Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1342/1983 Εξάλειψη διακρίσεων κατά γυναικών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Κύρωση Σύμβασης των Ηνωμένων ...

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ...

Άρθρο 1 - Έννοια διάκρισης κατά τω...

Άρθρο 2 - Μέτρα εφαρμογής της Σύμβ...

Άρθρο 3 - Λήψη απαιτούμενων μέτρω...

Άρθρο 4 - Ειδικά πρόσκαιρα μέτρα - ...

Άρθρο 5 - Εξάλειψη προκαταλήψεων...

Άρθρο 6 - Μέτρα για καταστολή εκμε...

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ...

Άρθρο 7 - Δικαίωμα ψήφου - Δικαίωμα σ...

Άρθρο 8 - Εκπροσώπηση από γυναίκες σ...

Άρθρο 9 - Υπηκοότητα γυναικών...

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ...

Άρθρο 10 - Εκπαίδευση - επαγγελματικό...

Άρθρο 11 - Γυναικεία απασχόληση - ίσες...

Άρθρο 12 - Εξάλειψη διακρίσεων στον τ...

Άρθρο 13 - Εξάλειψη λοιπών διακρίσεων...

Άρθρο 14 - Γυναίκες αγροτικών περιοχώ...

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ...

Άρθρο 15 - Ισότητα ενώπιον του νόμου...

Άρθρο 16 - Εξάλειψη διακρίσεων σε ζητ...

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ...

Άρθρο 17 - Σύσταση επιτροπής για εξάλ...

Άρθρο 18 - Εκθεση μέτρων για εφαρμογή ...

Άρθρο 19 - Εσωτερικός Κανονισμός της ...

Άρθρο 20 - Συνεδριάσεις Επιτροπής...

Άρθρο 21 - Ετήσιες Εκθέσεις της Επιτρ...

Άρθρο 22 - Εκπροσώπηση ειδικευμένων ο...

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ...

Άρθρο 23 - Διατάξεις εθνικών δικαίων ...

Άρθρο 24 - Μέτρα σε εθνικό επίπεδο...

Άρθρο 25 - Υπογραφή της παρούσας Συμβ...

Άρθρο 26 - Αναθεώρηση της παρούσας συ...

Άρθρο 27 - Θέση της παρούσας συμβάσεω...

Άρθρο 28 - Επιφυλάξεις κρατών κατά τη...

Άρθρο 29 - Διαφορές ως προς την ερμηνε...

Άρθρο 30 - Κείμενα της Συμβάσεως...

Άρθρο δεύτερο - Ισχύς...

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Άρθρο 10 - Εκπαίδευση - επαγγελματικός προσανατολισμός γυναικών

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν τις
διακρίσεις κατά των γυναικών ώστε να τους εξασφαλίσουν δικαιώματα ίσα με εκείνα των ανδρών
όσον αφορά την εκπαίδευση και, ιδιαίτερα, για να εξασφαλίσουν, σε βάση ισότητας του άνδρα και
της γυναίκας :
α. τους ίδιους όρους επαγγελματικού προσανατολισμού, παρακολουθήσεως σπουδών
και αποκτήσεως διπλωμάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των κατηγοριών, στις αγροτικές
ζώνες όπως στις αστικές ζώνες. Η ισότητα αυτή θα πρέπει να εξασφαλιστεί στην προσχολική,
γενική, τεχνική, επαγγελματική και ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο
επαγγελματικής εκπαίδευσης,
β. το δικαίωμα να παρακολουθούν τα ίδια προγράμματα, να έχουν ένα εκπαιδευτικό
προσωπικό με προσόντα της ίδιας τάξεως, σχολικούς χώρους και εξοπλισμό της ίδιας ποιότητας,
γ. την εξάλειψη κάθε στερεότυπης αντιλήψεως των ρόλων του άνδρα και της γυναίκας
σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές της εκπαιδεύσεως ενθαρρύνοντας τη μικτή εκπαίδευση
και άλλους τύπους εκπαιδεύσεως που θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση του σκοπού αυτού και,
ιδιαίτερα, αναθεωρώντας τα σχολικά βιβλία και τα σχολικά προγράμματα και προσαρμόζοντας τις
παιδαγωγικές μεθόδους,
δ. τις ίδιες δυνατότητες όσον αφορά τη χορήγηση υποτροφιών και άλλων
επιχορηγήσεων για τις σπουδές,
ε. τις ίδιες δυνατότητες παρακολουθήσεως των προγραμμάτων διαρκούς εκπαιδεύσεως,
συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων στοιχειώδους εκπαιδεύσεως για ενηλίκους και
λειτουργικής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, προς το σκοπό κυρίως να ελαττώσουν το ενωρίτερο κάθε
απόσταση εκπαιδεύσεως που υπάρχει μεταξύ των ανδρών και των γυναικών,
στ. τη μείωση των ποσοστών εγκαταλείψεως των σπουδών από τις γυναίκες και την
οργάνωση προγραμμάτων για τα κορίτσια και τις γυναίκες που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο,
ζ. τις ίδιες δυνατότητες να συμμετέχουν ενεργά στα σπόρ και τη σωματική αγωγή,
η. τη δυνατότητα να λαμβάνουν ειδικές πληροφορίες μορφωτικής φύσεως που τείνουν
να εξασφαλίσουν την υγεία και την ευτυχία των οικογενειών, συμπεριλαμβανομένων σ' αυτές και
της πληροφορήσεως και συμβουλών σχετικών με τον οικογενειακό προγραμματισμό.

Άρθρο 11 - Γυναικεία απασχόληση - ίσες αμοιβές

1. Τα Κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν όλα τα
κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν τη διάκριση κατά των γυναικών στον τομέα της
απασχολήσεως ώστε να εξασφαλιστούν σε βάση ισότητας του άνδρα και της γυναίκας τα ίδια
δικαιώματα, και ιδιαίτερα :
α. το δικαίωμα εργασίας σαν αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρωπίνων όντων,
β. το δικαίωμα σε ίσες δυνατότητες απασχολήσεως, συμπεριλαμβανομένης της
εφαρμογής των ίδιων κριτηρίων επιλογής στο θέμα της απασχολήσεως,
γ. το δικαίωμα ελεύθερης εκλογής του επαγγέλματος ή της εργασίας, το δικαίωμα
προαγωγής, σταθερότητας της εργασίας και το δικαίωμα όλων των παροχών και όρων εργασίας, το
δικαίωμα επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και μετεκπαιδεύσεως, συμπεριλαμβανομένης της
μαθητείας, της επαγγελματικής τελειοποιήσεως και της διαρκούς εκπαιδεύσεως,
δ. το δικαίωμα ίσης αμοιβής, συμπεριλαμβανομένης και της ίσης παροχής, με ίση
αμοιβή για εργασία ίσης αξίας και ίση μεταχείριση ως προς την εκτίμηση της ποιότητας της
εργασίας,
ε. το δικαίωμα κοινωνικής ασφαλίσεως, κυρίως το δικαίωμα παροχών συντάξεως,
ανεργίας, ασθενείας, αναπηρίας και γήρατος ή για κάθε άλλη αιτία απώλειας της ικανότητας προς
εργασία, καθώς και το δικαίωμα πληρωμένων αδειών,
στ. το δικαίωμα για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των συνθηκών
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διασφαλίσεως της λειτουργίας της αναπαραγωγή,
2. Για να προλάβουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών λόγω του γάμου τους ή της
μητρότητας και για να εξασφαλίσουν το πραγματικό τους δικαίωμα προς εργασία, τα Κράτη μέλη
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν κατάλληλα μέτρα που σκοπό έχουν :
α. ν' απαγορεύουν, επί ποινή κυρώσεων, την απόλυση για λόγους εγκυμοσύνης και τη
διάκριση στις απολύσεις που βασίζονται στην οικογενειακή κατάσταση,
β. να καθιερώσουν την παροχή πληρωμένων αδειών εγκυμοσύνης ή αδειών
εγκυμοσύνης που δίδουν δικαίωμα σε παρόμοιες κοινωνικές παροχές, με την εγγύηση της
διατηρήσεως της προηγουμένης εργασίας, των δικαιωμάτων αρχαιότητας και των κοινωνικών
προνομίων,
γ. να ενθαρρύνουν την παροχή των αναγκαίων κοινωνικών υπηρεσιών υποστηρίξεως
για να επιτρέψουν στους γονείς να συνδυάσουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις με τις
επαγγελματικές ευθύνες και τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή ευνοώντας ιδιαίτερα την εγκατάσταση
και την ανάπτυξη δικτύου παιδικών σταθμών,
δ. να εξασφαλίσουν ειδική προστασία στις εγκύους των οποίων η εργασία
αποδεικνύεται ότι είναι βλαβερή.
3. Οι νόμοι που σκοπεύουν την προστασία των γυναικών στους τομείς που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο θα επανεξετάζονται περιοδικά σε συνάρτηση με τις επιστημονικές
και τεχνικές γνώσεις και θα αναθεωρούνται, θα καταργούνται ή θα επεκτείνονται ανάλογα με τις
ανάγκες.

Άρθρο 12 - Εξάλειψη διακρίσεων στον τομέα υγειονομικής περιθάλψεως

1. Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν
τις διακρίσες κατά των γυναικών στον τομέα της υγειονομικής περιθάλψεως, ώστε να
εξασφαλίσουν σ' αυτές, σε βάση ισότητας άνδρα και γυναίκας, τα μέσα ώστε να δικαιούνται
ιατρικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που αφορούν τον οικογενειακό
προγραμματισμό.
2. Παρά τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1, τα Κράτη μέλη θα παρέχουν στις
γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά τον τοκετό και μετά τον τοκετό, κατάλληλες
υπηρεσίες και εν ανάγκη δωρεάν, καθώς και κατάλληλη διατροφή κατά την εγκυμοσύνη και το
θηλασμό.

Άρθρο 13 - Εξάλειψη λοιπών διακρίσεων

Τα Κράτη μέλη θα λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη των
διακρίσεων κατά των γυναικών και σε άλλους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής,
αποσκοπώντας στο να διασφαλίσουν τα ίδια δικαιώματα, με βάση την αρχή της ισότητας ανδρών
και γυναικών, ειδικότερα :
α. το δικαίωμα να λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα,
β. το δικαίωμα να συνάπτουν τραπεζικά δάνεια και να εγγράφουν υποθήκες καθώς και
το δικαίωμά τους όσον αφορά τις λοιπές μορφές οικονομικής πιστώσεως,
γ. το δικαίωμα να συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, στα σπόρ και σε όλες
τις εκφάνσεις της πολιτιστικής ζωής.

Άρθρο 14 - Γυναίκες αγροτικών περιοχών

1. Τα Κράτη μέλη θα λάβουν υπόψη τα ειδικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν
στην οικονομική επιβίωση των οικογενειών τους κυρίως με την εργασία τους στους μη
εγχρήματους τομείς της οικονομίας, θα λάβουν σε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας Συμβάσεως που αφορούν τις γυναίκες των αγροτικών
περιοχών.
2. Τα Κράτη μέλη θα λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη των
διακρίσεων κατά των γυναικών στις αγροτικές περιοχές αποσκοπώντας στο να διασφαλίσουν με
βάση την αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών, την συμμετοχή τους στην αγροτική ανάπτυξη
και την απόληψη οφέλους απ' αυτήν και ειδικότερα θα εξασφαλίσουν στις γυναίκες αυτές το
δικαίωμα :
α. να συμμετέχουν στην εκπόνηση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων σε
όλα τα επίπεδα,
β. να τύχουν της παροχής των μέσων που αφορούν την προστασία της υγείας και δή
επαρκούς πληροφορήσεως, συμβουλών και υπηρεσιών στον οικογενειακό προγραμματισμό,
γ. να απολαμβάνουν τα άμεσα οφελήματα που προκύπτουν από τα προγράμματα
κοινωνικής ασφαλίσεως,
δ. να λαμβάνουν κάθε μορφή εκπαιδεύσεως και μορφώσεως, επισήμου και ανεπισήμου,
συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που αφορά τη λειτουργική στοιχειώδη παιδεία, καθώς, μεταξύ
άλλων, και το όφελος που προκύπτει από τις υπηρεσίες που παρέχονται προς το κοινωνικό σύνολο
με εκλαϊκευμένη μορφή, με σκοπό να αυξήσουν την τεχνική τους επάρκεια,
ε. να οργανώνουν ομάδες αλληλοβοηθείας και συνεταιρισμούς με σκοπό να επιτύχουν
ίσες ευκαιρίες στον οικονομικό τομέα τόσο στην έμμισθη όσο και την ανεξάρτητη απασχόληση,
ζ. να συμμετέχουν σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες,
η. να λαμβάνουν αγροτικές πιστώσεις και δάνεια, να τους παρέχονται διευκολύνσεις
στον τομέα του μάρκετινγκ καθώς και η κατάλληλη τεχνολογία, να τυγχάνουν δε ίσης
μεταχειρίσεως κατά τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις και τα σχέδια αναδασμού της γης,
θ. να απολαμβάνουν κατάλληλες συνθήκες διαβιώσεως, ειδικότερα όσον αφορά τη
στέγαση, την υγεία, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος, τις μεταφορές και συγκοινωνίες.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.