Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1302/1982 Προστασία της μητρότητας

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Επικύρωση Διεθνούς Σύμβασης α...

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής Δ.Σ.Ε. 103/1952...

Άρθρο 2 - Έννοια όρων "γυναίκα", "παιδ...

Άρθρο 3 - Άδεια μητρότητας...

Άρθρο 4 - Παροχές μητρότητας...

Άρθρο 5 - Άδεια θηλασμού ...

Άρθρο 6 - Προστασία από την απόλυση...

Άρθρο 7 - Εξαίρεση από εφαρμογή Δ.Σ.Ε....

Άρθρο 8 - Ανακοίνωση επικυρώσεων...

Άρθρο 9 - Δεσμευτικότητα - Θέση σε ισ...

Άρθρο 10 - Περιεχόμενο δηλώσεων...

Άρθρο 11 - Περιεχόμενο δηλώσεων σχετι...

Άρθρο 12 - Καταγγελία σύμβασης...

Άρθρο 13 - Γνωστοποίηση καταχώρησης ε...

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση επικυρώσεων...

Άρθρο 15 - Έκθεση εφαρμογής σύμβασης...

Άρθρο 16 - Αναθεώρηση της Σύμβασης...

Άρθρο 17 - Αυθεντικότητα κειμένου...

Άρθρο δεύτερο - Διάρκεια άδειας μητρότητας...

Άρθρο τρίτο - Άδεια θηλασμού και φροντίδας ...

Άρθρο τέταρτο - Ισχύς ευνοϊκότερων ρυθμίσεων...

Άρθρο πέμπτο - Επίλυση ζητημάτων εφαρμογής...

Άρθρο έκτο - Επέκταση εφαρμογής...

Άρθρο έβδομο - Ισχύς...

Άρθρο 7 - Εξαίρεση από εφαρμογή Δ.Σ.Ε. 103/1952

1. Κάθε Μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που επικυρώνει αυτή τη σύμβαση, έχει το
δικαίωμα, με δήλωσή του που θα συνοδεύει την επικύρωση, να προβλέπει εξαιρέσεις από την
εφαρμογή της σύμβασης που θα αφορούν: α/ Ορισμένες κατηγορίες εργασιών μη βιομηχανικών, β/
Τις εργασίες που εκτελούνται στις γεωργικές επιχειρήσεις, εκτός από τις φυτείες, γ/ Την οικιακή
εργασία, που εκτελείται με αμοιβή σε ιδιωτικά νοικοκυριά, δ/ Τις γυναίκες που εργάζονται
"κατ'οίκον" με αμοιβή, ε/ Τις επιχειρήσεις θαλασσίων μεταφορών προσώπων ή εμπορευμάτων.
2. Οι κατηγορίες των εργασιών ή των επιχειρήσεων, για τις οποίες το Μέλος προτίθεται να κάνει
χρήση των διατάξεων της πρώτης παραγράφου αυτού του άρθρου, πρέπει να προσδιορίζονται στη
σχετική δήλωση, που θα συνοδεύει την επικύρωση της σύμβασης.
3. Κάθε Μέλος, που κάνει μία τέτοια δήλωση έχει τη δυνατότητα να την ανακαλεί οποτεδήποτε, στο
σύνολο ή κατά μέρος της, με νεώτερη δήλωσή του.
4. Κάθε Μέλος για το οποίο ισχύει δήλωση, που έγινε σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου αυτού θα
αναφέρει στην ετήσια έκθεση, που θα υποβάλλει για την εφαρμογή αυτής της σύμβασης, την
κατάσταση της νομοθεσίας και της πρακτικής του σχετικά με τις εργασίες και τις επιχειρήσεις, στις
οποίες εφαρμόζεται η παρ. 1, σύμφωνα με τη δήλωσή του προσδιορίζοντας την έκταση στην οποία
δόθηκε ή υπάρχει πρόθεση να δοθεί ισχύς στη σύμβαση αναφορικά με τις εργασίες και επιχειρήσεις
αυτές.
5. Με τη λήξη της πρώτης πενταετίας από την έναρξη της θέσης σε εφαρμογή αυτής της σύμβασης το
Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θα υποβάλει στη Συνδιάσκεψη ειδική έκθεση,
που θα αναφέρεται στην εφαρμογή των εξαιρέσεων αυτών και θα περιέχει τις προτάσεις που θα κρίνει
απαραίτητες αναφορικά με τα μέτρα, που θα πρέπει να ληφθούν στο σημείο αυτό.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.