Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρον 12 - Γνωστοποίηση καταχώρησης επικυρώσεων

Ευθύς ως καταχωρισθούν αι επικυρώσεις δύο μελών της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γνωστοποιεί τούτο, εις άπαντα τα μέλη της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας. Γνωστοποιεί ωσάτως προς αυτά την καταχώρισιν των επκυρώσεων αίτινες ανακοινούνται προς αυτόν μεταγενεστέρως υπό πάντων των λοιπών μελών της Οργανώσεως.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.