Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1302/1982 Προστασία της μητρότητας

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Επικύρωση Διεθνούς Σύμβασης α...

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής Δ.Σ.Ε. 103/1952...

Άρθρο 2 - Έννοια όρων "γυναίκα", "παιδ...

Άρθρο 3 - Άδεια μητρότητας...

Άρθρο 4 - Παροχές μητρότητας...

Άρθρο 5 - Άδεια θηλασμού ...

Άρθρο 6 - Προστασία από την απόλυση...

Άρθρο 7 - Εξαίρεση από εφαρμογή Δ.Σ.Ε....

Άρθρο 8 - Ανακοίνωση επικυρώσεων...

Άρθρο 9 - Δεσμευτικότητα - Θέση σε ισ...

Άρθρο 10 - Περιεχόμενο δηλώσεων...

Άρθρο 11 - Περιεχόμενο δηλώσεων σχετι...

Άρθρο 12 - Καταγγελία σύμβασης...

Άρθρο 13 - Γνωστοποίηση καταχώρησης ε...

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση επικυρώσεων...

Άρθρο 15 - Έκθεση εφαρμογής σύμβασης...

Άρθρο 16 - Αναθεώρηση της Σύμβασης...

Άρθρο 17 - Αυθεντικότητα κειμένου...

Άρθρο δεύτερο - Διάρκεια άδειας μητρότητας...

Άρθρο τρίτο - Άδεια θηλασμού και φροντίδας ...

Άρθρο τέταρτο - Ισχύς ευνοϊκότερων ρυθμίσεων...

Άρθρο πέμπτο - Επίλυση ζητημάτων εφαρμογής...

Άρθρο έκτο - Επέκταση εφαρμογής...

Άρθρο έβδομο - Ισχύς...

Άρθρο 10 - Περιεχόμενο δηλώσεων

1. Οι δηλώσεις, που τα Μέλη θα κοινοποιούν στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 35 του Καταστατικού Χάρτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,
πρέπει να αναφέρουν: α/ Τα εδάφη, στα οποία το ενδιαφερόμενο Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση
να εφαρμόσει τις διατάξεις της σύμβασης, χωρίς καμιά τροποποίηση. β/ Τα εδάφη, για τα οποία το
Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόσει τις διατάξεις της σύμβασης, με τροποποιήσεις,
καθορίζοντας και σε τι ακριβώς συνίστανται αυτές οι τροποποιήσεις. γ/ Τα εδάφη, στα οποία η
σύμβαση αυτή δεν εφαρμόζεται και, στην περίπτωση αυτή, τους λόγους για τους οποίους δεν είναι
δυνατή η εφαρμογή της. δ/ Τα εδάφη, για τα οποία επιφυλάσσεται να αποφασίσει την εφαρμογή της
σύμβασης μετά από προσεκτικότερη εξέταση της κατάστασης που επικρατεί σε αυτά.
2. Οι δεσμεύσεις που μνημονεύονται στα εδαφ. α' και β' της πρώτης παραγράφου αυτού του άρθρου
θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικύρωσης και έχουν τα ίδια με αυτήν
αποτελέσματα.
3. Κάθε Μέλος μπορεί, με νεωτέρη δήλωσή του να παραιτείται από το σύνολο ή και μόνο από ένα
μέρος των επιφυλάξεων, που περιέχονται στην προηγούμενη δήλωσή του, σύμφωνα με τα εδαφ. β', γ'
και δ' της πρώτης παραγράφου αυτού του άρθρου.
4. Κάθε Μέλος μπορεί, κατά την διάρκεια των περιόδων, μέσα στις οποίες είναι δυνατή η καταγγελία
αυτής της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 12, να κοινοποιείται στο Γενικό Διευθυντή
νεώτερη δήλωση, που να τροποποιείται, από κάθε άποψη, το περιεχόμενο οποιασδήποτε προηγούμενης
δήλωσής του και να γνωστοποιεί την υπάρχουσα κατάσταση σε συγκεκριμένα εδάφη.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.