Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρον 5 - Δικαιολογητικά

Η αιτούσα οφείλει να προσκομίση δια την αναγνώρισιν του δικαιώματος τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Ασφαλιστικόν βιβλιάριον του ΙΚΑ.
β) Βεβαίωσιν του εργοδότου εμφαίνουσαν, αα)την ενεργόν εργασιακήν σχέσιν κατά την έναρξιν της αποχής λόγω κυοφορίας και λοχείας, ββ)την λόγω κυοφορίας και λοχείας διακοπήν της απασχολήσεως, γγ)τας τακτικάς αποδοχάς του χρόνου της ενάρξεως της αποχής ως και τας τοιαύτας αίτινες θα κατεβάλλοντο κατά τον χρόνον αυτής και δδ)το χρονικόν διάστημα δι'ο υπεχρεούτο ούτος κατά το άρθρ.657-658 του Αστικού Κώδικος εις την καταβολήν των αποδοχών.
γ) Βεβαίωσιν του Ι.Κ.Α. περί της διαρκείας της επιδοτήσεως, του ύψους του ημερησίου επιδόματος και του συνολικώς καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας».
Είς τον Υπουργόν Εργασίας, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.