Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1342/1983 Εξάλειψη διακρίσεων κατά γυναικών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Κύρωση Σύμβασης των Ηνωμένων ...

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ...

Άρθρο 1 - Έννοια διάκρισης κατά τω...

Άρθρο 2 - Μέτρα εφαρμογής της Σύμβ...

Άρθρο 3 - Λήψη απαιτούμενων μέτρω...

Άρθρο 4 - Ειδικά πρόσκαιρα μέτρα - ...

Άρθρο 5 - Εξάλειψη προκαταλήψεων...

Άρθρο 6 - Μέτρα για καταστολή εκμε...

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ...

Άρθρο 7 - Δικαίωμα ψήφου - Δικαίωμα σ...

Άρθρο 8 - Εκπροσώπηση από γυναίκες σ...

Άρθρο 9 - Υπηκοότητα γυναικών...

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ...

Άρθρο 10 - Εκπαίδευση - επαγγελματικό...

Άρθρο 11 - Γυναικεία απασχόληση - ίσες...

Άρθρο 12 - Εξάλειψη διακρίσεων στον τ...

Άρθρο 13 - Εξάλειψη λοιπών διακρίσεων...

Άρθρο 14 - Γυναίκες αγροτικών περιοχώ...

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ...

Άρθρο 15 - Ισότητα ενώπιον του νόμου...

Άρθρο 16 - Εξάλειψη διακρίσεων σε ζητ...

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ...

Άρθρο 17 - Σύσταση επιτροπής για εξάλ...

Άρθρο 18 - Εκθεση μέτρων για εφαρμογή ...

Άρθρο 19 - Εσωτερικός Κανονισμός της ...

Άρθρο 20 - Συνεδριάσεις Επιτροπής...

Άρθρο 21 - Ετήσιες Εκθέσεις της Επιτρ...

Άρθρο 22 - Εκπροσώπηση ειδικευμένων ο...

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ...

Άρθρο 23 - Διατάξεις εθνικών δικαίων ...

Άρθρο 24 - Μέτρα σε εθνικό επίπεδο...

Άρθρο 25 - Υπογραφή της παρούσας Συμβ...

Άρθρο 26 - Αναθεώρηση της παρούσας συ...

Άρθρο 27 - Θέση της παρούσας συμβάσεω...

Άρθρο 28 - Επιφυλάξεις κρατών κατά τη...

Άρθρο 29 - Διαφορές ως προς την ερμηνε...

Άρθρο 30 - Κείμενα της Συμβάσεως...

Άρθρο δεύτερο - Ισχύς...

Άρθρο 11 - Γυναικεία απασχόληση - ίσες αμοιβές

1. Τα Κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν όλα τα
κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν τη διάκριση κατά των γυναικών στον τομέα της
απασχολήσεως ώστε να εξασφαλιστούν σε βάση ισότητας του άνδρα και της γυναίκας τα ίδια
δικαιώματα, και ιδιαίτερα :
α. το δικαίωμα εργασίας σαν αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρωπίνων όντων,
β. το δικαίωμα σε ίσες δυνατότητες απασχολήσεως, συμπεριλαμβανομένης της
εφαρμογής των ίδιων κριτηρίων επιλογής στο θέμα της απασχολήσεως,
γ. το δικαίωμα ελεύθερης εκλογής του επαγγέλματος ή της εργασίας, το δικαίωμα
προαγωγής, σταθερότητας της εργασίας και το δικαίωμα όλων των παροχών και όρων εργασίας, το
δικαίωμα επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και μετεκπαιδεύσεως, συμπεριλαμβανομένης της
μαθητείας, της επαγγελματικής τελειοποιήσεως και της διαρκούς εκπαιδεύσεως,
δ. το δικαίωμα ίσης αμοιβής, συμπεριλαμβανομένης και της ίσης παροχής, με ίση
αμοιβή για εργασία ίσης αξίας και ίση μεταχείριση ως προς την εκτίμηση της ποιότητας της
εργασίας,
ε. το δικαίωμα κοινωνικής ασφαλίσεως, κυρίως το δικαίωμα παροχών συντάξεως,
ανεργίας, ασθενείας, αναπηρίας και γήρατος ή για κάθε άλλη αιτία απώλειας της ικανότητας προς
εργασία, καθώς και το δικαίωμα πληρωμένων αδειών,
στ. το δικαίωμα για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των συνθηκών
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διασφαλίσεως της λειτουργίας της αναπαραγωγή,
2. Για να προλάβουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών λόγω του γάμου τους ή της
μητρότητας και για να εξασφαλίσουν το πραγματικό τους δικαίωμα προς εργασία, τα Κράτη μέλη
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν κατάλληλα μέτρα που σκοπό έχουν :
α. ν' απαγορεύουν, επί ποινή κυρώσεων, την απόλυση για λόγους εγκυμοσύνης και τη
διάκριση στις απολύσεις που βασίζονται στην οικογενειακή κατάσταση,
β. να καθιερώσουν την παροχή πληρωμένων αδειών εγκυμοσύνης ή αδειών
εγκυμοσύνης που δίδουν δικαίωμα σε παρόμοιες κοινωνικές παροχές, με την εγγύηση της
διατηρήσεως της προηγουμένης εργασίας, των δικαιωμάτων αρχαιότητας και των κοινωνικών
προνομίων,
γ. να ενθαρρύνουν την παροχή των αναγκαίων κοινωνικών υπηρεσιών υποστηρίξεως
για να επιτρέψουν στους γονείς να συνδυάσουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις με τις
επαγγελματικές ευθύνες και τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή ευνοώντας ιδιαίτερα την εγκατάσταση
και την ανάπτυξη δικτύου παιδικών σταθμών,
δ. να εξασφαλίσουν ειδική προστασία στις εγκύους των οποίων η εργασία
αποδεικνύεται ότι είναι βλαβερή.
3. Οι νόμοι που σκοπεύουν την προστασία των γυναικών στους τομείς που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο θα επανεξετάζονται περιοδικά σε συνάρτηση με τις επιστημονικές
και τεχνικές γνώσεις και θα αναθεωρούνται, θα καταργούνται ή θα επεκτείνονται ανάλογα με τις
ανάγκες.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.