Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1302/1982 Προστασία της μητρότητας

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Επικύρωση Διεθνούς Σύμβασης α...

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής Δ.Σ.Ε. 103/1952...

Άρθρο 2 - Έννοια όρων "γυναίκα", "παιδ...

Άρθρο 3 - Άδεια μητρότητας...

Άρθρο 4 - Παροχές μητρότητας...

Άρθρο 5 - Άδεια θηλασμού ...

Άρθρο 6 - Προστασία από την απόλυση...

Άρθρο 7 - Εξαίρεση από εφαρμογή Δ.Σ.Ε....

Άρθρο 8 - Ανακοίνωση επικυρώσεων...

Άρθρο 9 - Δεσμευτικότητα - Θέση σε ισ...

Άρθρο 10 - Περιεχόμενο δηλώσεων...

Άρθρο 11 - Περιεχόμενο δηλώσεων σχετι...

Άρθρο 12 - Καταγγελία σύμβασης...

Άρθρο 13 - Γνωστοποίηση καταχώρησης ε...

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση επικυρώσεων...

Άρθρο 15 - Έκθεση εφαρμογής σύμβασης...

Άρθρο 16 - Αναθεώρηση της Σύμβασης...

Άρθρο 17 - Αυθεντικότητα κειμένου...

Άρθρο δεύτερο - Διάρκεια άδειας μητρότητας...

Άρθρο τρίτο - Άδεια θηλασμού και φροντίδας ...

Άρθρο τέταρτο - Ισχύς ευνοϊκότερων ρυθμίσεων...

Άρθρο πέμπτο - Επίλυση ζητημάτων εφαρμογής...

Άρθρο έκτο - Επέκταση εφαρμογής...

Άρθρο έβδομο - Ισχύς...

Άρθρο 4 - Παροχές μητρότητας

1. Κατά το χρόνο απουσίας από την εργασία της με άδεια μητρότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
προηγούμενου άρθρ. 3 η γυναίκα έχει δικαίωμα σε χρηματικές παροχές και στην παροχή ιατρικών
υπηρεσιών.
2. Το ύψος των χρηματικών παροχών θα καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία, έτσι που να
εξασφαλίζει στη γυναίκα επαρκείς πόρους για την πλήρη και υγιεινή συντήρηση της ίδιας και του
παιδιού της, με βάση ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής.
3. Οι ιατρικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν φροντίδες από διπλωματούχο μαία ή από γιατρό, πριν από
τον τοκετό, κατά τον τοκετό και μετά απ'αυτόν, καθώς και νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον είναι
απαραίτητη. Η ελευθερία εκλογής του γιατρού, καθώς και η ελευθερία επιλογής ανάμεσα σ'ένα
δημόσιο ή ένα ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα θα είναι σεβαστές.
4. Οι χρηματικές παροχές και οι ιατρικές υπηρεσίες χορηγούνται είτε στα πλαίσια συστήματος
υποχρεωτικής ασφάλισης είτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Και στις δύο περιπτώσεις
χορηγούνται αυτοδικαίως, σε όλες τις γυναίκες, που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
5. Οι γυναίκες που δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν τις παροχές που προβλέπονται από τις
προηγούμενες διατάξεις, δικαιούνται να λαμβάνουν τις απαραίτητες παροχές για ένα ικανοποιητικό
επίπεδο διαβίωσης από τα κεφάλαια της δημόσιας αντίληψης, εφόσον δε διαθέτουν τα μέσα
συντήρησης, που καθορίζονται από αυτήν (δημόσια αντίληψη).
6. Εφόσον οι χρηματικές παροχές, που χορηγούνται στα πλαίσια συστήματος υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης, καθορίζονται με βάση τις προηγούμενες απολαβές από την εργασία, οι παροχές
αυτές δεν θα πρέπει να είναι κατώτερες από τα 2/3 των προηγουμένων απολαβών της γυναίκας που
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αυτό.
7. Οποιαδήποτε εισφορά, οφειλόμενη στα πλαίσια συστήματος υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης
που προβλέπει, παροχές μητρότητας, καθώς και οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση που
υπολογίζεται με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές του προσωπικού, και εισπράττεται με σκοπό τη
χορήγηση τέτοιων παροχών θα καταβάλλονται-διάφορα άν η καταβολή τους γίνεται μόνο από τους
εργοδότες ή από κοινού από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους - με βάση το συνολικό αριθμό των
ανδρών και των γυναικών, που απασχολούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, χωρίς διάκριση φύλου.
8. Σε καμιά περίπτωση ο εργοδότης θα είναι προσωπικά υπεύθυνος δια το κόστος των παροχών, που
οφείλονται στις γυναίκες που απασχολεί.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.