Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 1 - Προϋποθέσεις Απασχoλήσεως

1. Η πρόσληψις ή απασχόληση μισθωτού εις ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις, εις θέσιν του κυρίως ξενοδοχειακού προσωπικού, κατά την έννοιαν του άρθρου 1 του Α.Ν. 394/1936 "περί χαρακτηρισμού και όρων εργασίας προσωπικού ξενοδοχείων", ή ως βοηθού ή μαθητευομένου του κυρίως ξενοδοχειακού προσωπικού ή βοηθού μαγείρων και ζαχαροπλαστών, ή ως εργάτου αποσκευών ή πλύντου ή σιδερωτού ή εις θέσιν του επικουρικού προσωπικού του μαγειρείου ή ζαχαροπλαστείου του ξενοδοχείου, επιτρέπεται εφ' όσον:

α) Δεν πάσχει εκ μεταδοτικής ή μολυσματικής νόσου και

β) δεν έχει καταδικασθή αμετακκλήτως επί απάτη, κλοπή, υπεξαιρέσει, υφαιρέσει, πλαστογραφία, εμπορία, κατοχή, χρήσει ναρκωτικών, σωματεμπορία, λαθρεμπορία ή εγκλήματι κατά των ηθών.

2. Αι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του Ν.Δ.

3594/1956 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της "περί Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων νομοθεσίας", ως τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1150/1972 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 3594/1956", δεν θίγονται.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.