Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1576/1985 Κύρωση ΔΣΕ 156 - Ίση μεταχείριση

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Επικύρωση Διεθνούς Σύμβασης α...

Άρθρο 1 - Εκταση εφαρμογής Δ.Σ.Ε. 156/1981...

Άρθρο 2 - Έκταση εφαρμογής...

Άρθρο 3 - Τρόποι εφαρμογής της Σύμβα...

Άρθρο 4 - Διευκόλυνση εύρεσης απασχό...

Άρθρο 5 - Λοιπά μέτρα...

Άρθρο 6 - Ενημέρωση και εκπαίδευση κ...

Άρθρο 7 - Επαγγελματικός προσανατολ...

Άρθρο 8 - Προστασία από την απόλυση...

Άρθρο 9 - Εφαρμογή της Σύμβασης κατά ...

Άρθρο 10 - Σταδιακή εφαρμογή Σύμβασης...

Άρθρο 11 - Συμμετοχή κοινωνικών συνομ...

Άρθρο 12 - Κοινοποίηση επίσημων επικυ...

Άρθρο 13 - Δεσμευτικότητα - Θέση σε ισ...

Άρθρο 14 - Δικαίωμα καταγγελίας...

Άρθρο 15 - Γνωστοποίηση καταχώρησης ε...

Άρθρο 16 - Κοινοποίηση στον Ο.Η.Ε....

Άρθρο 17 - Έκθεση εφαρμογής σύμβασης...

Άρθρο 18 - Αναθεώρηση της Σύμβασης...

Άρθρο 19 - Αυθεντικά κείμενα Δ.Σ.Ε....

Άρθρο δεύτερο - Αντικατάσταση άρθρου 11 παραγρ...

Άρθρο τρίτο - Οικονομική ενίσχυση εργατοϋπ...

Άρθρο τέταρτο - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 10 - Σταδιακή εφαρμογή Σύμβασης

1. Οι διατάξεις αυτής της σύμβασης μπορούν, ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες να εφαρμοστούν σταδιακά, αν είναι ανάγκη, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για το σκοπό αυτόν θα εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση για όλους τους εργαζομένους, που αναφέρει η παρ. 1 του άρθρου 1.
2. Κάθε Μέλος, που επικυρώνει αυτή τη σύμβαση, πρέπει να αναφέρει στην πρώτη έκθεση για την εφαρμογή της σύμβασης που υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, εάν και σε ποιες διατάξεις σκοπεύει να κάνει χρήση της δυνατότητας που του παρέχεται από την παρ. 1 αυτού του άρθρου, και στις επόμενες εκθέσεις
θα πρέπει να αναφέρει τη έκταση της ισχύος που έδωσε ή σκοπεύει να δώσει στις διατάξεις αυτής της σύμβασης.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.