Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1302/1982 Προστασία της μητρότητας

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Επικύρωση Διεθνούς Σύμβασης α...

Άρθρο 1 - Έκταση εφαρμογής Δ.Σ.Ε. 103/1952...

Άρθρο 2 - Έννοια όρων "γυναίκα", "παιδ...

Άρθρο 3 - Άδεια μητρότητας...

Άρθρο 4 - Παροχές μητρότητας...

Άρθρο 5 - Άδεια θηλασμού ...

Άρθρο 6 - Προστασία από την απόλυση...

Άρθρο 7 - Εξαίρεση από εφαρμογή Δ.Σ.Ε....

Άρθρο 8 - Ανακοίνωση επικυρώσεων...

Άρθρο 9 - Δεσμευτικότητα - Θέση σε ισ...

Άρθρο 10 - Περιεχόμενο δηλώσεων...

Άρθρο 11 - Περιεχόμενο δηλώσεων σχετι...

Άρθρο 12 - Καταγγελία σύμβασης...

Άρθρο 13 - Γνωστοποίηση καταχώρησης ε...

Άρθρο 14 - Ανακοίνωση επικυρώσεων...

Άρθρο 15 - Έκθεση εφαρμογής σύμβασης...

Άρθρο 16 - Αναθεώρηση της Σύμβασης...

Άρθρο 17 - Αυθεντικότητα κειμένου...

Άρθρο δεύτερο - Διάρκεια άδειας μητρότητας...

Άρθρο τρίτο - Άδεια θηλασμού και φροντίδας ...

Άρθρο τέταρτο - Ισχύς ευνοϊκότερων ρυθμίσεων...

Άρθρο πέμπτο - Επίλυση ζητημάτων εφαρμογής...

Άρθρο έκτο - Επέκταση εφαρμογής...

Άρθρο έβδομο - Ισχύς...

Άρθρο 16 - Αναθεώρηση της Σύμβασης

1. Σε περίπτωση που η Συνδιάσκεψη υιοθετήσει νέα σύμβαση, που θα αναθεωρηθεί ολικά ή μερικά,
αυτή τη σύμβαση και εφόσον δεν θα ορίζεται διαφορετικά από τη νέα σύμβαση: α/ Η επικύρωση, από
ένα Μέλος, της νέας αναθεωρητικής σύμβασης θα επιφέρει αυτοδικαίως -κατά παρέκκλιση από τις
διατάξεις του παραπάνω άρθρ. 12- την άμεση καταγγελία αυτής της σύμβασης, με την επιφύλαξη, ότι
θα έχει τεθεί σε ισχύ η νέα αναθεωρητική σύμβαση. β/ Από την ημέρα, που θα αρχίσει να ισχύει η νέα
αναθεωρητική σύμβαση, παύει η δυνατότητα για τα Μέλη να επικυρώνουν αυτή τη σύμβαση.
2. Αυτή η σύμβαση θα παραμένει, σε κάθε περίπτωση, σε ισχύ με τη σημερινή της μορφή και
περιεχόμενο για τα Μέλη εκείνα, που θα την έχουν επικυρώσει και δεν θα επικυρώσουν την
αναθεωρητική σύμβαση.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.