Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1302/1982 Προστασία της μητρότητας

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Επικύρωση Διεθνούς Σύμβασης α...

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής Δ.Σ.Ε. 103/1952...

Άρθρο 2 - Έννοια όρων "γυναίκα", "παιδ...

Άρθρο 3 - Άδεια μητρότητας...

Άρθρο 4 - Παροχές μητρότητας...

Άρθρο 5 - Άδεια θηλασμού ...

Άρθρο 6 - Προστασία από την απόλυση...

Άρθρο 7 - Εξαίρεση από εφαρμογή Δ.Σ.Ε....

Άρθρο 8 - Ανακοίνωση επικυρώσεων...

Άρθρο 9 - Δεσμευτικότητα - Θέση σε ισ...

Άρθρο 10 - Περιεχόμενο δηλώσεων...

Άρθρο 11 - Περιεχόμενο δηλώσεων σχετι...

Άρθρο 12 - Καταγγελία σύμβασης...

Άρθρο 13 - Γνωστοποίηση καταχώρησης ε...

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση επικυρώσεων...

Άρθρο 15 - Έκθεση εφαρμογής σύμβασης...

Άρθρο 16 - Αναθεώρηση της Σύμβασης...

Άρθρο 17 - Αυθεντικότητα κειμένου...

Άρθρο δεύτερο - Διάρκεια άδειας μητρότητας...

Άρθρο τρίτο - Άδεια θηλασμού και φροντίδας ...

Άρθρο τέταρτο - Ισχύς ευνοϊκότερων ρυθμίσεων...

Άρθρο πέμπτο - Επίλυση ζητημάτων εφαρμογής...

Άρθρο έκτο - Επέκταση εφαρμογής...

Άρθρο έβδομο - Ισχύς...

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής Δ.Σ.Ε. 103/1952

1. Η σύμβαση αυτή έχει εφαρμογή στις γυναίκες που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, σε
εργασίες μη βιομηχανικές και σε γεωργικές εργασίες. Επίσης εφαρμόζεται και στις γυναίκες που
εργάζονται "κατ'οίκον" με αμοιβή.
2. Για την εφαρμογή αυτής της σύμβασης ο όρος "βιομηχανικές επιχειρήσεις" αναφέρεται τόσο στις
δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και στους επί μέρους κλάδους τους και
περιλαμβάνει ιδιαίτερα:
α/ τα μεταλλεία, τα λατομεία και τις κάθε λογής εξορυκτικές βιομηχανίες,
β/ τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή, τη μεταποίηση, τον καθορισμό, την επισκευή,
τη διακόσμηση, την τελική επεξεργασία, την προπαρασκευή για πώληση τη διάλυση ή την αποσύνδεση
αντικειμένων ή στις οποίες γίνεται μετατροπή της ύλης, με τη διευκρίνιση ότι συμπεριλαμβάνονται και
οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη ναυπήγηση πλοίων ή με την παραγωγή, τη μετατροπή και τη
μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα κινητήριας δύναμης,
γ/ τις επιχειρήσεις δόμησης και τεχνικών έργων περιλαμβανομένων και των εργασιών κατασκευής,
επισκευής, συντήρησης, μετατροπής και κατεδάφισης,
δ/ τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων οδικώς, με
σιδηρόδρομο, δια μέσου της θάλασσας ή των ποταμών ή αεροπορικώς, με τη διευκρίνηση ότι στην
έννοια της μεταφοράς περιλαμβάνεται και η διαμετακόμιση των εμπορευμάτων σε αποβάθρες,
προκυμαίες, προβλήτες, λιμεναποθήκες ή αερολιμένες.
3. Για την εφαρμογή αυτής της σύμβασης, ο όρος "μη βιομηχανικές εργασίες" περιλαμβάνει όλες τις
εργασίες, που εκτελούνται στις ακόλουθες δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες ή
σχετίζονται με τη λειτουργία τους: α/ τα εμπορικά καταστήματα, β/ τα ταχυδρομεία και τις
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, γ/ τα καταστήματα και τις διοικητικές υπηρεσίες, που το προσωπικό τους
έχει ως κύρια απασχόλησή του την εργασία γραφείου, δ/ τις επιχειρήσεις τύπου, ε/ τα ξενοδοχεία,
οικοτροφεία, εστιατόρια, λέσχες, καφενεία και αναψυκτήρια, στ/ τα ιδρύματα που έχουν σκοπό τους
τη νοσηλεία και την περίθαλψη ασθενών, αναπήρων, απόρων και ορφανών, ζ/ τις επιχειρήσεις
δημόσιων θεαμάτων και ψυχαγωγίας του κοινού, η/ την αμειβόμενη οικιακή εργασία, που εκτελείται
σε ιδιωτικά νοικοκυριά, καθώς και κάθε άλλη εργασίας που δεν έχει βιομηχανικό χαρακτήρα, στην
οποία η αρμόδια αρχή θα αποφάσιζε να εφαρμόσει τις διατάξεις αυτής της σύμβασης.
4. Για την εφαρμογή αυτής της σύμβασης, ο όρος "γεωργικές εργασίες" αναφέρεται σε όλες τις
εργασίες, που εκτελούνται στις γεωργικές επιχειρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυτείες
καθώς και οι μεγάλες βιομηχανοποιημένες γεωργικές επιχειρήσεις.
5. Σε κάθε περίπτωση, που δεν είναι βέβαιο ότι η σύμβαση αυτή εφαρμόζεται σε μία επιχείρηση, σ'ένα
κλάδο επιχείρησης ή σε μιά εργασία, το ζήτημα θα κρίνεται από την αρμόδια αρχή, αφού ζητηθεί η
γνώμη και των ενδιαφερομένων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων εφόσον
υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις.
6. Η εθνική νομοθεσία μπορεί να εξαιρεί από την εφαρμογή αυτής της σύμβασης τις επιχειρήσεις, που
απασχολούν αποκλειστικά, ως μισθωτούς, τα μέλη της οικογένειας του εργοδότη, όπως αυτά
καθορίζονται από τη νομοθεσία αυτή.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.