Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Οδηγία 2006/54/ΕΚ Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Άρθρα Νόμου

ΤΙΤΛΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 1 - Σκοπός...

Άρθρο 2 - Ορισμοί...

Άρθρο 3 - Θετική δράση...

TITΛΟΣ II - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ισότητα της αμοιβής...

Άρθρο 4 - Απαγόρευση διακρίσεων...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ίση μεταχείριση στα επαγγε...

Άρθρο 5 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 6 - Προσωπικό πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 7 - Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογ...

Άρθρο 8 - Εξαιρέσεις από το καθ’ ύ...

Άρθρο 9 - Παραδείγματα διακρίσεων...

Άρθρο 10 - Εφαρμογή ως προς τους αυ...

Άρθρο 11 - Δυνατότητα αναβολής ως π...

Άρθρο 12 - Αναδρομική ισχύς...

Άρθρο 13 - Μεταβλητή ηλικία συνταξ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ίση μεταχείριση σε σχέση με...

Άρθρο 14 - Απαγόρευση διακρίσεων...

Άρθρο 15 - Επιστροφή ύστερα από άδε...

Άρθρο 16 - Άδεια πατρότητας και υιο...

TITΛΟΣ III - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ένδικα βοηθήματα και επιβο...

ΤΜΗΜΑ 1 - Ένδικα βοηθήματα...

Άρθρο 17 - Προάσπιση των δικαιωμ...

Άρθρο 18 - Αποζημίωση ή αντιστάθ...

ΤΜΗΜΑ 2 - Βάρος αποδείξεως...

Άρθρο 19 - Βάρος αποδείξεως...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Προώθηση της ίσης μεταχείρ...

Άρθρο 20 - Φορείς αρμόδιοι για την ...

Άρθρο 21 - Κοινωνικός διάλογος...

Άρθρο 22 - Διάλογος με μη κυβερνητι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Γενικές οριζόντιες διατάξε...

Άρθρο 23 - Συμμόρφωση...

Άρθρο 24 - Προστασία έναντι αντιπο...

Άρθρο 25 - Κυρώσεις...

Άρθρο 26 - Πρόληψη διακρίσεων...

Άρθρο 27 - Ελάχιστες προϋποθέσεις...

Άρθρο 28 - Σχέση με κοινοτικές και ...

Άρθρο 29 - Συνεκτίμηση της ισότητα...

Άρθρο 30 - Διαβίβαση πληροφοριών...

TITΛΟΣ IV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Άρθρο 31 - Εκθέσεις...

Άρθρο 32 - Επανεξέταση...

Άρθρο 33 - Εφαρμογή...

Άρθρο 34 - Κατάργηση...

Άρθρο 35 - Έναρξη ισχύος...

Άρθρο 36 - Αποδέκτες...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ...

ΜΕΡΟΣ A - Καταργηθείσες οδηγίες με τ...

ΜΕΡΟΣ B - Κατάλογος των προθεσμιών γ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας αντιστοιχίας...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας αντιστοιχίας
Οδηγία 75/117/ΕΟΚ Οδηγία 76/207/ΕΟΚ Οδηγία 86/378/ΕΟΚ Οδηγία 97/80/ΕΚ Παρούσα Οδηγία
- Άρθρο 1

παράγραφος 1
Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 1
- Άρθρο 1

παράγραφος 2
- - -
- Άρθρο 2

παράγραφος 2 πρώτη

περίπτωση
- - Άρθρο 2 παράγραφος 1

στοιχείο α)
- Άρθρο 2

παράγραφος 2

δεύτερη περίπτωση
- Άρθρο 2

παράγραφος 2
Άρθρο 2 παράγραφος 1

στοιχείο β)
- Άρθρο 2

παράγραφος 2 τρίτη

και τέταρτη

περίπτωση
- - Άρθρο 2 παράγραφος 1

στοιχεία γ) και δ)
- - - - Άρθρο 2 παράγραφος 1

στοιχείο ε)
- - Άρθρο 2

παράγραφος 1
- Άρθρο 2 παράγραφος 1

στοιχείο στ)
- Άρθρο 2

παράγραφοι 3 και 4

και άρθρο 2

παράγραφος 7 τρίτο

εδάφιο
- - Άρθρο 2 παράγραφος 2
- Άρθρο 2

παράγραφος 8
- - Άρθρο 3
Άρθρο 1 - - - Άρθρο 4
- - Άρθρο 5

παράγραφος 1
- Άρθρο 5
- - Άρθρο 3 - Άρθρο 6
- - Άρθρο 4 - Άρθρο 7 παράγραφος 1
- - - - Άρθρο 7 παράγραφος 2
- - Άρθρο 2

παράγραφος 2
- Άρθρο 8 παράγραφος 1
- - Άρθρο 2

παράγραφος 3
- Άρθρο 8 παράγραφος 2
- - Άρθρο 6 - Άρθρο 9
- - Άρθρο 8 - Άρθρο 10
- - Άρθρο 9 - Άρθρο 11
- - Άρθρο 2 της οδηγίας

96/97/EΚ)
- Άρθρο 12
- - Άρθρο 9α - Άρθρο 13
- Άρθρο 2

παράγραφος 1 και

άρθρο 3

παράγραφος 1
- Άρθρο 2

παράγραφος 1
Άρθρο 14

παράγραφος 1
- Άρθρο 2

παράγραφος 6
-   Άρθρο 14

παράγραφος 2
- Άρθρο 2

παράγραφος 7

δεύτερο εδάφιο
- - Άρθρο 15
- Άρθρο 2

παράγραφος 7

τέταρτο εδάφιο

δεύτερη και τρίτη

πρόταση
- - Άρθρο 16
Άρθρο 2 Άρθρο 6

παράγραφος 1
Άρθρο 10 - Άρθρο 17

παράγραφος 1
- Άρθρο 6

παράγραφος 3
- - Άρθρο 17

παράγραφος 2
- Άρθρο 6

παράγραφος 4
- - Άρθρο 17

παράγραφος 3
- Άρθρο 6

παράγραφος 2
- - Άρθρο 18
- - - Άρθρα 3 και 4 Άρθρο 19
- Άρθρο 8α - - Άρθρο 20
- Άρθρο 8β - - Άρθρο 21
- Άρθρο 8γ - - Άρθρο 22
Άρθρα 3 και 6 Άρθρο 3

παράγραφος 2

στοιχείο α)
- - Άρθρο 23 στοιχείο α)
Άρθρο 4 Άρθρο 3

παράγραφος 2

στοιχείο β)
Άρθρο 7 στοιχείο α) - Άρθρο 23 στοιχείο β)
- - Άρθρο 7 στοιχείο β) - Άρθρο 23 στοιχείο γ)
Άρθρο 5 Άρθρο 7 Άρθρο 11 - Άρθρο 24
Άρθρο 6 - - - -
- Άρθρο 8δ - - Άρθρο 25
- Άρθρο 2

παράγραφος 5
- - Άρθρο 26
- Άρθρο 8ε

παράγραφος 1
- Άρθρο 4

παράγραφος 2
Άρθρο 27

παράγραφος 1
- Άρθρο 8ε

παράγραφος 2
- Άρθρο 6 Άρθρο 27

παράγραφος 2
- Άρθρο 2

παράγραφος 7 πρώτο

εδάφιο
Άρθρο 5

παράγραφος 2
- Άρθρο 28

παράγραφος 1
- Άρθρο 2

παράγραφος 7

τέταρτο εδάφιο πρώτη

πρόταση
- - Άρθρο 28

παράγραφος 2
- Άρθρο 1

παράγραφος 1α
- - Άρθρο 29
Άρθρο 7 Άρθρο 8 - Άρθρο 5 Άρθρο 30
Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 12

παράγραφος 2
Άρθρο 7 τέταρτο

εδάφιο
Άρθρο 31

παράγραφοι 1 και 2
- Άρθρο 9

παράγραφος 2
- - Άρθρο 31

παράγραφος 3
- - - - Άρθρο 32
Άρθρο 8 Άρθρο 9

παράγραφος 1 πρώτο

εδάφιο και άρθρο 9

παράγραφοι 2 και 3
Άρθρο 12

παράγραφος 1
Άρθρο 7 πρώτο

δεύτερο και τρίτο

εδάφιο
Άρθρο 33
- Άρθρο 9

παράγραφος 1

δεύτερο εδάφιο
- - -
- - - - Άρθρο 34
- - - - Άρθρο 35
- - - - Άρθρο 36
- - Παράρτημα - ­-
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.