Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1342/1983 Εξάλειψη διακρίσεων κατά γυναικών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Κύρωση Σύμβασης των Ηνωμένων ...

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ...

Άρθρο 1 - Έννοια διάκρισης κατά τω...

Άρθρο 2 - Μέτρα εφαρμογής της Σύμβ...

Άρθρο 3 - Λήψη απαιτούμενων μέτρω...

Άρθρο 4 - Ειδικά πρόσκαιρα μέτρα - ...

Άρθρο 5 - Εξάλειψη προκαταλήψεων...

Άρθρο 6 - Μέτρα για καταστολή εκμε...

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ...

Άρθρο 7 - Δικαίωμα ψήφου - Δικαίωμα σ...

Άρθρο 8 - Εκπροσώπηση από γυναίκες σ...

Άρθρο 9 - Υπηκοότητα γυναικών...

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ...

Άρθρο 10 - Εκπαίδευση - επαγγελματικό...

Άρθρο 11 - Γυναικεία απασχόληση - ίσες...

Άρθρο 12 - Εξάλειψη διακρίσεων στον τ...

Άρθρο 13 - Εξάλειψη λοιπών διακρίσεων...

Άρθρο 14 - Γυναίκες αγροτικών περιοχώ...

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ...

Άρθρο 15 - Ισότητα ενώπιον του νόμου...

Άρθρο 16 - Εξάλειψη διακρίσεων σε ζητ...

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ...

Άρθρο 17 - Σύσταση επιτροπής για εξάλ...

Άρθρο 18 - Εκθεση μέτρων για εφαρμογή ...

Άρθρο 19 - Εσωτερικός Κανονισμός της ...

Άρθρο 20 - Συνεδριάσεις Επιτροπής...

Άρθρο 21 - Ετήσιες Εκθέσεις της Επιτρ...

Άρθρο 22 - Εκπροσώπηση ειδικευμένων ο...

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ...

Άρθρο 23 - Διατάξεις εθνικών δικαίων ...

Άρθρο 24 - Μέτρα σε εθνικό επίπεδο...

Άρθρο 25 - Υπογραφή της παρούσας Συμβ...

Άρθρο 26 - Αναθεώρηση της παρούσας συ...

Άρθρο 27 - Θέση της παρούσας συμβάσεω...

Άρθρο 28 - Επιφυλάξεις κρατών κατά τη...

Άρθρο 29 - Διαφορές ως προς την ερμηνε...

Άρθρο 30 - Κείμενα της Συμβάσεως...

Άρθρο δεύτερο - Ισχύς...

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Άρθρο 17 - Σύσταση επιτροπής για εξάλειψη διακρίσεων κατά των γυναικών

1. Με σκοπό να διαπιστωθεί η γενομένη πρόοδος κατά την εφαρμογή της
παρούσας Συμβάσεως, θα συσταθεί Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των
Γυναικών (εφεξής αποκαλουμένη "η Επιτροπή") η οποία αποτελείται, κατά το χρόνο θέσεως σε
ισχύ της Συμβάσεως, από δεκαοκτώ και μετά την επικύρωση ή την προσχώρηση στην Σύμβαση και
του τριακοστού πέμπτου Κράτους μέλους, από είκοσι τρείς εμπειρογνώμονες, μεγάλου ηθικού
κύρους και ικανότητας στον τομέα τον καλυπτόμενο από την Σύμβαση. Οι εμπειρογνώμονες θα
εκλέγονται από τα Κράτη μέλη μεταξύ των υπηκόων τους και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους κάτω
από την προσωπική τους ιδιότητα, λαμβανομένων υπόψη, της δικαίας κατανομής από την άποψη
της γεωγραφικής θέσεως, της αντιπροσωπεύσεως διαφόρων μορφών πολιτισμού καθώς και των
κυριότερων νομικών συστημάτων.
2. Τα μέλη της Επιτροπής θα εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τον κατάλογο των
προσώπων που έχουν προτείνει για υποψηφίους τα Κράτη μέλη. Κάθε Κράτος μέλος έχει το
δικαίωμα να προτείνει ένα μόνο πρόσωπο εκλεγόμενο μεταξύ των υπηκόων του.
3. Η πρώτη εκλογή θα λάβει χώρα έξη μήνες μετά την ημερομηνία της θέσεως σε ισχύ
της παρούσας Συμβάσεως. Τουλάχιστον τρείς μήνες πριν από την ημερομηνία κάθε εκλογής ο
Γενικός Γραμματεύς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα απευθύνει επιστολή προς τα Κράτη
μέλη καλώντας τα να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους εντός δύο μηνών. Ο Γενικός Γραμματεύς
θα προετοιμάσει έναν κατάλογο όλων των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά, με την ένδειξη των
Κρατών μελών που τους έχουν υποδείξει ως υποψηφίους, και θα τον επιδώσει στα Κράτη μέλη.
4. Οι εκλογές των μελών της Επιτροπής θα λάβουν χώρα σε σύνοδο των Κρατών μελών
που θα συγκληθεί από το Γενικό Γραμματέα στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην
σύνοδο αυτή, για την απαρτία της οποίας απαιτούνται τα δύο τρίτα των Κρατών μελών, τα
πρόσωπα που θα εκλεγούν από την Επιτροπή θα είναι εκείνοι οι υποψήφιοι οι οποίοι θα λάβουν το
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων αντιπροσώπων των Κρατών
μελών, τα οποία είναι παρόντα και ψηφίζουν.
5. Τα μέλη της Επιτροπής θα εκλέγονται για περίοδο τεσσάρων ετών. Παρά ταύτα, η
θητεία των εννέα από τα μέλη που εκλέγησαν κατά την πρώτη εκλογή θα λήγει στο τέλος των δύο
ετών. Αμέσως μετά την πρώτη εκλογή ο πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλέγει με κλήρο τα ονόματα
των εννέα αυτών μελών.
6. Η εκλογή των πέντε πρόσθετων μελών της Επιτροπής θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με
τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου μετά την τριακοστή πέμπτη
επικύρωση ή προσχώρηση. Η θητεία των δύο από τα πρόσθετα μέλη που εκλέγησαν προς τούτο θα
λήγει στο τέλος των δύο ετών και τα ονόματα των δύο αυτών μελών της Επιτροπής θα έχουν
εκλεγεί με κλήρο από τον πρόεδρο της Επιτροπής.
7. Για την πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων, το Κράτος μέλος, του οποίου ο
εμπειρογνώμων έχει παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως μέλος της Επιτροπής, θα διορίζει άλλον
εμπειρογνώμονα μεταξύ των υπηκόων του, ο διορισμός δε αυτού θα υπόκειται στην έγκριση της
Επιτροπής.
8. Τα μέλη της Επιτροπής θα λαμβάνουν τις αποδοχές τους, μετά από έγκριση της
Γενικής Συνελεύσεως, από τους πόρους των Ηνωμένων Εθνών και κάτω από τους όρους εκείνους
και τις συνθήκες που θα αποφασίζει η Συνέλευση, λαμβανομένης υπόψη της σπουδαιότητας των
καθηκόντων της Επιτροπής.
9. Ο Γενικός Γραμματεύς των Ηνωμένων Εθνών θα παρέχει το αναγκαίο προσωπικό
και τα μέσα για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της Επιτροπής κάτω από τους
όρους της παρούσας Συμβάσεως.

Άρθρο 18 - Εκθεση μέτρων για εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας

1. Τα Κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στο
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για εξέταση από την Επιτροπή, έκθεση για τα
νομοθετικά, δικαστικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί για τη θέση σε εφαρμογή
των διατάξεων της παρούσας Συμβάσεως ως και έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για το
σκοπό αυτό :
α. εντός ενός έτους από τη θέση σε ισχύ της Συμβάσεως για το ενδιαφερόμενο Κράτος,
και
β. μετέπειτα, τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια και περισσότερα οσάκις το ζητήσει η
Επιτροπή.
2. Οι εκθέσεις θα επισημαίνουν τους παράγοντες και τις δυσχέρειες που επηρεάζουν το
βαθμό εκπληρώσεως των υποχρεώσεων υπό τους όρους της παρούσας Συμβάσεως.

Άρθρο 19 - Εσωτερικός Κανονισμός της Επιτροπής - Εκλογή μελών ΔΣ

1. Η Επιτροπή θα καταρτίζει το δικό της εσωτερικό κανονισμό.
2. Η Επιτροπή θα εκλέγει μέλη του διοικητικού της συμβουλίου για περίοδο δύο ετών.

Άρθρο 20 - Συνεδριάσεις Επιτροπής

1. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει κατά κανόνα μιά φορά το χρόνο για περίοδο
όχι μεγαλύτερη των δύο εβδομάδων με σκοπό την εξέταση των εκθέσεων που έχουν υποβληθεί
σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας Συμβάσεως.
2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνουν χώρα κατά κανόνα στην έδρα του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέρος καθορίσει η Επιτροπή.

Άρθρο 21 - Ετήσιες Εκθέσεις της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή θα υποβάλει ετήσιες εκθέσεις, μέσω του Οικονομικού και
Κοινωνικού Συμβουλίου, προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις
δραστηριότητές της και θα δύναται να προβαίνει σε υποδείξεις και γενικές εισηγήσεις βασιζόμενες
στην εξέταση των εκθέσεων και πληροφοριών, που λαμβάνονται από τα Κράτη μέλη. Αυτές οι
υποδείξεις και γενικές εισηγήσεις θα περιλαμβάνονται στην έκθεση της Επιτροπής με τις
παρατηρήσεις, εάν υπάρχουν, των Κρατών μελών.
2. Ο Γενικός Γραμματεύς θα διαβιβάζει τις εκθέσεις της Επιτροπής, στην Επιτροπή για
τη Θέση των Γυναικών, για πληροφόρησή της.

Άρθρο 22 - Εκπροσώπηση ειδικευμένων οργανώσεων

Οι ειδικευμένες οργανώσεις δικαιούνται να εκπροσωπούνται με
αντιπρόσωπο κατά την εξέταση της εφαρμογής εκείνων των διατάξεων της παρούσας Συμβάσεως
που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων τους. Η Επιτροπή θα δύναται να προσκαλεί τις
ειδικευμένες οργανώσεις να υποβάλλουν τις εκθέσεις τους για την εφαρμογή της Συμβάσεως σε
τομείς που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων τους.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.