Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1876/1990-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Συλλογικές Συμβάσεις...

Άρθρο 1 - Έκταση Εφαρμογής του Νόμου...

Άρθρο 2 - Περιεχόμενο της συλλογικής...

Άρθρο 3 - Είδη συλλογικών συμβάσεων ...

Άρθρο 4 - Διαδικασία διαπραγματεύσε...

Άρθρο 5 - Διαδικασία υπογραφής και θ...

Άρθρο 6 - Ικανότητα για σύναψη συλλο...

Άρθρο 7 - Ισχύς συλλογικής σύμβασης ...

Άρθρο 8 - Δέσμευση...

Άρθρο 9 - Χρόνος ισχύος της συλλογικ...

Άρθρο 10 - Συρροή...

Άρθρο 11 - Προσχώρηση και επέκταση εφ...

Άρθρο 12 - Καταγγελία της συλλογικής ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Συμφιλίωση...

Άρθρο 13 - Συμφιλίωση...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Μεσολάβηση - Διαιτησία...

Άρθρο 14 - Μεσολάβηση – Διαιτησία...

Άρθρο 15 - Μεσολάβηση...

Άρθρο 16 - Διαιτησία...

Άρθρο 16Α - Έφεση κατά απόφασης διαιτη...

Άρθρο 16Β - Δικαστικός έλεγχος των δια...

Άρθρο 17 - Οργανισμός Μεσολάβησης και...

Άρθρο 18 - Πόροι – Κανονισμοί...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Διατάξεις που αφορούν τους ερ...

Άρθρο 19 - Εργαζομένοι με σχέση ιδιωτ...

Άρθρο 20 - Παρέκκλιση στο ύψος της αμο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Ποινικές κυρώσεις...

Άρθρο 21 - Ποινικές κυρώσεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 22 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 23 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 24 - Νομιμοποιήσεις προσλήψεων...

Άρθρο 25 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 26 - Κυρώσεις ΥΑ (ωράριο καταστη...

Άρθρο 27 - Κύρωση Υ.Α....

Άρθρο 28 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων περ...

Άρθρο 29 - Αντικατάσταση διατάξεων...

Άρθρο 30 - Δημοσιογραφικές επαγγελμα...

Άρθρο 31 - Κατάργηση διατάξεων...

Άρθρο 32 - Τροποποίηση διατάξεων...

Άρθρο 33 - Ανώτατο όριο αποζημίωσης α...

Άρθρο 34 - Μετάταξη - μεταφορά προσωπι...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 27 - Κύρωση Υ.Α.

Κυρώνεται από τότε που εκδόθηκε η αριθ. 130558/12-6-1989 (ΦΕΚ 471/τ. Β' της 16-6-1989) απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Αμυνας, Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: "ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ,

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (ΦΕΚ 177/Α/85).

2. Την γνώμη της Ειδικής Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 1505/84.

Την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού χώρου γενικότερα των εργαζομένων στα Μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγείται στους εργαζόμενους μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής μία ημέρα αδείας μετ' αποδοχών ανά δίμηνο πέραν της κανονικής, ύστερα από αίτηση του εργαζομένου.

Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να ασκηθεί εντός του συγκεκριμένου διμήνου άλλως χάνεται.

2. Καθίσταται υποχρεωτική η απομάκρυνση των εγκύων από τις οθόνες οπτικής καταγραφής και η αλλαγή θέσης εργασίας τους για όλο το διάστημα της κύησης.

3. Καθιερώνονται 15λεπτα διαλλείμματα κάθε δύο ώρες κατά την διάρκεια του ωραρίου για όσους εργαζόμενους απασχολούνται μπροστά σε οθόνες πάνω από 4 ώρες την ημέρα συνολικά ή κάνουν διορθωτική εργασία ασχέτως αριθμού ωρών.

Τα διαλείμματα αυτά δεν συσσωρεύονται.

Για όσους παίρνουν ήδη διάλειμμα μισής ώρας, το διάλειμμα αυτό συμψηφίζεται με το παραπάνω χωρίς σώρευση.

Δεν δικαιολογείται διάλειμμα για άλλες κατηγορίες εργαζομένων πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1.

4. Βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας σε όλα τα μηχανογραφικά κέντρα με τα εξής τεχνικά μέτρα:

α) Εγκατάσταση κλιματισμού - αερισμού, όπου απαιτείται, η βελτίωση του υφισταμένου με προγραμματισμό και έγκριση σχετικών δαπανών, μελετών και έργων από το τρέχον έτος σε κάθε φορέα.

β) Διενέργεια ειδικών μελετών αντιμετώπισης του θορύβου σε κάθε μηχανογραφικό κέντρο, η ανάθεση των οποίων θα γίνει το τρέχον έτος ή ο προγραμματισμός και η έγκρισή τους το αργότερο το επόμενο έτος για κάθε φορέα.

γ) Για την επίτευξη εργονομικών ρυθμίσεων προμήθειες και εγκαταστάσεις, κατά το τρέχον έτος, των παραπάνω στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους μπροστά σε οθόνες:

- Ρυθμιζόμενα και περιστρεφόμενα καθίσματα.

- Υποπόδια.

- Ρυθμιζόμενα αναλόγια κειμένου.

- Ρυθμιζόμενες κουρτίνες.

- Κοινά φώτα και όχι φθορισμού ύστερα από αίτημα των εργαζομένων - Εξασφάλιση σκούρων επιφανειών στα τραπέζια

- Εξασφάλιση χώρου μπροστά στο πληκτρολόγιο ή ειδικού πλαισίου για τη στήριξη του χεριού.

5. Καθιερώνεται, με ευθύνη της διοίκησης του κάθε μηχανογραφικού κέντρου, διενέργεια σεμιναρίων επιμόρφωσης για τους κινδύνους και τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων μπροστά σε οθόνες και οπωσδήποτε τη διενέργεια σεμιναρίων πριν από την ανάληψη εργασίας από νέους υπαλλήλους.

6. Καθιερώνονται προληπτικές ιατρικές εξετάσεις για όλο το προσωπικό που εργάζεται μπροστά σε οθόνες από Ιατρό Οφθαλμίατρο και Ορθοπεδικό, μία φορά το χρόνο ή και όταν παρίσταται ανάγκη κατά περίπτωση. Μέχρις ότου προσληφθούν Γιατροί Εργασίας στους κατά τα ανωτέρω φορείς οι παραπάνω εξετάσεις θα διενεργούνται από γιατρούς στρατιωτικών νοσοκομείων.

7. Παρέχονται ειδικά γυαλιά, όταν αυτό συσταθεί από τον Οφθαλμίατρο καταβάλλοντας το κόστος αγοράς από την ασφάλιση του δημοσίου. Η απόφαση αυτή που θα κυρωθεί με νόμο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΠΑΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝ. ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.