Εργατικοί Νόμοι

Νόμος :

Άρθρο 2 - Βιβλιάριον Εργασίας

1. Μετά παρέλευσιν έξ (6) μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, οι επιθυμούντες όπως απασχοληθούν εις ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις είς τινα των κατά το προηγούμενον άρθρον θέσεων, υποχρεούνται όπως προ της προσλήψεως των εφοδιασθούν δια του κατ' άρθρον 5 του παρόντος βιβλιαρίου εργασίας μισθωτών ξενοδοχείων.

2. Οι ήδη απασχολούμενοι εις τας κατά τα ανωτέρω θέσεις, δέον όπως εφοδιασθούν δια του βιβλιαρίου της πορηγούμενης παραγράφου εντός προθεσμίας έξ (6) μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

3. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να καθορίζεται ενιαίον βιβλιάριον, περιλαμβάνον το κατά το άρθρον 5 του παρόντος βιβλιάριον εργασίας και το βιβλιάριον υγείας, το προβλεπόμενον υπό των εκδιδομένων εκάστοτε υγειονομικών διατάξεων, δυνάμει των διατάξεων του Α.Ν. 2520/1940 "περί υγειονομικών διατάξεων".

4. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας εκδιδομένης μετά γνώμην του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, δύναται να παρατείνωνται αι κατά τας παρ.

1 και 2 του παρόντος άρθρου προθεσμίαι επί έξ (6) εισέτι μήνας κατ' ανώτατον όριον.

 
 στη Βιβλιοθήκη μου
  Εκτύπωση
Μοιραστείτε: 
 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.