Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρον 3 - Καταβαλλόμενον ποσόν

1. Η καταβολή συμπληρωματικής παροχής ισούται προς την προκύπτουσαν διαφορά μεταξύ των υπό του Ι.Κ.Α. καταβληθέντων επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας και των τακτικών αποδοχών, τις οποίες δικαιούται η ασφαλισμένη κατά τον χρόνο ενάρξεως της αδείας κυοφορίας. Ως τακτικαί αποδοχαί νοούνται αι παγίως καταβαλλόμεναι εις χρήμα τοιούται, ας θα εδικαιούτο η ησφαλισμένη εάν απησχολείτο κατά τον χρόνον της αποχής λόγω κυοφορίας και λοχείας.
2. Η εν τη προηγουμένη παραγράφω συμπληρωματική παροχή καταβάλλεται δια το χρονικόν διάστημα καθ'ο καταβάλλονται τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας, πλην του χρόνου δι'ον ο εργοδότης υποχρεούται εις την καταβολήν των αποδοχών.
3. Η συμπληρωματική παροχή διακόπτεται εάν δι'οιονδήποτε λόγον διακοπή η χορήγησις των επιδομάτων.
4. Η καταβολή υπό του Οργανισμού της συμπληρωματικής παροχής ενεργείται εφ'άπαξ μετά την υπό του ΙΚΑ ολοσχερή καταβολήν των επιδομάτων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.