Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Ν. 1342/1983 Εξάλειψη διακρίσεων κατά γυναικών

Άρθρα Νόμου

Άρθρο πρώτο - Κύρωση Σύμβασης των Ηνωμένων ...

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ...

Άρθρο 1 - Έννοια διάκρισης κατά τω...

Άρθρο 2 - Μέτρα εφαρμογής της Σύμβ...

Άρθρο 3 - Λήψη απαιτούμενων μέτρω...

Άρθρο 4 - Ειδικά πρόσκαιρα μέτρα - ...

Άρθρο 5 - Εξάλειψη προκαταλήψεων...

Άρθρο 6 - Μέτρα για καταστολή εκμε...

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ...

Άρθρο 7 - Δικαίωμα ψήφου - Δικαίωμα σ...

Άρθρο 8 - Εκπροσώπηση από γυναίκες σ...

Άρθρο 9 - Υπηκοότητα γυναικών...

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ...

Άρθρο 10 - Εκπαίδευση - επαγγελματικό...

Άρθρο 11 - Γυναικεία απασχόληση - ίσες...

Άρθρο 12 - Εξάλειψη διακρίσεων στον τ...

Άρθρο 13 - Εξάλειψη λοιπών διακρίσεων...

Άρθρο 14 - Γυναίκες αγροτικών περιοχώ...

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ...

Άρθρο 15 - Ισότητα ενώπιον του νόμου...

Άρθρο 16 - Εξάλειψη διακρίσεων σε ζητ...

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ...

Άρθρο 17 - Σύσταση επιτροπής για εξάλ...

Άρθρο 18 - Εκθεση μέτρων για εφαρμογή ...

Άρθρο 19 - Εσωτερικός Κανονισμός της ...

Άρθρο 20 - Συνεδριάσεις Επιτροπής...

Άρθρο 21 - Ετήσιες Εκθέσεις της Επιτρ...

Άρθρο 22 - Εκπροσώπηση ειδικευμένων ο...

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ...

Άρθρο 23 - Διατάξεις εθνικών δικαίων ...

Άρθρο 24 - Μέτρα σε εθνικό επίπεδο...

Άρθρο 25 - Υπογραφή της παρούσας Συμβ...

Άρθρο 26 - Αναθεώρηση της παρούσας συ...

Άρθρο 27 - Θέση της παρούσας συμβάσεω...

Άρθρο 28 - Επιφυλάξεις κρατών κατά τη...

Άρθρο 29 - Διαφορές ως προς την ερμηνε...

Άρθρο 30 - Κείμενα της Συμβάσεως...

Άρθρο δεύτερο - Ισχύς...

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Άρθρο 23 - Διατάξεις εθνικών δικαίων περί ισότητας

Η παρούσα Σύμβαση δεν θα επηρεάζει τις διατάξεις εκείνες που συντελούν
περισσότερο στην επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και που είναι δυνατό να
περιέχονται :
α. Στη νομοθεσία ενός Κράτος μέλους, ή
β. Σε άλλη διεθνή σύμβαση, συνθήκη ή συμφωνία που να ισχύει για το Κράτος αυτό.

Άρθρο 24 - Μέτρα σε εθνικό επίπεδο

Τα Κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υιοθετήσουν όλα τα
κατάλληλα μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη της πλήρους πραγματώσεως των δικαιωμάτων
που αναγνωρίζει η παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 25 - Υπογραφή της παρούσας Συμβάσεως

1. Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή για υπογραφή από όλα τα Κράτη.
2. Ο Γενικός Γραμματεύς των Ηνωμένων Εθνών ορίζεται ως θεματοφύλακας της
παρούσας Συμβάσεως.
3. Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση. Τα όργανα της επικυρώσεως θα
κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
4. Η παρούσα Σύμβαση θα παραμένει ανοικτή για προσχώρηση από όλα τα Κράτη. Η
προσχώρηση θα πραγματοποιείται με την κατάθεση του εγγράφου προσχωρήσεως στο Γενικό
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 26 - Αναθεώρηση της παρούσας συμβάσεως

1. Κάθε Κράτος μέλος μπορεί οποτεδήποτε να υποβάλει αίτηση για
αναθεώρηση της παρούσας Συμβάσεως με γραπτή γνωστοποίηση απευθυνομένη προς το Γενικό
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
2. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα αποφασίσει για τα μέτρα, που θα
πρέπει να πάρει ενδεχομένως σχετικά με την αίτηση αυτή.

Άρθρο 27 - Θέση της παρούσας συμβάσεως σε ισχύ

1. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την
ημερομηνία καταθέσεως στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών του εικοστού εγγράφου
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως.
2. Για κάθε Κράτος που επικυρώνει την παρούσα Σύμβαση ή προσχωρεί σ' αυτή μετά
την κατάθεση του εικοστού εγγράφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, η εν λόγω Σύμβαση θα
ισχύει την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία καταθέσεως του εγγράφου επικυρώσεως ή
προσχωρήσεως του Κράτους αυτού.

Άρθρο 28 - Επιφυλάξεις κρατών κατά την επικύρωση ή προσχώρηση

1. Ο Γενικός Γραμματεύς των Ηνωμένων Εθνών θα λάβει και θα
διαβιβάσει σε όλα τα Κράτη κείμενο με τις επιφυλάξεις που προέβαλαν τα Κράτη κατά το χρόνο
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως.
2. Δεν θα γίνεται δεκτή επιφύλαξη που είναι ασυμβίβαστη με το αντικείμενο και το
σκοπό της παρούσας Συμβάσεως.
3. Οι επιφυλάξεις μπορούν να αρθούν ανά πάσα στιγμή με γνωστοποίηση
απευθυνόμενη γι' αυτόν το σκοπό στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ο οποίος θα
αναλάβει να πληροφορήσει σχετικά όλα τα Κράτη μέλη. Η γνωστοποίηση αυτή θα έχει ισχύ από
την ημερομηνία της λήψεώς της.

Άρθρο 29 - Διαφορές ως προς την ερμηνεία ή εφαρμογή - Διαιτησία

1. Κάθε διαφορά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Κρατών μελών που αφορά
την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμβάσεως και η οποία δεν έχει διακανονισθεί με
διαπραγματεύσεις, θα φέρεται προς διαιτησία με αίτηση ενός των Κρατών. Εάν εντός έξη μηνών
από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για διαιτησία τα μέρη δεν συμφωνήσουν σχετικά με
την οργάνωση αυτής, θα δύναται καθένα από αυτά να φέρει τη διαφορά ενώπιον του Διεθνούς
Δικαστηρίου με αίτηση που θα υποβάλλεται σύμφωνα με το Καταστατικό του Δικαστηρίου.
2. Κάθε Κράτος θα δύναται κατά την υπογραφή ή επικύρωση της Συμβάσεως ή την
προσχώρηση σ' αυτή, να δηλώσει ότι δεν θεωρεί δεσμευτική γι' αυτό την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου. Τα άλλα Κράτη μέλη δεν θα δεσμεύονται από την παράγραφο αυτή, σε σχέση με
εκείνο το Κράτος μέλος που έχει διατυπώσει παρόμοια επιφύλαξη.
3. Κάθε Κράτος μέλος που έχει διατυπώσει επιφύλαξη σύμφωνα με την παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να άρει την επιφύλαξη αυτή με γνωστοποίηση
προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 30 - Κείμενα της Συμβάσεως

Η παρούσα Σύμβαση, τα κείμενα της οποίας στην αραβική, κινεζική,
αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα είναι εξ ίσου αυθεντικά, θα κατατεθεί στο Γενικό
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ τούτων, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την
παρούσα Σύμβαση.
Με το παρόν πιστοποιώ ότι το παραπάνω κείμενο αποτελεί ακριβές αντίγραφο στην
αγγλική και γαλλική της Συμβάσεως για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεως κατά των
Γυναικών, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου
1979. Το πρωτότυπο έχει κατα τεθεί στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.