Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρον 4 - Διαδικασία

1. Η συμπληρωματική παροχή καταβάλλεται τη αιτήσει της δικαιούχου, υποβαλλομένη εις την κατά τόπον αρμοδίαν υπηρεσίαν του Οργανισμού εντός τριμήνου από της εισπράξεως υπ'αυτής των εκ του ΙΚΑ επιδομάτων.
2. Αρμοδία Υπηρεσία του Οργανισμού δια την καταβολήν της συμπληρωματικής παροχής είναι η του τόπου ένθα εδρεύει το χορηγήσαν τα επιδόματα Κατάστημα του ΙΚΑ. Εν ελλείψει δε τοιαύτης υπηρεσίας του Οργανισμού η καταβολή ενεργείται υπό του Καταστήματος τούτου του ΙΚΑ.
3. Αρμόδιον όργανον δια την αναγνώρισιν του σχετικού δικαιώματος είναι ο Διευθυντής της ανωτέρω αρμοδίας Υπηρεσίας του Οργανισμού ή του ΙΚΑ.
4. Ενστάσεις κατ'αποφάσεων των εν τη προηγουμένη παραγράφω οργάνων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάκοντα ημερών από της κοινοποιήσεως, εκδικάζονται δε υπό των αρμοδίων κατά τον τόπον επιτροπών του Οργανισμού.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.