Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' - Απασχόλησις Προσωπικού Ξενοδοχείων

Άρθρο 1 - Προϋποθέσεις Απασχoλήσεως

1. Η πρόσληψις ή απασχόληση μισθωτού εις ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις, εις θέσιν του κυρίως ξενοδοχειακού προσωπικού, κατά την έννοιαν του άρθρου 1 του Α.Ν. 394/1936 "περί χαρακτηρισμού και όρων εργασίας προσωπικού ξενοδοχείων", ή ως βοηθού ή μαθητευομένου του κυρίως ξενοδοχειακού προσωπικού ή βοηθού μαγείρων και ζαχαροπλαστών, ή ως εργάτου αποσκευών ή πλύντου ή σιδερωτού ή εις θέσιν του επικουρικού προσωπικού του μαγειρείου ή ζαχαροπλαστείου του ξενοδοχείου, επιτρέπεται εφ' όσον:

α) Δεν πάσχει εκ μεταδοτικής ή μολυσματικής νόσου και

β) δεν έχει καταδικασθή αμετακκλήτως επί απάτη, κλοπή, υπεξαιρέσει, υφαιρέσει, πλαστογραφία, εμπορία, κατοχή, χρήσει ναρκωτικών, σωματεμπορία, λαθρεμπορία ή εγκλήματι κατά των ηθών.

2. Αι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του Ν.Δ.

3594/1956 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της "περί Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων νομοθεσίας", ως τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1150/1972 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 3594/1956", δεν θίγονται.

Άρθρο 2 - Βιβλιάριον Εργασίας

1. Μετά παρέλευσιν έξ (6) μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, οι επιθυμούντες όπως απασχοληθούν εις ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις είς τινα των κατά το προηγούμενον άρθρον θέσεων, υποχρεούνται όπως προ της προσλήψεως των εφοδιασθούν δια του κατ' άρθρον 5 του παρόντος βιβλιαρίου εργασίας μισθωτών ξενοδοχείων.

2. Οι ήδη απασχολούμενοι εις τας κατά τα ανωτέρω θέσεις, δέον όπως εφοδιασθούν δια του βιβλιαρίου της πορηγούμενης παραγράφου εντός προθεσμίας έξ (6) μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

3. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να καθορίζεται ενιαίον βιβλιάριον, περιλαμβάνον το κατά το άρθρον 5 του παρόντος βιβλιάριον εργασίας και το βιβλιάριον υγείας, το προβλεπόμενον υπό των εκδιδομένων εκάστοτε υγειονομικών διατάξεων, δυνάμει των διατάξεων του Α.Ν. 2520/1940 "περί υγειονομικών διατάξεων".

4. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας εκδιδομένης μετά γνώμην του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, δύναται να παρατείνωνται αι κατά τας παρ.

1 και 2 του παρόντος άρθρου προθεσμίαι επί έξ (6) εισέτι μήνας κατ' ανώτατον όριον.

'Αρθρο 3 - Υποχρεώσεις Εργοδοτών

1. Προκειμένου περί των κατά το άρθρον 1 του παρόντος θέσεων, ο εργοδότης υποχρεούται όπως προσλαμβάνη ή απασχολή ως μισθωτούς μόνον τους εφωδιασμένους δια του ανωτέρω βιβλιαρίου εργασίας.

2. Η ανωτέρω υποχρέωσις άρχεται μετά παρέλευσιν έξ (6) μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου. Η διάταξις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως και εν προκειμένω.

3. Κατά των εργοδοτών των προσλαμβανόντων ή απασχολούντων μισθωτούς, κατά παράβασιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, επιβάλλονται αι κυρώσεις αι προβλεπόμεναι υπό των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 2656/1953 "περί οργανώσεως και ελέγχου αγοράς εργασίας", ως αύται, τροποποιηθείσαι δια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4504/1966 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρεων τινών διατάξεων", αντικατεστάθησαν δια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 763/1970 "περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων περί προσλήψεως μισθωτών".

Άρθρο 4 - Εξαιρέσεις

Της υποχρεώσεως εφοδιασμού δια βιβλιαρίου εργασίας εξαιρούνται:

α) Ελληνες και ομογενείς φοιτηταί ή σπουδασταί Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών, της ιδιότητός των αποδεικνυομένης δι' επισήμων εγγράφων, απασχολούμενοι κατά την περίοδον από 1ης Ιουνίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους και

β) σπουδασταί επαγγελματικών ή Τεχνικών Σχολών, δια τους οποίους απατείται η δια πρακτικήν εξάσκησιν απασχόλησις εις ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις.

Άρθρο 5 - Έκδοσις βιβλιαρίου

1. Τα περί ων το άρθρον 2 του παρόντος νόμου βιβλιάρια εκδίδονται υπό της οικείας Τοπικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν της παρ' αυτή

Συμβουλευτικής Επιτροπής, εντός μηνός από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

Μετά της αιτήσεως υποβάλλονται το βιβλιάριον υγείας του μισθωτού και απόσπασμα του ποινικού του μητρώου ή υπεύθυνος δήλωσις κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος", περί των γενομένων ενεργειών προς χορήγησιν των δικαιολογητικών τούτων.

Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ο ενδιαφερομένος δέον όπως υποβάλη τα κατά τ' ανωτέρω δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της υποβολής της αιτήσεως.

2. Υπό της οικείας Τοπικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ χορηγείται εις τον υποβαλόντα την κατά την προηγουμένην παράγραφον αίτησιν, ειδικόν υπηρεσιακόν σημείωμα, το οποίον ισχύει επί τρεις (3) μήνας και επέχει θέσιν προσωρινού βιβλιαρίου εργασίας.

3. Προκειμένου περί των κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου γνωμοδοτήσεων, εις την σύνθεσιν της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής προστίθενται ανά εις εκπρόσωπος των εργοδοτών και των μισθωτών ξενοδοχείων, υποδεικνυόμενοι, μετά των αναπληρωτών των, υπό της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, αντιστοίχως, εκ των κατά τόπους τμημάτων αυτών. Ούτοι, διοριζόμενοι δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, κατά τας περί Συμβουλευτικών Επιτροπών του ΟΑΕΔ διατάξεις, δικαιούνται της αυτής αμοιβής, ως και τα λοιπά μέλη.

Άρθρο 6 - Τύπος και περιεχόμενον βιβλιαρίου

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, εκδιδομένης εντός τριών (3) μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, καθορίζονται ο τρόπος εκδόσεως, ο τύπος του βιβλιαρίου εργασίας, τα της ανανεώσεως τούτου, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Προκειμένου περί του κατά την παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος ενιαίου βιβλιαρίου, τα ανωτέρω καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 7 - Σημειώσεις εις βιβλιάρια

1. Εις τα κατά τον παρόντα νόμον βιβλιάρια σημειούνται:

α) Υπό της οικείας τοπικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, πάσα πρόσληψις ή απασχόλησις εις ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις, μετά διαπίστωσιν των κατά το άρθρον 1 του παρόντος προϋποθέσεων.

β) Υπό του εργοδότου, αι υπηρεσιακαί μεταβολαί του μισθωτού, αφορώσαι εις το είδος και την διάρκειαν της εργασίας, εις τας ημέρας απουσίας και εις τον τρόπον λύσεως της σχέσεως εργασίας.

Δεν θεωρούνται ημέραι απουσίας η αποχή εκ της εργασίας δια συμμετοχήν εις νόμιμον απεργίαν ως και αι ημέραι δια τας οποίας ο μισθωτός διατηρεί αξίωσιν επί τον μισθόν κατά τας διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

2. Τα βιβλιάρια φυλάσσονται υπό του εργοδότου. Αμα τη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας ή τη αποχωρήσει του μισθωτού εκ της εργασίας του, ο εργοδότης υποχρεούται εις την απόδοσιν του βιβλιαρίου, συμπεπληρωμένου με τας κατά την προηγουμένην παράγραφον σημειώσεις.

Εν αρνήσει του εργοδότου ν' αναγράψη επί του βιβλιαρίου τας, περί ων η προηγουμένη παράγραφος, μεταβολάς, η οικεία Τοπική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, κατόπιν αιτήσεως του μισθωτού, προβαίνει εις τας απαραιτήτους συστάσεις δια την συμμόρφωσίν του, τασσομένης προς τούτο προθεσμίας μέχρι δέκα πέντε (15) ημερών από της λύσεως της σχέσεως εργασίας. Εάν παρά ταύτα, ο εργοδότης δεν αναγράψη επί του βιβλιαρίου τας υπηρεσιακάς μεταβολάς, εφαρμόζονται αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ.

2656/1953, ως αύται αντικατεστάθησαν υπό του άρθρου 1 του Ν.Δ.

763/1970.

Άρθρο 8 - Κάλυψις δαπανών

Αι δαπάναι, δια την έκδοσιν των κατά τον παρόντα νόμον βιβλιαρίων, ως και δια την κατά την παράγραφον 3 του άρθρου 5 συμμετοχήν των εκπροσώπων των εργοδοτών και των μισθωτών, εις την Συμβουλευτικήν Επιτροπήν της οικείας Τοπικής Υπηρεσίας, βαρύνουν τον ΟΑΕΔ.

Άρθρο 9 - Επέκτασις βιβλιαρίου εργασίας

Δια Π.Δ/των των εκδιδομένων τη προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εργασίας, αι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8 του παρόντος νόμου, δύναται να επεκτείνωνται, αναλόγως και επί των μισθωτών των εν άρθρω 10 τουριστικών επιχειρήσεων.
 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.