Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1342/1983 Εξάλειψη διακρίσεων κατά γυναικών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Κύρωση Σύμβασης των Ηνωμένων ...

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ...

Άρθρο 1 - Έννοια διάκρισης κατά τω...

Άρθρο 2 - Μέτρα εφαρμογής της Σύμβ...

Άρθρο 3 - Λήψη απαιτούμενων μέτρω...

Άρθρο 4 - Ειδικά πρόσκαιρα μέτρα - ...

Άρθρο 5 - Εξάλειψη προκαταλήψεων...

Άρθρο 6 - Μέτρα για καταστολή εκμε...

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ...

Άρθρο 7 - Δικαίωμα ψήφου - Δικαίωμα σ...

Άρθρο 8 - Εκπροσώπηση από γυναίκες σ...

Άρθρο 9 - Υπηκοότητα γυναικών...

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ...

Άρθρο 10 - Εκπαίδευση - επαγγελματικό...

Άρθρο 11 - Γυναικεία απασχόληση - ίσες...

Άρθρο 12 - Εξάλειψη διακρίσεων στον τ...

Άρθρο 13 - Εξάλειψη λοιπών διακρίσεων...

Άρθρο 14 - Γυναίκες αγροτικών περιοχώ...

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ...

Άρθρο 15 - Ισότητα ενώπιον του νόμου...

Άρθρο 16 - Εξάλειψη διακρίσεων σε ζητ...

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ...

Άρθρο 17 - Σύσταση επιτροπής για εξάλ...

Άρθρο 18 - Εκθεση μέτρων για εφαρμογή ...

Άρθρο 19 - Εσωτερικός Κανονισμός της ...

Άρθρο 20 - Συνεδριάσεις Επιτροπής...

Άρθρο 21 - Ετήσιες Εκθέσεις της Επιτρ...

Άρθρο 22 - Εκπροσώπηση ειδικευμένων ο...

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ...

Άρθρο 23 - Διατάξεις εθνικών δικαίων ...

Άρθρο 24 - Μέτρα σε εθνικό επίπεδο...

Άρθρο 25 - Υπογραφή της παρούσας Συμβ...

Άρθρο 26 - Αναθεώρηση της παρούσας συ...

Άρθρο 27 - Θέση της παρούσας συμβάσεω...

Άρθρο 28 - Επιφυλάξεις κρατών κατά τη...

Άρθρο 29 - Διαφορές ως προς την ερμηνε...

Άρθρο 30 - Κείμενα της Συμβάσεως...

Άρθρο δεύτερο - Ισχύς...

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1 - Έννοια διάκρισης κατά των γυναικών

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμβάσεως ο όρος "διακρίσεις κατά των
γυναικών" αφορά κάθε διαχωρισμό, εξαίρεση ή περιορισμό που βασίζεται στο φύλο και που έχει
σαν αποτέλεσμα ή σκοπό να διακυβεύσει ή να καταστρέψει τη με βάση την ισότητα ανδρών και
γυναικών αναγνώριση, απόλαυση ή άσκηση από τις γυναίκες, ανεξαρτήτως της οικογενειακής τους
κατάστασης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό,
κοινωνικό, πολιτιστικό και αστικό τομέα ή σε κάθε άλλο τομέα.

Άρθρο 2 - Μέτρα εφαρμογής της Σύμβασης

Τα Κράτη μέλη καταδικάζουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών σε όλες τις
μορφές της, συμφωνούν να συνεχίσουν με όλα τα κατάλληλα μέσα και χωρίς καθυστέρηση μια
πολιτική που θα τείνει να εξαλείψει τις διακρίσεις κατά των γυναικών και προς το σκοπό αυτόν,
αναλαμβάνουν την υποχρέωση :
α. να εγγράψουν στο εθνικό τους Σύνταγμα ή σε κάθε άλλη προσήκουσα νομοθετική
διάταξη την αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών, εάν αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, και να
εξασφαλίσουν με τη νομοθεσία ή με άλλα κατάλληλα μέσα την πραγματική εφαρμογή της εν λόγω
αρχής,
β. να υιοθετήσουν νομοθετικά μέτρα και άλλα συνδυασμένα κατάλληλα μέτρα,
συμπεριλαμβανομένων και κυρώσεων εν ανάγκη, τα οποία θα απαγορεύουν κάθε διάκριση κατά
των γυναικών,
γ. να εγκαθιδρύουν δικαστική προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών σε βάση
ισότητας με τους άνδρες και να εγγυηθούν, μέσω των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων και άλλων
δημοσίων οργανισμών, την πραγματική προστασία των γυναικών εναντίον κάθε πράξεως
διακρίσεως,
δ. να απέχουν από κάθε πράξη ή άσκηση διακρίσεως κατά των γυναικών και να
ενεργούν κατά τρόπο ώστε οι δημόσιες αρχές και οι δημόσιοι οργανισμοί να συμμορφωθούν στην
υποχρέωση αυτή,
ε. να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν τις διακρίσεις κατά των
γυναικών που ασκούνται από ένα πρόσωπο, μια οργάνωση ή μια οποιαδήποτε επιχείρηση στ. να
λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και νομοθετικών διατάξεων, για να
τροποποιήσουν ή να καταργήσουν κάθε νόμο, κανονιστική διάταξη, έθιμο ή συνήθεια που αποτελεί
διάκριση κατά των γυναικών,
ζ. να καταργήσουν όλες τις ποινικές διατάξεις που αποτελούν διάκριση κατά των
γυναικών.

Άρθρο 3 - Λήψη απαιτούμενων μέτρων

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν σε όλους τους τομείς, ιδίως στον πολιτικό,
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα, όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και
νομοθετικών διατάξεων, για να εξασφαλίσουν την πλήρη ανάπτυξη και την πρόοδο των γυναικών,
ώστε να τους εξασφαλίσουν την άσκηση και την απόλαυση των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών σε βάση ισότητας με τους άνδρες.

Άρθρο 4 - Ειδικά πρόσκαιρα μέτρα - Θετική διάκριση

1. Η εκ μέρους των Κρατών μελών υιοθέτηση ειδικών προσκαίρων μέτρων
που αποσκοπούν στην επίσπευση της εγκαθιδρύσεως μιας πραγματικής ισότητας μεταξύ των
ανδρών και των γυναικών δεν θεωρείται σαν πράξη διακρίσεως όπως καθορίζεται στην παρούσα
Σύμβαση, αλλά δεν πρέπει με κανένα τρόπο να έχει σαν συνέπεια τη διατήρηση κανόνων άνισων ή
ξεχωριστών. Τα μέτρα αυτά πρέπει να καταργηθούν μόλις επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί στο
θέμα της ισότητας ευκαιριών και μεταχειρίσεως.
2. Η εκ μέρους των Κρατών μελών υιοθέτηση ειδικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων
και των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση, που αποσκοπούν στην προστασία της
μητρότητας, δεν θεωρείται σαν μία πράξη διακρίσεως.

Άρθρο 5 - Εξάλειψη προκαταλήψεων

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε :
α. να τροποποιήσουν τα σχέδια και τα πρότυπα κοινωνικοπολιτιστικής συμπεριφοράς
του άνδρα και της γυναίκας με σκοπό να φθάσουν στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και των
εθιμικών ή κάθε άλλου τύπου συνηθειών που βασίζονται στην ιδέα της κατωτερότητας ή της
ανωτερότητας του ενός ή του άλλου φύλου ή στην ιδέα ενός στερεότυπου ρόλου των ανδρών και
των γυναικών,
β. να ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε η οικογενειακή αγωγή να συμβάλλει στην καλή
κατανόηση ότι η μητρότητα είναι κοινωνική λειτουργία και στην αναγνώριση της κοινής ευθύνης
του άνδρα και της γυναίκας στη φροντίδα για την ανατροφή των παιδιών και για την εξασφάλιση
της αναπτύξεώς τους, εξυπακουομένου ότι το συμφέρον των παιδιών είναι ο πρωταρχικός ρόλος σε
όλες τις περιπτώσεις.

Άρθρο 6 - Μέτρα για καταστολή εκμετάλλευσης των γυναικών

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων
και νομοθετικών διατάξεων, για να καταστείλουν, σε όλες τις μορφές τους, το εμπόριο των
γυναικών και την εκμετάλλευση της πορνείας των γυναικών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.