Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1876/1990-Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρα Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Συλλογικές Συμβάσεις...

Άρθρο 1 - Έκταση Εφαρμογής του Νόμου...

Άρθρο 2 - Περιεχόμενο της συλλογικής...

Άρθρο 3 - Είδη συλλογικών συμβάσεων ...

Άρθρο 4 - Διαδικασία διαπραγματεύσε...

Άρθρο 5 - Διαδικασία υπογραφής και θ...

Άρθρο 6 - Ικανότητα για σύναψη συλλο...

Άρθρο 7 - Ισχύς συλλογικής σύμβασης ...

Άρθρο 8 - Δέσμευση...

Άρθρο 9 - Χρόνος ισχύος της συλλογικ...

Άρθρο 10 - Συρροή...

Άρθρο 11 - Προσχώρηση και επέκταση εφ...

Άρθρο 12 - Καταγγελία της συλλογικής ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Συμφιλίωση...

Άρθρο 13 - Συμφιλίωση...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Μεσολάβηση - Διαιτησία...

Άρθρο 14 - Μεσολάβηση – Διαιτησία...

Άρθρο 15 - Μεσολάβηση...

Άρθρο 16 - Διαιτησία...

Άρθρο 16Α - Έφεση κατά απόφασης διαιτη...

Άρθρο 16Β - Δικαστικός έλεγχος των δια...

Άρθρο 17 - Οργανισμός Μεσολάβησης και...

Άρθρο 18 - Πόροι – Κανονισμοί...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Διατάξεις που αφορούν τους ερ...

Άρθρο 19 - Εργαζομένοι με σχέση ιδιωτ...

Άρθρο 20 - Παρέκκλιση στο ύψος της αμο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Ποινικές κυρώσεις...

Άρθρο 21 - Ποινικές κυρώσεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 22 - Μεταβατικές διατάξεις...

Άρθρο 23 - Καταργούμενες διατάξεις...

Άρθρο 24 - Νομιμοποιήσεις προσλήψεων...

Άρθρο 25 - Κύρωση αποφάσεων...

Άρθρο 26 - Κυρώσεις ΥΑ (ωράριο καταστη...

Άρθρο 27 - Κύρωση Υ.Α....

Άρθρο 28 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων περ...

Άρθρο 29 - Αντικατάσταση διατάξεων...

Άρθρο 30 - Δημοσιογραφικές επαγγελμα...

Άρθρο 31 - Κατάργηση διατάξεων...

Άρθρο 32 - Τροποποίηση διατάξεων...

Άρθρο 33 - Ανώτατο όριο αποζημίωσης α...

Άρθρο 34 - Μετάταξη - μεταφορά προσωπι...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 34 - Μετάταξη - μεταφορά προσωπικού

1. Επιτρέπεται η μετάταξη τακτικών υπαλλήλων α) Από υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία σε υπουργείο ή άλλη αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή σε ν.π.δ.δ..

β) Από ν.π.δ.δ. σε υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή άλλο ν.π.δ.δ., εφ' όσον με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου κρίνεται ότι πλεονάζουν, για οποιονδήποτε λόγο, στην υπηρεσία που ανήκουν οργανικώς. Η μετάταξη είναι υποχρεωτική και γίνεται, χωρίς αίτηση των υπαλλήλων, σε κενή θέση. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη μπορεί να γίνεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος. Η θέση αυτή μεταφέρεται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης και εντάσσεται στις θέσεις του οικείου κλάδου ή σε συνιστώμενο κλάδο. Οι μετατασσόμενοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται".

"2. Για τους μετατασσόμενους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 και των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987".

"3. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, εφ' όσον με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου κρίνεται ότι πλεονάζει, μεταφέρεται, χωρίς αίτησή του, σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. και κατατάσσεται σε κενές θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφ' όσον έχει τα προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις αυτές. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η κατάταξη γίνεται σε θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίες συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση μεταφοράς, κατά ειδικότητα και αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσώπων που θα καταταγούν σ' αυτές. Για το συνολικό αριθμό των θέσεων αυτών κατά ειδικότητα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το παραπάνω προσωπικό υπόκειται στις διατάξεις του Κεφ. Γ' του ν. 993/1979, όπως ισχύουν".

"4. Για το προσωπικό που μεταφέρεται έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 14, 16 και 17 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987".

"5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στη Δ.Ε.Η., στον Ο.Τ.Ε., στις τράπεζες του δημόσιου τομέα, στις επιχειρήσεις που υπάγονται στον Ο.Α.Ε., καθώς και στις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα που δεν είναι βιώσιμες, ιδίως λόγω πτώχευσης, ή που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση".

"6. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ., εφ' όσον με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου κρίνεται ότι πλεονάζει με οποιονδήποτε τρόπο, μεταφέρεται, χωρίς αίτηση, σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ., όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α-β της παρ. 1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4".

7. Οταν η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε κενή θέση ή συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, καταργείται με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς η θέση που κατέχει ο μετατασσόμενος ή μεταφερόμενος υπάλληλος.

"8. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα υπηρεσιακά συμβούλια των υπουργείων, των ν.π.δ.δ. και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα υποχρεούνται εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου να κρίνουν με απόφασή του για την ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού κατά κλάδο ή ειδικότητα. Η κρίση για την ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού θα επαναληφθεί και κατά το έτος 1992 και η σχετική διαδικασία θα αρχίσει το Φεβρουάριο του έτους αυτού. Τα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει να έχουν αποφανθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του ίδιου έτους. Η απόφαση των υπηρεσιακών συμβουλίων γνωστοποιείται εντός δέκα (10) ημερών στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και το πλεονάζον προσωπικό τίθεται αυτοδικαίως στη διάθεση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης για μετάταξη ή μεταφορά. Η μετάταξη ή μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των οικείων υπουργών. Αν σε φορείς της παρ. 3 δεν λειτουργεί υπηρεσιακό συμβούλιο, για τη μεταφορά προσωπικού απαιτείται απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησης αυτών.

Μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλου χωρίς αίτησή του, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνο μία φορά. Μετάθεση ή απόσπαση σε υπηρεσία άλλου νομού, χωρίς αίτηση του υπαλλήλου που μετατάσσεται ή μεταφέρεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαγορεύεται πριν παρέλθει εξάμηνο".

"9. Τα υπηρεσιακά συμβούλια, προκειμένου να κρίνουν για την ύπαρξη ή μη πλεονάζοντος προσωπικού κατά κλάδο ή ειδικότητα, λαμβάνουν υπόψη τους τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού, μόνιμο και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά κλάδο και ειδικότητα για κάθε φορέα, την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών, την έκταση των αρμοδιοτήτων τους, τη δυνατότητα εφαρμογής συστημάτων πληροφορικής και μηχανοργάνωσης, το γεγονός της μη πλήρους απασχόλησης μέρους του προσωπικού ή της μη απασχόλησής του σε εργασίες αντίστοιχες των προσόντων τους, τη δυνατότητα ανακατανομής του υπηρετούντος προσωπικού και την ανάγκη μείωσης των δαπανών του προσωπικού και εντατικοποίησης της εργασίας. Η ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και μόνο δεν μπορεί να αποτελέσει αιτιολογία κρίσης για μη ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης, μετά από έλεγχο του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, μπορεί να ζητεί αρμοδίως την επανεξέταση της σχετικής απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου".

10. Οι διατάξεις της παρ. 6-10 του άρθρου 17 του ν. 1586/1986 εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

11. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

12. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.