, αντικαθίστανται ως εξής:"Οι πόροι των λογαριασμών του προηγουμένου εδαφίου  καθορίζονται  με

κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.Μέχρι   την   έκδοση   απόφασης,   σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  εδάφιο,

εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις".ΙΙΙ.  Το εδάφιο β` της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του  Ν.  4504/1966,

που αφορά την επέκταση των φορτοεκφορτωτικών διατάξεων, αντικαθίσταται

ως εξής:"Η   επέκταση   των  διατάξεων  των  φορτοεκφορτωτικών  εργασιών  σε

κοινότητες ενεργείται με κοινή απόφαση των  Υπουργών  Οικονομικών  και

Εργασίας,  μετά  από  έκθεση  του αρμόδιου Νομάρχη και γνωμοδότηση του

Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.)".ΙV. Η απόφαση αυτή που  θα  κυρωθεί  με  νόμο  να  δημοσιευθεί  στην

Εφημερίδα της Κυβέρνησης.5.  Η  απόφαση του Υπουργού Εργασίας, αριθ. 17645/28-9-1989 (ΦΕΚ 729

τ.Β` της 29-9-1989) της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:"Αριθ. 17645

Συμπλήρωση   της   14949/30-5-1989   απόφασης   Υπουργού    Εργασίας

"Συμπλήρωση και τροποποίηση μερικών διατάξεων φορτ/τικών εργασιών".Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕχοντας υπόψη:1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  1558/1985  "Κυβέρνηση  και  Κυβερνητικά

Οργανα".2. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 "Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας".3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 74/1975 καθώς και του άρθρου  3

του Ν. 4504/1966.4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3239/1955.5. Την   αριθ.    14949/30-5-1989  απόφασή  μας  "Συμπλήρωση  και

τροποποίηση μερικών διατάξεων φορτοεκφορτωτικών εργασιών" (ΦΕΚ  452/Β/

12-6-89).6.   Την  επείγουσα  ανάγκη  λήψεως  συμπληρωματικών  μέτρων για την

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των εργαζομένων  στις  φορτοεκφορτωτικές

εργασίες, αποφασίζουμε:Ι. Συμπληρώνεται η αριθμ. 14949/30-5-1989 απόφασή μας ως ακολούθως:1.   Στο  τέλος  της  παραγρ.  1 της παραπάνω απόφασης προστίθεται

υποπαράγραφος γ που έχει ως εξής:"γ.   Η  λειτουργία  θερινών  κατασκηνώσεων  για   τα   παιδιά   των

φορτοεκφορτωτικών λιμένων και ξηράς".Για  την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού δύναται να αγοράζονται από το

Λογαριασμό Προστασίας Φορτ/τών και Λιμενεργατών (Λ.Π.Φ.Λ.)  κατάλληλοι

οικοπεδικοί   χώροι  για  την  ανέγερση  κτιριακών  και  λοιπών  έργων

εγκατάστασης.Μέχρις ότου υλοποιηθεί ο  ανωτέρω  σκοπός  δύναται  με  δαπάνες  του

Λ.Π.Φ.Λ.   να   αποστέλλονται   τα   παιδιά   των  φορτοεκφορτωτών  σε

κατασκηνώσεις δημόσιου τομέα".2.  Στην παρ.2 της ως άνω απόφασης προστίθεται  και  παράγραφος  6

που έχει ως εξής:"6. Οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των κατασκηνώσεων καθώς και

αποστολής  των  τέκνων  φορτ/τών  σε  κατασκηνώσεις  του  Λ.Π.Φ.Λ.   ή

ευρύτερου δημόσιου τομέα, η διάθεση των  αναγκαίων  κονδυλίων  από  το

Λ.Π.Φ.Λ.   για  την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, η διαδικασία αγοράς

οικοπεδικών χώρων για την ανέγερση των αναγκαίων κτιριακών και  λοιπών

έργων  εγκατάστασης και εξοπλισμού, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια

καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας".(ΙΙ. Οι διατάξεις των πάραγραφων 1 και 2 της  απόφασης  14949/30-5-89

όπως   συμπληρώνονται   με  την  παρούσα  δεν  εφαρμόζονται  για  τους

φορτοεκφορτωτές ξηράς Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.)

***Η εντός () παράγραφος ΙΙ καταργήθηκε με την ΥΑ(ΚΟΙΝΗ)

10828/2000 (Β 473)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και  να

κυρωθεί με νόμο.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.