Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 13 - Αναθεώρηση Δ.Σ.Ε.

1. Σε περίπτωση που η Συνδιάσκεψη υιοθετήσει νέα σύμβαση που θα αναθεωρεί ολικά ή μερικά αυτή τη σύμβαση και εφ' όσον δεν θα ορίζεται διαφορετικά από τη νέα σύμβαση:
α) Η επικύρωση, από ένα Μέλος, της νέας αναθεωρητικής σύμβασης επιφέρει αυτοδίκαια, παρά τις διατάξεις του παραπάνω άρθρ. 9 την άμεση καταγγελία αυτής, εφόσον έχει τεθεί σε ισχύ η νέα αναθεωρητική σύμβαση.
β) Δεν μπορεί να επικυρωθεί από τα μέλη η σύμβαση αυτή από την ημέρα που θα ισχύσει η νέα αναθεωρητική σύμβαση.
2. Αυτή η σύμβαση ισχύει με τη σημερινή της μορφή και περιεχόμενο για τα Μέλη εκείνα που την έχουν επικυρώσει, αλλά δεν έχουν επικυρώσει την αναθεωρημένη σύμβαση.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.